Snažím se udržet nad hladinou v tomto proudu
Ale myšlenka mě táhne dolů
Táhne mě pořád dolů
Trying to keep myself afloat upon this stream
But a thought is pulling me down
Pulling me all the way down
Jdeme naproti prázdné nekonečnosti
A ničení se stane jediným způsobem
Jak snížit počet tvých hříchů
Tenhle vír už nemůže být znovu naplněn
Díra v prostoru a čase
We are wandering towards a blank infinity
And extinguishing will now be the only way
To diminish your sins
This vortex can't be filled up again
A hole in space and time
Pláčeš k nebesům
Když jsi tady omezován?
Nepřemýšlel jsi někdy nad tím
Proč tyhle olověné slzy nikdy nevyschnou?
Zbyde po nich tolik stínů v mojí mysli
Do you cry to the heavens high
When you're confined in here
Do you not ever wonder why
These leaden tears will never dry
They'll leave behind so many shadows in my mind
Vysoko na nebi plují mraky
Čekám na bouři, čekám na déšť
Čekám, až mě smáčí slzy
High in the sky, all of the clouds are passing by
Wait for the storm, wait for the rain
Wait for the tears to fall down on me
Žijíc na různých místech
Unikajíc do rozmanitých vesmírů
Rozbil se mi kompas, začínám se ztrácet
Trvalé šílenství mě svedlo z cesty
Living at different places
Evading into various spaces
My compass has broken; I'm losing the way
An ongoing madness has led me astray
Má minulost mi šlape na paty
A zdá se, že jediné, co můžu udělat
Je vrátit se zpátky na začátek, kdy všechno bylo přede mnou
Ale místo toho mě teď souží ztrácející se iluze
My past breathes down my neck
And it seems now that all I can do is
Go back to beginnings when all lay
ahead
A fading illusion now plagues me instead
Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?
In me there's still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground
Jdu po prchavých stezkách
Ach, zdá se, že byly vytesány do kamene
A dveře do nového života se tak rychle zavírají
Pálení mostů mě nepřivede zpátky
I follow elusive paths
Oh it seems they've been written in stone
And the door to a new life is closing so fast
Burning the bridges will not bring me back
Naše vina je obrovská
Musíme být trestáni
Až do konce života
Naše vina je obrovská
Musíme být trestáni
Až do konce života
Až do konce věků
Magna culpa nostra
Poena danda nobis
Usque ad finem erit dierum
Magna culpa nostra
Poena danda nobis
Usque ad finem erit dierum
Ad finem temporum
Nemůžeš si mě vynutit silou
A to taky neuděláš
Nemůžeš pořád vykopávat
Znesvěcené hroby
Už nelze prolít žádnou nevinnost
You can't force yourself upon me
And you never will
You can't keep digging in
Desecrated graves
No more innocence left to spill
Neboj se, zapoj se a
Vlož v nás všechnu svoji důvěru
Zachráníme tvoji duši
Jenom mě uctívej, a já tě propustím
Připrav se, že se přidáš
K nejposlednější křížové výpravě
Don't be afraid, participate and
Just give us all your trust
Your soul will be saved
Just honour me, I'll set you free so
Get ready to join the
Very last crusade
Až do konce věků
Ad finem temporum
Až nás temnota ovládne a oslepí
When darkness will reign and blind us all
Až nás temnota ovládne a oslepí
Oddanost nás sváže, pokud nespadneme
When darkness will reign and blind us all
Allegiance will bind us if we do not fall
Nemůžeme si říct, když přijde ráno
Jestli máme na výběr, žít další den?
Je těžké najít nový směr ve tvém nestálém životě
We cannot tell when morning comes
Is there a choice to live another day
It's hard to find a new direction in your fragile life
Drahocenný čas tvojí existence brzy nadejde
Nezahoď svůj život, až budeš zkoušet podvést čas
Sladká placeba tě jenom oblbují
The precious time of your existence is now to come
Don't throw your life away by cheating time
Sugared placebos only fool your mind
Nedaleko od počátku
Uprostřed vesmíru
Jsme naprosto ztraceni
Numquam remotiores ab origine
Media parte mundi
Funditus aberramus
To je konečná zkáza
Ultimum excidium sui
[I. Bezvýchodnost myšlenek]
[I. Impasse of Thoughts]
Nevidím tě, neslyším tě
Existuješ ještě?
Necítím tě, nemohu se tě dotknout
Existuješ?
I can't see you, I can't hear you
Do you still exist?
I can't feel you, I can't touch you
Do you exist?
Skrytá bolest
The phantom agony
Nemohu tě ochutnat, nemohu na tebe myslet
Existujeme vůbec?
I can't taste you, I can't think of you
Do we exist at all?
Původ dogmatu
Umístěný v novém tisíciletí
Objali jsme hanobené démony
A vřele je přivítali
The origin of a dogma
Placed in a new millennium
Vilified demons have been embraced
And given a warm welcome
Seif al Din nemá *
Ani nejmenší šanci zrezavět
Protože byl vždy držen ve formě
Ve službách Všemohoucího
The Seif al Din hasn't got *
The ghost of a chance to rust
Because it has always been kept in shape
In serving the one Almighty
"Základy vědění byly odjakživa špatně interpretovány,
Navzdory dobrým úmyslům mnoha učedníků,
Jejichž věrné přesvědčení bylo silné a neovlivněné.
Většina vůdců si stará slova překrucuje k obrazu svému
A zkouší tak získat vedení a moc
Nad těmi, kteří jsou takoví smolaři, že spadají pod jejich zlomyslnost
A manipulovačnost.
Toto zneužití důvěry navždy poskvrní stránky našich dějin,
Bude poukazovat na vykořisťování a slabost slušných lidí,
Které strhla živená zloba."
"The rudiments have always been misinterpreted during history,
Despite the good intentions of many disciples
Whose faithful belief was strong and unswayed.
Most leaders interpret the old words to their advantage
In the attempt of gaining leadership and power
Over those unfortunate enough to fall under their maliciousness
And manipulative ways.
This misuse of trust will forever stain the pages of history,
Echoing the exploitation and the frailty of decent men
Carried away by nurtured rancour."
Nekonečná nedůvěra přiživovaná vírou
Ve zlomyslnost ostatních
Perpetual distrust fed by a belief
In the malevolence of the others
Neber minulost jako alibi
Pro všechny svoje nedostatky, které jsi vždy měl
Postav se své nedbalosti, neoblbuj se
Nedokonalosti se brzy objeví
Protože slabost se sama ukáže
Do not use the past as an alibi
For all of your deficiencies always standing by
Face your negligence, do not fool yourself
Shortcomings will soon appear
For weakness shows itself
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Nevykřikuj sebelítostí, když se vtíráš
Protože tvoje urážky mě už nezraní
Don't cry out of self pity in forcing your way through
For I will not be vulnerable to slander made by you
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Vnikl jsi do mé duše a dal mému životu naději
So sweet caress, never long to last
You entered my soul and gave hope to my life
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Opustil jsi mě a zanechal tak samotnou a zděšenou
Zachycenou v tak strohém Elysiu *
So sweet caress, never long to last
You left me behind all alone and aghast
Captured inside such an austere Elysium *
Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti vší samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska se stala
Pozadím ve snu, který se kdysi jednou vyplnil
Imperfect feelings, futile grief
Love a device against all solitude
As it all went on, the love became
A field in a dream that once had been real
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Znič tuhle iluzi, potřebujeme změnu osudu
Tvé šílené myšlenky jsou jenom pláč odsouzeného
So sweet caress, never long to last
Destroy this illusion we need a change of fate
Your frantic thoughts are only a condemned cry
Ta nejjasnější svíčka ze všech byla
uhašena
Udusili ji ti, kteří nesnesli čelit
realitě
The very brightest candle of all has been extinguished
Smothered by those who could not bear to face reality
Každý úder tvého srdce roztrhal lži na kousíčky
Rozechvěl základy
Každá vlnka v jezeře způsobila, že se porcelán rozbil
A já se třesu
Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver
Zbylý vosk prostě neobsahuje
Všechny správné odpovědi
Pod mořem prachu leží nesmírné bohatství moudrosti
The leftover tallow just doesn't contain
All the right answers
Under a sea of dust lies a vast wealth of
wisdom
(Jak nedotčený sníh rudne
Nevinnost umírá)
(As untouched snow turns red
Innocence dies)