Jsme nuceni žít v tichu
Jíme písek a dýcháme násilí
Necháváme si všechno utrpení pro sebe
Dovol mi být tím, kdo tě podrží
Usilovně se snaží a nepřestává doufat
Ujišťuje se, že tvé srdce bude bez hříchu
We are forced to live in silence
Eating dust and breathing violence
Keeping all the suffering within
Let me be the one to hold you
Trying hard, remaining hopeful
Making sure your heart is free of sin
V matčině opovržení
Se zrodila krev
Kam patříme
Náš národ je rozpolcený
Průchod zmizel
Válka, která je pro nás všechny neznámá
In mother's scorn
Blood was born
Where we belong
Our nation's torn
Passage gone
A war unknown to us all
Čekáme na tvé přesvědčení
Hrdě polykáme neblahé předtuchy
Lpíme na naději, která pomalu skomírá
Stojíme v ruinách přírody
Které způsobily síly zrozené z nebezpečí
Myjeme si ruce tam, kde jsou cti na tenkém ledě
Waiting to see your conviction
Swallowing proud premonitions
Clinging onto hope that slowly dies
Standing in the ruins of nature
Caused by forces born from danger
Cleaning hands where virtues live on ice
V matčině opovržení
Se zrodila krev
Válka, která je pro nás všechny neznámá
In mother's scorn
Blood was born
A war unknown to us all
Vdechni sílu hrát
Odfoukni pryč barikády
Tento vesmír se hroutí
Zbavuje se reality
Inhale the strength to play
Blow barricades away
This universe implodes
Reality unloads
Najdi si tisíce světů
Vyber si ten, který ti nejvíce vyhovuje
Když budeš mít na výběr, budeš klidnější?
Pak sáhni po své šanci a zabij tu bestii
Find yourself a thousand worlds
Pick the one that suits you most
Will a choice put you at ease?
Than grab your chance to slay the beast
Nepřestávejte hledat svůj osud
Pak najdete vše, co vás osvobodí
Neustále se pohybujte kupředu
Abyste se vyvinuli a stali se jedním
Jedním kusem
Keep searching for your destiny
And you will find all that will set you free
Keep moving onwards endlessly
To evolve and become one
One piece
Vesmír se hroutí
Když exploduje náš snový stav
The universe implodes
When our dream state explodes
Nemůžeme být svobodní, dokud nepochopíme
Že vše, co jsme
Je vesmírná matematika
We cannot be free until we see
All that we are
Cosmic math
Nebojte se smrti
Protože nemůžeme zemřít
Don't fear death
Since we can't die
Využijte výpočtů
Klikněte do čísel a pište
Sadu pravidel, která vytvoří vesmír
Make use of a computation
Tap into the digits to write
A set of rules to form the universe
Najdi mi důvod
Proč jsme tady?
Najdi odpovědi v digitalizované době
Z čeho usuzujeme?
Věříme v data
Zaměřme se na větší počty v životě
Find me the reason
Why are we here?
Find the answers in these digitalized times
How do we reason?
In data we trust
Let us focus on the biggest sums of life
Na cestě k posvátným břehům
A v náruči života, který zbožňujeme
Měsíční světlo kreslí bílý vzor
Který čeká na další šanci zmocnit se duše
On the way to sacred shores
And in the arms of the life that we adore
Moonlight shows a white design
That's been waiting for a chance to seize a soul once more
Pojď se mnou, chlapečku, vezmu tě k nám *
Na cestě
Budem se dobře mít, všecko ti dám
Měníme směr
Sweet lad, o come and join me, do! *
On a road
Such pretty games I will play with you
Changing course
Blesk uhodil do místa, odkud jsme odjeli
Tajuplný hlas, když noc objímá srdce
Vychází z života, který jde dál
K novým oknům duše
Lightning strikes where we depart
An eerie voice as the night embraced the heart
Resonating from the life that is moving on
To new windows of the soul
Pojď se mnou, hezký chlapečku, chceš?
Mé dcerky tě chtějí za bratra též
Will you, sweet lad, come along with me?
My daughters shall care for you tenderly
Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké je být božský
Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it's like to be divine
Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Když jsi dosáhl nirvány
Zař přes oblohu, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem své vlastní energie
Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it's like
To have attained Nirvana
Shine past the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your own energy
Žij okamžikem, jako by nebyla žádná minulost
Vše, na čem záleží, je být sám sebou
Buď v tomto okamžiku, úsudky nepřetrvají
Znovu se pobídni, abys získal zpět svůj život
Live in this moment like there is no past
All that matters is to be who you are
Be in this moment, judgements will not last
Urge yourself again to claim back your life
Vyskoč do tmy
Troufni si skočit střemhlav a padat
Na uzdě nás drží bod, odkud není návratu
Take a leap into the dark
Dare to dive and fall
The point of no return restrains us
Rozděl a panuj
Neměj slitování
Poskvrň čest
Šiř neshody mezi všemi
Divide and conquer
Show no mercy
Defile the honor
Sow discord amongst them all
Ztrestej mou víru
Připravíme scénu pro derniéru
Nezraníš naši pýchu ani nezničíš její sílu
Rozpoutává se v nenávist
Selžeš při šíření svého kázání
Probuď sílu, zatímco my
Tě nenecháme zničit naše způsoby
Crucify my faith
We'll set the stage for the last play
You will not hurt our pride nor break its strength
Stirring up to hate
You'll fail to practice what you preach
Wake the force as we
Won't let you crucify our ways
Ohavnost
Je rozzuří
Manipulace
Je nakonec účelná
Abomination
Will enrage them
Manipulation
Is effective after all
Ospravedlň sám sebe
Nemůžeme mluvit nahlas
Čtu mezi těmi ohromně zkrášlenými řádky
Ospravedlň své činy
Důvěřivci budou našimi hosty
Probuď sílu, zatímco my
Tě nenecháme zničit naši důstojnost
Pompézní výzbroj
Přikazuješ svůj recept na život
Justify yourself
We cannot speak above our breath
I read between these vast adorned lines
Justify your acts
The credulous will be our guests
Wake the force as we
Won't let you crush our self-respect
Highfalutin weaponry
You dictate your recipe for life
Osvojíme si
Soudný den
We embrace
Judgement day
Osvojíme si nové vynálezy
Najdi svou důstojnost v porážce
Osvojíme si nové záměry
Které nám byly nařízeny
We embrace new inventions
Find your grace in defeat
We embrace new intentions
Forced on us by decree
My jsme ti, kteří teď mění svět
Neustále ovládáme všechny stroje
Nárokujeme si právo stisknout spoušť a zničit
Vaši představu cti
We are the ones to change the world now
Still in control of all machinery
We claim the right to pull the trigger and damage
Your image of honor
Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologická řešení
Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological remedy
V mysli si přehrávám milión obrazů
Které se pohybují rychlostí světla
Žila jsem ve světě otočeném naruby
Ponořila jsem se do hlubokého moře
Playing a million pictures in my mind
That travel at the speed of light
Been living in a world turned inside out
Diving through a sea that is profound
Zkrášlovat kód nad námi a vychutnávat život
Vůle obdrží dešifrovaná znamení
Věřit ve světy pod námi, které zničily lidstvo
Rozbíjet základy velkého záměru
Gracing the code above and tasting life
The will obtains deciphered signs
Believing worlds below that crushed mankind
Breaking ground within the great design
Nesnaž se popírat stvoření
Podívej se na svět v zrcadle

V dosahu je blednoucí obzor, hluboko dole stoupají plameny
Můžeš zjistit, že máš halucinace
Pokud popřeš realitu

Cítím, že zatmění narůstá, objevuje se krvavě rudý měsíc
Tvá mysl tentokrát nalezne virtuální přehlídku fantazií
Do not try to defy creation
See the world through the looking glass

Within reach is a fading horizon, deep down the flames grow
You may find you’re hallucinating
If reality is defied

I can sense the eclipse is rising, showing the blood red moon
This time your mind will find a virtual phantasmic parade
Je to volba, kterou musím udělat
Svobodná vůle riskovat krok do neznáma
Je mým výsledkem, že přežiju?
Zjistím, že můj život byl jen lží
It is a choice that is my own to make
A free will to risk a leap of faith
Is it my outcome that I will survive?
Finding out my life has been a lie
(Na ostří nože)
(Edge of the blade)
(Je čas prolomit hněv
Dopadnout pozůstatky věčného mýtu)
(Time to break through the anger
Hunt down the remnants of the everlasting myth)
Spalované ruce, které se dotkly tvé půvabné tváře
Svými záhadnými způsoby
Sžíravé šrámy zanechaly věčně viditelnou stopu
Nyní oslepují a pořád se opakují
Incinerating hands that touched your graceful face
In their mysterious ways
The scorching scars have left an everlasting visual trace
Now they're blinding and rewinding
(Na ostří nože)
(Edge of the blade)
Idoly, které jsme si vytvořili, přikrmovali a modlili se k nim
Nesou fiktivní obrazy minulé i budoucí
Idolam quam creamus alimus, oramus
Ferimur simulacris fictis antiquis et futuris
Všechno je možné
V této době, od nynějška a navždy
Omnia solent fieri
Hoc tempore atque nunc et semper
Byli jsme oklamáni, nemůžeme žít bez prodlévání
Musíme se zbavit prchavých lákadel
Věnovat se strachu a času
Duše je nyní svobodná
Aby tě uvolnila z času i strachu
Ty sám můžeš vytvořit svůj svět, pravda je vždycky tvá
Fictis fallimur, non vivimus sine mora
Elimina illecebras fugantes nos
Vaca a timore et tempore
Animam libera nunc
Ut liberes te a tempore et abs timore
Tu solus eo modo facturus es veritatem semper tuam