Mluvíme-li o ponížení
Konverzace může nabrat nečekané obrátky
A dosáhnout až násilí
Protože tě ticho nechalo bez pomoci
Speaking in degradation
A conversation can take a sudden turn
And reaching the point of violence
Because your silence left you without a hand to hold
Tvá minulost tě přiměje udělat…
Your past will lead you on to make…
Udělat konečný rozsudek
Založený na předsudkách; to tě nikdy nikam nedostane
Strach by tě nikdy neměl vést
Protože i ti bázliví mohou nakonec dostat výprask
Making a final judgement
Based on your bias will never bring you forward
Terror should never guide you
For even the fearful can take a beating in the end
Nedůvěra tě nikam nedostane
Suspicion gets you nowhere
Klesám, všechny barvy blednou
Vymezuji svůj čas
Odvolávám svou inspiraci
Ztrácím vědomí
(Propusť mě!)
Declining, all color fading
Defining, time coming for me
Rescinding, my inspiration
Receding consciousness
(Set me free!)
Onoho dne, vzpomínám si
Mé myšlenky byly nezkalené a moudré
Nic nešpinilo stěny mých vzpomínek
Ale teď je tam opar, který mě odstrkuje
A nenechává mi žádný užitek
Vrací mě, uzamyká mě v chladné nesourodosti
Back in the day, I can recall that
My thoughts were unclouded and sage
There was no black staining the walls of my memories
Now there's a haze pushing me sideways
And leaving me nothing to gain
Taking me back, locking me cold in disparity
Kde jsem měla být?
Připadá mi, že jsem se ztratila ve snu
Toužím po dni, až budu moct být sama sebou
Where was I meant to be?
I feel I'm lost in a dream
Long for the day I can be myself
Až budu volná
Až mé slunce zapadne
A navždy vysvobodí mou duši
Nebudu litovat
Až budu volná
Budu znovu žít
Už žádná marná snaha
Nebude proti čemu bojovat
Až budu volná
When I'm free
When my sun has set
Released my soul forever
I'll have no regret
To be free
I'll exist again
No more lost endeavors
Nothing to contend
When I'm free
Nemůžeš se pohnout ani o píď
Ale snažíš se o to
Zanecháváš otisky prstů
Sbohem, svobodo
Podívej se do objektivu
Odpověz na otázky
Jsi hrozbou?
Can't move an inch
But for the act to
Leave fingerprints
Freedom Farewell
Look in the lens
Answer the questions
Are you a threat?
A dál už nic
Nec plus ultra
Po tom všem nahrabávání je čas padnout na hubu
Nech za sebou trhliny v mé důvěře
To my musíme uklidit tenhle nepořádek
After all the grabbing, it's time to bite the dust
Leave behind the breaches of my trust
Cleaning up the mess is up to us
Dál už nic
Non plus ultra
Uvolni mysl
Od obtíží
Mysl upínej na konkrétní věc
Do jedné z džhán vstup
Solve mentem
A molestis
Mentem ad concretum dirige
Unum e jhanas intra
Vstup do jedné z džhán **
.
Intra unum e jhanas **
.