Jak můžeme dirigovat
Symfonii naší zkázy
Když nevíme
Jak ztvárnit nejhlubší tóny?
How can we conduct
Symphonies of our destruction
Without having a clue
How to interpret the darkest notes?
Není třeba se cítit tak zkaženě
Neposkvrněná nemoc - to jsem já
Všichni ti hlupáci, které jsem zotročil
Byli už stejně dávno zatracení
There is no need to feel so depraved
A spotless disease is what I am
All those fools that I have enslaved
Were so long ago already damned
Není třeba se o to tak zajímat
Pán skrýše - to jsem já
Všechna ta bolest, kterou jsem vryl
Utváří cestu, kterou bráním
There is no need to be so engaged
The master of the stash is what I am
All this distress is what I have engraved
Is forming the path that I defend
Pojď se mnou, získej klíč
K zámkům zakázaných dveří
Pojď se mnou, buď konečně volný
Ten podnět, to je tvůj rozsudek
Come with me, acquire the key
To unlock forbidden doors
Come with me, be finally free
The incentive, your decree
Jsme slepí a chtiví
Lakomství nás přivede zpět k prázdnotě
Ti, co sázejí vše, budou muset uvést důvod
Pokud se toho nedokážeš vzdát, skončíš s prázdnýma rukama
Pokud to nedokážeš ovládat, budeš svůj život žít nadarmo
We're blind and eager
Avarice will set us back to blank
Those who wager all will have to name a reason
If you can't let go, you will end up
empty handed
If you can't control, you'll live your life
in vain
Kdo rozhoduje o tom, kdy má nadejít můj čas?
Kdo je schopen prolomit kruh života
a zkázy?
Who decides about my time to come?
Who is able to break through the circle of life and doom?
Neohlížej se
Drž se směru a prolom prokletí
Riskni to
Vytvoř si svůj vesmír
Don't look back
Keep on track to break the curse
Take the chance
Design your universe
Nemůžeme odčinit to, co jsme udělali
Tak nám ukaž, čím jsme se stali
Utkejme se s naší zkažeností
A naší slabostí
Nemůžeme uniknout svému osudu
Tak ukaž zodpovědnost
Protože všichni jsme jistě obdařeni smyslem
Našeho vědomí
We can't undo what we have done
So show us now what we've become
Confront us with our viciousness
And our weakness
We can't evade our destiny
So show responsibility
For we all surely have a sense
Of our consciousness
Vidím siluetu, hýbající se tekutinu
Pleť má jako mořskou perlu
Nemohu se ubránit jejímu hlasu ve větru
Nebo jsou snad mé oči oklamány?
Jsi to opravdu ty?
I see a silhouette, liquid that moves
Skin like a pearl in the sea
I cannot resist this, her voice in the wind
But is it my eyes are deceived?
Is it you I see?
Ulehni do mé náruče
Věř svým očím
Nevrašti čelo, budeš se mnou
Se mnou najdeš útěchu
Lie down in my arms
Trust what you see
Smooth your brow, you will be with me
To find your relief
Zírám na blížící se zpěněné hřebeny vln
Všechno je najednou jasné
A já pořád čekám, strnulý bolestí
Voda mě táhne blíž a blíž
Přivítáš mě?
Gazing at whitecaps, coming so close
Everything's suddenly clear
Numb with the aching, and still I am waiting
The water is pulling me near
Would you welcome me?
Ulehni do mé náruče
Snaž se nedýchat
Tiše, lásko, už jsi se mnou
Nemusíš nic říkat
Lie down in my arms
Try not to breathe
Quiet love, you are now with me
You need no words to speak
Jsme zrozeni k boji a k útěku
Odsouzeni k žití z nadšení
Jsme zrozeni ke lžím a podvodům
Podívej se do zrcadla, koho tam vidíš?
Born to fight, and we're born to flee
Doomed to live on ecstasy
Born to lie, and we're born to cheat
Look in the mirror, who do you see?
Jsme zrozeni k útěku i k boji
Bez své masky jsi vyděšený
Neschovávej svoji osobnost
To jsi ty, tvá identita
Born to flee, and we're born to fight
Without your mask, you're terrified
Don't hide your personality
That's who you are, your identity
Pokud zítřejší ctnosti
Jsou příčinou dnešní chamtivosti
Nebudeme mít budoucnost
Ani svobodu
If the virtues of tomorrow
Cause the greed of today
We won't have a future
Nor liberty
Jsme zrozeni k dýchání a k usilování
K tomu jsme předurčeni
Zdání naší svobody
Není víc než otroctví
Born to breathe, and we're born to pursue
That's all we are supposed to do
The semblance of our liberty
Is nothing more than slavery
Kdybychom se mohli spatřit, zrcadlo by odráželo jen šílenství
Místo toho jen zakrýváme vnitřní nedostatky
Tolerujeme utrpení, kterému jsme svědky, když nezávazně konverzujeme
Musíme se napravit, jinak nás to vykolejí
If we could see ourselves, the mirror would reflect insanity
Instead we camouflage the flaws that lie within
Condone the suffering we witness as we mingle casually
We need to right ourselves, or else we will derail
Míříš příliš vysoko
Takto rozhodně neuspěješ
Trpělivost je zásadní ctnost
Kterou nikdy nebudeš mít
Aiming too high
You are bound to fail
Patience is a vital virtue
That you'll never have
Nenuť mě tomu uvěřit
Jsme polapeni chamtivostí
Protože já se starám jen o sebe
Ke změně budeme potřebovat všechny
Promyslete to: jediný způsob je spojit se
Don't force me to believe
We're caught up in the greed
'Cause I just care for me
To break it, we'll need everyone
Think it through: united is the only way
Zuřivá zapomenutá tragédie bude
konečně souzena
Nouze a chudoba je nemocí nás všech
Jednou si uvědomíme, že musíme zaplatit za všechno, co jsme kdy udělali
Ale naděje pořád není ztracená, vždycky je tu cesta ven
A raging tragedy ignored will have its justice, finally
Distress and poverty is everyone's disease
We'll come to realise for all we've done there is a price to pay
Yet hope is never lost, there always is
a way
Vždy jsi byl se mnou a držel mě za ruku
I v těch nepochopitelných dobách
Ale teď se proudy času obrátily
Pořád se mění
You were always there to hold my hand
When times were hard to understand
But now the tides of time have turned
They keep changing
Období se střídají, ale ty zůstáváš pořád stejný
Spolehlivé srdce, slunce na můj déšť
Budeš to jasně svítící světlo
Vysoko nade mnou
Seasons range, but you remain the same
A steady heart, a sun to rain
You'll be the light that's shining bright
High above me
Zlatý podzim se pomalu vytrácí
Jsme jak uschlé listí, co brzy opadá
Všechno, co vadne, má nějaký smysl
Autumn gold losing hold
We are leaves meant to fall
There's a meaning to all that fades
Mrazivé větry uklidnila hřejivá slova
Tvé léčení se dotklo zranění
Každé ponaučení budu chovat jako poklad až do poslední vzpomínky
Freezing winds were stayed by warming words
To touch your healing to the hurt
I'll treasure every lesson learned
to the embers
Uprostřed noci, nekonečné násilí se bude vařit s nebezpečím
Naše zákony si odporují, nepřipouští jiné protivníky
Až se víno bude pít samo, tak shoříš
na popel
Bojujeme s časem, čekáme na odpovědi
Deep in the night, boundless violence will seethe with the danger
Our laws collide not allowing another contender
When the wine drinks itself, you will burn
to a cinder
We're fighting time awaiting the answers
Nedopustím, aby tě upálili
Aby tě sejmuli
Budu proti tomu bojovat
I'll never let them stake you down
Take you down
I'll fight to find a way
Je možné nějak změnit názor nekultivovaného cizince?
Věčné dny čekají na tvé probuzení, můj mstiteli
Krutým osudem jsme odsouzeni ke shoření
na popel
Je už na všechno pozdě, pokračujeme jen tak naprázdno?
Is there a way to turn the mind of a barbaric stranger?
Eternal days awaiting for you to awake, my avenger
A cruel fate now condemns us to burn
to a cinder
Are we too late, running on
empty?
Nedopustím, aby tě upálili
Aby tě sejmuli
Budu tam proti tomu bojovat
Bude to těžké
Nedopustím, aby tě teď zlomili
Aby se tě zřekli
Vytrvej
I'll never let them stake you down
Take you down
I'll fight to find a way out there
It must be hard
I'll never let them break you now
Forsake you now
Keep holding on and
"Oni žebrali o svá občanská práva.
Žádali od bělochů svá občanská práva.
Žádali od bělochů svobodu.
A kdykoliv žádáte…"
"They have begged for civil rights.
They have begged the white man for civil rights.
They have begged the white man for freedom.
And anytime you beg..."
"A kdykoliv žádáte jiného člověka, aby vás osvobodil, nikdy nebudete volní.
Svobodu si musíte zařídit
sami."
"And anytime you beg another man to set you free, you'll never be free.
Freedom is something that you have to do for yourselves."
"…a jsme ochotní zaplatit nevyhnutelnou cenu svobody,
jinak budou naši lidé pořád považováni za druhořadé občany,
nebo, dá se říci, za otroky dvacátého století."
"...and willing to pay the price that is necessary for freedom,
our people will always be walking around here as second-class citizens,
or what you call twentieth-century slaves."
"O jaké ceně to mluvíte?"
"What price are you talking about?"
Věnováno Elisabeth Jansen-Julicherové
Dedicated to Elisabeth Jansen-Julicher
[I. Terčem posměchu]
[I. Hold in Derision]
Průkopnictví, zásadní objevy
Vykonané opozicí
Nové věci jsou vždy terčem posměchu
Ze strachu ze ztráty vlastní sebeúcty
Pioneering, big breakthroughs
Proceeded by the opposition
Hold in derision all that's new
Afraid to lose their own esteem
Génius bude terčem výsměchu
Jeho propracované teorie světla budou potlačeny
Až na otázky života
Scorn shall be directed at the genius
Represses subtle theories of the light
To the questions of life
Tolik času jsme strávili spolu
Snažili jsme se prorazit se svými sny
Nyní jsme se dostali k zapomenutému cíli
Vnitřní bolest nás rozdrásala
So many days we've spent together
Trying to get ahead with our dreams
Now we have come to the goal forgotten
Hurting within left us torn
Cesta je volná
Hledáme svou cestu, i když jsou vazby přetrhané
A tak zdrojem konce
Byl mír, který měl být
Náš už od samého počátku
The road is open
We find our way though ties where broken
So the means to the end
Was the peace that was meant
To be ours since it all began
Bojujeme o vítězství
We fight to win
Nevzdám se, budeme bojovat o vítězství
Abychom se pohnuli z místa, kde jsme byli
Tuhle písničku ti zase zazpívám
Dívám se za zatáčku
Jsme mnohem silnější než dřív
Rozpadající se vztahy jsou opraveny
I won't give up, we'll fight to win
To move along from where we'd been
I'll sing this song for you again
I'm looking up around the bend
We're so much stronger than before
Our fraying edges on the mend