Pomalu umírám, úplně o samotě
Naděje je pryč, zrna byla zaseta
Další den bez doteku
Další svítání s pouhým soumrakem
Dying slowly, all alone
Hope is gone, the seeds were sown
Another day without a touch
Another dawn with only dusk
Ale někdy mě to vezme zpět
K blaženosti malátných snů
K mým drahocenným vzpomínkám
Ke všem možným záhadám, které jsem nikdy dřív neviděla
But sometimes it rewinds me
To the bliss of languid dreams
To my precious memories
To the mysteries of all I'd never
seen
Pomalu umírám, den co den
A každá barva bledne do šedi
Chodím po zdech pekelné propasti
S každým krokem vytrvám
Dying slowly day by day
And every colour fades to gray
I walk the walls of hell's abyss
With every trail, I will persist
Ale někdy mě to vezme zpět
K blaženosti malátných snů
K mým drahocenným vzpomínkám
Ke všem možným záhadám, které jsem nikdy dřív neviděla
But sometimes it rewinds me
To the bliss of languid dreams
To my precious memories
To the mysteries of all I'd never
seen
Jsi věčná, má lásko
Pro mě jsi vším, co kdy existovalo
Každá hranice je překonaná
Jak jsme propletení, jsme jedno tělo
You're eternal, my love
For me, you're all there ever was
Every limit overcome
As we’re entangled, we are one
Nevyřčená slova mě pálí v hlavě
Teď si pouze přeji, abych tě mohla znovu obejmout
Když jsem s tebou, cítím se vyrovnaná
Být s tebou je pro mě vším
Words are left unsaid burning in my head
Now I only wish I could hold you again
Being there with you I feel at ease
Being there with you is all
Vždy potřebuji
Svou jedinou důvěru
Sdílíme společnou energii
Letěla jsem daleko, až za moře
Abych našla své druhé já
Čekala jsem dlouho a trpělivě
Abych našla toho, kdo mě vyrovná
Abych žila bez pochybností
Tímto se ti zavazuji
I ever need
My one belief
We share a common energy
I've flown afar beyond the sea
To find the other side of me
I've waited long and patiently
To find the one to balance me
To live without dubiety
This is my covenant to thee
Život mi připadá prázdný, má lásko
Tolik mě trápí, když se tě musím vzdát
Life feels empty, my love
It pains me so to give you up
Nikdy bychom neviděli
Co se nachází v hloubi
Zdání, že náš pohled
Se nemůže změnit
Rozhoduj se, kam jít
A věř ve svou zkázu
Vymaž nevyřčenou budoucnost
Never could we see
What lies deeper
Seeming that our view
Can't be changed
Deciding where to go
And believe in your disaster
Deleting a future untold
Tohle je nejhorší podvodník
Tohle je ten démon uvnitř mne
Očekávání blížících se činů
Nakonec neprojeví žádnou úlevu
This is the final deceiver
This is the devil in me
Expecting deeds in the making
Will show no final relief
Navždy bychom tančili
Se smrtkou
A vřeli v obludné kleci
Myšlenky, které mají uklidnit
Když se setkáš se svou zkázou
Jsou pouze pro zoufalé blázny
Ever would we dance
With the reaper
Seething in a monstrous cage
Ideas meant to placate
When meeting your disaster
Are only for a desperate fool
Ničivé myšlenky, které nás mají oklamat
Mohou pocházet z hlubokého podsvětí
Víra v neporušené zdroje
Rozeštve legii
Destructive thoughts to mislead us
Can come from deep underground
Believing sources unbroken
Will tear the legion apart
Připadám si jako ve snu
Z něhož nemohu procitnout
Hlasy mě svádějí na scestí
Nemohu se ukrýt
Feels like living in a dream
From which I cannot wake
Voices leading me astray
Cannot hide
Připadá mi, že slábnu
Nemohu to popřít
Cokoliv mě zraňuje
Mě však neopustí
Vyrovnanou
A vidím, že tvé tajnosti
Už jsou pryč
Feels like I am growing weaker
I can't deny
Whatever's hurting me
Won't leave me
Here at ease
And I can see your secrecy
Has gone away
Někdy jindy
Jsi mě opustil
Kvůli někomu jinému
Kdo splní všechny tvé potřeby
A vyčlení
Tvůj svět
Ten nápor je už
Neúnosný
Proměnil mě v kámen
In another time
You left me
For someone else
Who'd serve your every need
And set your
World apart
The strain is now
Unbearable
Turned me to stone
Kvůli všem strastem, které mě ještě čekají
Vytrvej, jdi dál
For all the hardship in my way
Hold on, move on
Ochraňuj samovládce a
Raději uspokoj jeho potřeby a oháněj se jeho odpornými prostředky
Děkujeme ti za všechno to mučení a bití
Které to jenom podporovaly
Shield the monocrat and
Better fulfill his needs and wield his sordid
means
Thank you for all, torture and maul
Which only keep it running
Odsuzujeme rozpad
Teď bychom měli bojovat za osvobození
(Osvoboďte nás hned)
We condemn disruption
We should fight for liberation now
(Liberate us now)
Pěstuj sobce a
Poskytni mu vše, co potřebuje, a přikrmuj jeho krutou chamtivost
Děkujeme, dožadujeme se chaosu
A abys nás nechal na pokoji, jsme smíření
Breed the egoist and
Give him then all he needs and feed his vicious greed
Thank you we call for chaos
And leave us all alone, resigned
Odsuzujeme korupci
Teď bychom měli bojovat za abdikaci
(Abdikujte nás hned)
We condemn corruption
We should fight for abdication now
(Abdicate us now)
Drž kurz
A neohlížej se na to, co si myslí ostatní
(Následuj své cíle)
Drž kurz
A nezajímej se, co chtějí všichni ostatní
(Jdi svou vlastní cestou)
Stay the course
Unregarded what the others think
(Follow through your goals)
Stay the course
Be impassive what all the others want
(Go your own way)
Soustřeď se, zůstaň silný
Stand focused, stay strong
Drž kurz
A nedbej na to, co říkají kritici
(Hledej svou zlatou cestu)
Drž kurz
Buď nelítostný a rychlý
Natáhni ruku, dosáhni svých cílů
(Pusť se za svými sny)
Stay the course
And regardless what the critics say
(Seek your golden road)
Stay the course
Be hard and fast
Reach out, achieve your goals
(Chase your own dreams)
Zůstaň věrný, prodlužuj
Stay faithful, prolong
Musíme čekat
Na den smrti
Zčernalý zkažeností
Najdeme způsob
Jak si uvědomit
Že dýcháme znečištěný vzduch
Měníme směr
Každou vteřinou našeho života
We have to wait
For a dying day
Full of black decay
We'll find a way
To become aware
Breathing tainted air
We change the lanes
In every second of our lives
Ztraceni v našich myslích
Ochutnáme slanost vody
Jen kvůli stříbrnému lesku
Nemůžeme zůstat stejní
Měli bychom skončit tuto krvavou hru
Nazí v jedovatém dešti
Podněcování chamtivosti a krmení hladových má svou cenu
Lost in our minds
We'll taste the water's brine
All for the silver shine
Can't stay the same
Should end this bloody game
Bare in the venom rain
To fuel the greed to feed the hungered has
its price
Ještě jednou je tu ten pocit
Den, kdy temnota a světlo začaly
Očekávejte konec našeho nekonečného násilí
Všichni se léčíme z bolesti
Ze všeho trápení a omezování
Znovu vdechujeme výpary
Tak to nepopírejte
There's the feeling once again
The day where black and white began
Await the ending of our everlasting violence
We've all been healing from the pain
From all the misery and constraint
We're inhaling fumes again
So don't deny it
Lži se uvolní
Pravdu nalezneš
Na smířené pláni
Prvotní zisk
Přichází s tisícovkou zavražděných
Jen kvůli větší marnivosti
Přežijeme jen bez hrůzy způsobující ohrožení
Lies will unwind
The verity you'll find
Upon the moor resigned
Primary gain
Comes with a thousand slain
All for the greater vain
Without the horror causing hazard, we'll survive
Když jsou nám předloženy historky
Které bychom nikdy neoznačili za nepravé
Jak by o nich mohl někdo pochybovat?
Whenever stories are prescribed
That we could never obelise
Then how could anyone supply a doubt?
Beru tě za slovo
I take you at your word
Ale tento příběh může mít vadu
A pokud zjistíte, že jste naplněni úžasem
Pak budete jenom dychtit po pravdě
But the tale could have a flaw
And if you find yourself in awe
Then you'll only hunger for the truth
Samotná pravda nikdy neprohrává
Nevěř nemoudře tomu, co se říká
Veritas numquam vincitur ipsa
Ne quae dicuntur imprudenter credas
(instrumentální)
(instrumental)
Když ticho zrazuje
When silence betrays
Snažili jsme se najít důvod
Proč pokračovat a překročit hranici
(Řekni mi)
Jak můžeme ospravedlnit ten čin
Snažili jsme se porozhlédnout
A najít způsob, jak hodit vinu na jiného
(Únik)
Odchylujeme se od morálního svědomí
A když nemůžeme mít všechno
Chceme všechno
We've tried to find a reason
To go on and cross the line
(Tell me)
How can we justify the act
We've tried to look around and
Search for ways to shift the blame
(The escape)
From moral sense we drift away
When we can't have it all
We want it all
Když se peníze oddělí
Centra se znehodnotí
To je ta zkáza
Které jsme se báli, že nás potká
Ale brzy si uvědomíme
Že se můžeme znovu sjednotit
Koneckonců, může se to týkat nás všech
Nikdy nenalezneme klid v duši
Pokud nehodíme minulost za hlavu
Uvědomte si to
With money segregating
The centers are degrading
The devastation
We feared we'd befall
But soon we'll realize that
We can get reunited
This could apply to us all, after all
We'll never find our peace of mind
If we won't leave the past behind
Make up your mind
Když ticho zrazuje
When silence betrays