Chorobná vyjádření tvé sociální slabosti
Která si vybíjíš na nespočetných nepřátelích, jež sis vytvořil
Compulsive expressions of your social weakness
Vented on your countless made up
enemies
Nemůžu vědět, jak se cítíš
Když nic neříkáš
I cannot know how you feel
When you don't say anything
Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek
We don't care what you say
We'll never join the games you play
We won't bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don't care anymore
How you'll perform your last encore
Tvůj nemístný smysl povýšenosti
Výsledek tvé nesnesitelné domýšlivosti
Your misplaced sense of superiority
The result of your unbearable form of vanity
Osvoboď mou mysl
Zahoj mé jizvy
Vymaž minulost
Temné dny ať zapomenu
A vzpomínky ať trvají
V mém srdci
Free my mind
Heal my scars
Erase the past
Dark days to forget
And memories to last
In my heart
(Teď mě osvoboď)
(Free me now)
Přinuť mě zapomenout
A odpustit
Nemá smysl
Tak pokračovat a žít
Ukaž mi cestu
Ke slunci
Make me forget
And forgive
There's no use
To go on and live
Show me a way
To the sun
(Zahoj mé jizvy)
(Heal my scars)
Musím to auto obrátit
Nikdy jsem tě tam neměla nechat
Páni, toho provozu už mám plné zuby
Chlape, nemůžu se dočkat, až tě budu mít u sebe
I gotta turn this car around
I never should have left you there
Boy this traffic is making me sick
Boy I can't wait to have you near
Musím spěchat, spěchat
Prostě šlápnu na plyn, protože to nechci zmeškat
Taková příležitost mi přijde jenom jednou v životě
Vidíš, chlape – to, co mi přinášíš, je neocenitelné
I gotta hurry, hurry
Just step on the gas cause I don't wanna miss this
This opportunity will only come once in my life
See what you're bringing me boy is priceless
V síle jsem našla lásku
Časem jsem nalezla štěstí s tebou
V síle jsem našla lásku
Časem jsem nalezla štěstí s tebou
Through strength I found love
In time I found myself in happiness with you
Through strength I found love
In time I found myself in happiness with you
Chlape, musím říct, co mám na srdci
Měla jsem strach, ale udělám, co mám
Vrátila jsem se, abych ti oznámila z očí do očí
Že to, co spolu máme, není zbytečné
Boy I need to say what's in my heart
I was scared but I'll do my part
I came back to tell you face to face
So what we have won't go to waste
Na nebi vidím anděla
Natahuje se ke mně
Světlo kolem ní je božské
V jejích očích vidím oceán
Naše myšlenky se propletou
Až se náš čas naplní
Pak mě vezme za ruku
A zašeptá mi do ucha
I see an angel in the sky
She's reaching out to me
The light around her is divine
I see the ocean in her eyes
Our thoughts will intertwine
In the fullness of our time
Then she takes me by the hand
And whispers in my ear
Vystoupej po schodišti do nebes
Budeme se toulat daleko za hvězdami
Musíš mi jenom důvěřovat
A já budu tvá navěky
Walk up the stairway to heaven
We'll wander far beyond the stars
You only have to confide in me
And I'll be yours forevermore
Nevím, jestli jsem zcela vzhůru
Nebo jestli tvrdě spím
Abych si uvědomil, co se děje
Její přítomnost mě ovládá
Jsem chycen ve snění
Vím, že naše světy od sebe leží tak daleko
Pak mě vezme za ruku
A vše je najednou tak jasné
Not knowing if I'm wide awake
Or if I'm vast asleep
To realize what's going on
Her presence is taking over me
Caught in a reverie
We know our worlds lie far apart
Then she takes me by the hand
And all becomes so clear
Vystoupáme po schodišti do nebes
Budeme se toulat daleko za hvězdami
Musíš mi jenom důvěřovat
A já budu tvá/tvý navěky
Budeme se procházet vysoko na nebi
Kde budeme v nebeských sférách
Jen když se na mne spolehneš
Já budu tvá/tvý navěky
We'll walk up the stairway to heaven
We'll wander far beyond the stars
You only have to confide in me
And I'll be yours forevermore
We'll walk in the heaven so high above
Where we will be in celestial spheres
If you'd only depend on me
I shall be yours forevermore
Teď je ten čas
Čekali jsme moc dlouho
A já přemýšlím, kam patřím
Prohráli jsme
Nemáme to pod kontrolou
Když selžeme, příroda promlouvá k nám všem
This is the time
We've waited too long
And I'm wondering where I belong
We have lost
We're out of control
When we fail nature speaks to us all
Teď je ten čas
Řeknu vám, proč je svět opuštěný
Teď je čas na nápravu toho, co je špatně
Prohráli jsme
Nemáme to pod kontrolou
Pokud jsme sešli z cesty, můžeme slyšet volání přírody?
Když selžeme, příroda promlouvá k nám všem
This is the time
I'll tell you why the world's left alone
Now's the time to make right what's wrong
We have lost
We're out of control
If we're stray can we hear nature's
call?
When we fail nature speaks to us all
Teď je ten čas
Tak co je svět?
Jenom luxus?
Dočasné prostředí?
Ale co budeme mít, když to všechno bude pryč?
A my si musíme uvědomit
Co by Země měla být
Svobodná svatyně
Opravený ráj je stále naživu
This is the time
So what's the world to be?
Just a luxury?
A temporary scene?
But what have we got when it's gone away?
And we need to come to see
What the earth should be
A sanctuary free
A renewed paradise is still alive
Teď je ten čas
Nebe a moře
Mluvíme o vzorech
Zasadili jsme sémě
Prohráli jsme
Nemáme to pod kontrolou
Pokud jsme sešli z cesty, můžeme slyšet volání přírody?
Když selžeme, příroda promlouvá k nám všem
This is the time
The sky and the sea
We speak the paragons
We planted the seed
We have lost
We're out of control
If we're stray can we hear nature's
call?
When we fail nature speaks to us all
"Dneska si uděláme takový sociální experiment.
A tak… jdem na to!"
"Tonight, we’re gonna have a social experiment.
And here we… go!"
Všechno je v pořádku
Nothing’s wrong
- Dlouho jsme se neviděli
Mám se fajn, jo, díky
- To je super, vypadáš skvěle
Nechceš vědět, čím teď procházím
- Těžký časy, hodně bolesti
Nikdy to nepochopíš, nikdo tomu nerozumí
- Budu v klidu, budu drsňák
Budu se dál kvůli tobě usmívat, protože
- Long time, no see
I'm doing fine, yeah, thank you
- That's nice, you look great
Don't wanna know what I go through
- Hard times, much pain
You will never know, no one ever does
- I stay cool, will act tough
I'll smile along for you 'cause
Všechno je v pořádku - akorát já se rozpadám
Všechno je v pořádku - trhá mi to srdce
Akorát já se rozpadám
Ale na dně jsem byl už od začátku
Všechno je v pořádku, kámo
Nothing's wrong - except for me falling apart
Nothing's wrong - it's tearing pieces of my heart
Except for me falling apart
But I fell down right from the start
Nothing's wrong, mate
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Frajere, nikdy neodkládej bílý prapor
Bojujeme do východu slunce
Končíme další kapitolu
Sami na bojišti
Zabíjej kvůli přežití
Zapamatuj si tento princip
Všichni mí nepřátelé
Teď se mi pokloňte
Mám v ruce meč
Jako mikrofon, dneska popravím
Všechny své vojáky, podívej
Chop se mě, ovládej mě, nuť mě
Ale nikdy je nenech, aby mě zbili
Swinger, never put away the white flag
Fighting till the rise
We close another chapter
Alone on the battlefield
Kill for survival
Memorize this principal
All my enemies
Now bow to my feet
Sword in my hand
As the mic, tonight I execute
All my soldiers, look
Grab me, control me, push me
But never let them beat me
Hledám tvé oči
Nevidím tvou tvář
(Nikdy nevyhasne)
Nutí mě přemýšlet proč
Co zbývá z naší skutečnosti
(Bojuj s temnotou)
Ta temnota hluboko uvnitř
Mě začíná obkličovat
(Obkličovat mě)
Vejdi do mého dne
Abych tě mohla osvobodit
Looking for your eyes
Your face I cannot see
(Never fade away)
Makes me wonder why
What lies of our reality
(Fight the darkness)
A darkness deep within
It's closing in on me
(Closing in on me)
Step into my day
So I can set you free
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Promarni svůj život, to je jen
Další hra, lež, kterou mi řekli
Najdu způsob, jak vyléčit
Všechen ten strach, který cítím
Uteč a modli se
Za ten skvělý zázrak, za nějž jsi zaplatil
Kde léčící ruce
Otevřou sílu, která povede tam, kde je naděje
Waste your life, that's only
One more play, the lie they told me
I will find a way that will heal
All this fear I feel
Get away and pray for
The great miracle you paid for
Where the healing hands
Will they open strength leading where hope
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
(Lies)
Nech mě být, já to potřebuji
Přinutím tě vidět tu idylu
V životu ve lži, mohou tě přinutit
Abys na ně zapomněl, naše naděje
Leave me be, I need this
I will make you see the sweetness
In the living lies, they can make
You forget them, our hope
Naděje je vysychající poušť
Hluboko uvnitř
Odmítáš čelit faktům
Ale modlíš se za život
Hledáš spásu v utrpení
Budeme čekat
Na den, kdy se osvobodíš
A znovu se probudíš
(Lži)
Hope is a desert running dry
Deep inside
You refuse to face the facts
But pray for life
Find salvation in distress
We will wait
For the day you'll break out and
Re-awake
(Lies)
Stála matka bolestiplná
Vedle kříže slzy ronící
Vedle kříže slzy ronící
Zatímco na něm visel Syn
Zatímco na něm visel Syn
Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa
Juxta crucem lacrimosa
Dum pendebat filius
Dum pendebat filius
Stála matka bolestiplná
Vedle kříže slzy ronící
Vedle kříže, vedle kříže slzy ronící
Zatímco na něm
Zatímco na něm visel Syn
Bolestiplná, slzy ronící
Zatímco na něm visel Syn
.
Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa
Juxta crucem, juxta crucem lacrimosa
Dum pendebat
Dum pendebat filius
Dolorosa lacrimosa
Dum pendebat filius
.
Žádný stín
Květiny
Nikdy nebyl milejší nebo vlídnější
Nebo líbeznější
Ombra mai fù
Di vegetabile
Cara ed amabile
Soave più
Žádný stín
Květiny
Nikdy nebyl milejší nebo vlídnější
Nebo líbeznější
Ombra mai fù
Di vegetabile
Cara ed amabile
Soave più
Nikdy nebyl milejší nebo vlídnější
Žádný stín
Květiny
Nikdy nebyl milejší nebo vlídnější
Nebo líbeznější, líbeznější
Cara ed amabile
Ombra mai fù
Di vegetabile
Cara ed amabile
Soave più, soave più