Chorobná vyjádření tvé sociální slabosti
Která si vybíjíš na nespočetných nepřátelích, jež sis vytvořil
Compulsive expressions of your social weakness
Vented on your countless made up
enemies
Nemůžu vědět, jak se cítíš
Když nic neříkáš
I cannot know how you feel
When you don't say anything
Nezajímá nás, co říkáš
Nikdy se nezapojíme do her, které hraješ
Nebudeme krvácet za všechny tvé hříchy
Dosud jsme tě nikdy nenásledovali, takže
Už nás nezajímá
Jak zahraješ svůj poslední přídavek
We don't care what you say
We'll never join the games you play
We won't bleed for all your sins
We never followed your way now so
We don't care anymore
How you'll perform your last encore
Tvůj nemístný smysl povýšenosti
Výsledek tvé nesnesitelné domýšlivosti
Your misplaced sense of superiority
The result of your unbearable form of vanity
Osvoboď mou mysl
Zahoj mé jizvy
Vymaž minulost
Temné dny ať zapomenu
A vzpomínky ať trvají
V mém srdci
Free my mind
Heal my scars
Erase the past
Dark days to forget
And memories to last
In my heart
(Teď mě osvoboď)
(Free me now)
Přinuť mě zapomenout
A odpustit
Nemá smysl
Tak pokračovat a žít
Ukaž mi cestu
Ke slunci
Make me forget
And forgive
There's no use
To go on and live
Show me a way
To the sun
(Zahoj mé jizvy)
(Heal my scars)
Láska neexistuje
Neexistuje
There is no love
No love
Jsem duplikát
Nevinně
Počali mě
Tak násilně
Láska neexistovala
Pro mě láska neexistovala
Existovala jenom nenávist
I am a duplication
Innocently
I was conceived
So violently
There was no love
There was no love for me
There was only hatred
Jsem zneužití
Jsem nenávist
Jsem zneužití
Jsem nenávist
I am rape
I am hate
I am rape
I am hate
Každý den cítím nepojmenovanou nenávist
Navždy ve stínu ostudy
Every day I feel anonymous hate
Forever in the shadow of disgrace
Světlušky létají výš a výš
Vysoko na nebi roztahují křídla
Něco, co už nedokážu přečíst
Protože mé vidění je rozmazané
Fireflies are flying higher
They draw their wings up in the sky
Something I cannot read now
For my vision is blurred
Všechny nás řídí naše vnitřní strachy
Výš a výš
Uvízli jsme a už se nedokážeme dostat ven
Je toho víc, než co popíráme
A víc, než co vidíme
We are all ruled by our fears below
Higher high
We are stuck and can't get out again
There's more than we deny
And there's more than meets the eye
Osudy, pohádky – všem nám je říkali
Naše schéma, nikdy nevystavěné, nikdy nezačalo
Můžu vám říct, že každý příběh
Nemůže mít vždy šťastný konec
Fortune, fairytales; we've all been told
Our pattern, never built, never begin
I can tell you there can't always be
A happy end to every tale
Všechny nás řídí naše vnitřní strachy
Výš a výš
Uvízli jsme a už se nedokážeme dostat ven
Je toho víc, než co popíráme
A víc, než co vidíme
We are all ruled by our fears below
Higher high
We are stuck and can't get out again
There's more than we deny
And there's more than meets the eye
Místo, které jsem hledala snad tisíckrát
Kde bych se konečně mohla uvolnit
Věčnost nebyla nikdy dost dlouhá
Tomu se vyhnu
A place which I have searched a thousand times
To finally free myself
Forever wasn't ever long enough
I will refrain
Cítím vášeň, která mě zaplavuje
Abych shodila kůži, kterou mám na sobě
Tento vývoj se mě zmocní
Nyní začíná pravda
I feel a passion washing over me
To shed the skin I'm in
This evolution will empower me
Now truth begins
Ale ty mě nenajdeš
(Jsem tu v bezpečí)
Jsem tam, kde chci být
And you will not find me
(I am safe in here)
I'm where I want to be
Je to místo, kde ti bude dovoleno něco si přát
Pojď, uvidíš, že mám pravdu
Je to síla, která bude uvnitř tebe přežívat
Světlo je tmavé jako den
Je to místo, kde tvé sny budou zkreslené
A budou navždycky
Je to síla, která si tě má získat
Jen počkej a uvidíš
It's a place where a wish will be granted
Come, you'll see I'm right
It's a force that will live on within you
Dark as day is light
It's a place where your dreams will be slanted
And will always be
It's a force that was sent out to win you
Just you wait and see
Blednoucí vzpomínky
Po sobě nezanechaly stopu
Ale ty žiješ dál, každičký den
Tolika odlišnými způsoby
Memories that fade away
Have not left their mark
But you live on, every single day
In many different ways
Je to pravda mezi jeho prohnanými lžemi
Která mu poskytuje podezřelá alibi
Přesvědčování násilím nikdy nepovede
K našemu údělu
It's the truth between his cunning lies
That hands him his suspicious alibis
Persuading with your force will never be the way
To our destiny
Najednou jsme ztratili sílu
A nemůžeme zavřít všechny prokleté dveře
Zdá se, že si to nikdo neuvědomuje
Že se vlci maskují
Suddenly we've lost the force
To close all cursed doors
No one seems to realise
That wolves are in disguise
Je to pravda mezi jeho prohnanými lžemi
Která mu poskytuje podezřelá alibi
Přesvědčování násilím nikdy nepovede
K našemu údělu
It's the truth between his cunning lies
That hands him his suspicious alibis
Persuading with your force will never be the way
To our destiny
Moudrost, znalosti, věda
Vyvíjí se pořád, lépe, rychleji
Tohle je úplný konec
Wisdom, knowledge, science
Develops always, better, faster
This is the final end
Jeden hlas v divočině
Vede marnou válku
Protože ti silní jsou hluší
Hlušší víc než dřív
A voice in the wilderness
Fights a futile war
Because the strong are deaf
More so than before
Obrovská nevšímavost
Ukazuje, co můžeme očekávat
Šrámy na šrámech
Řítíme se vstříc budoucnosti, kterou nemáme
Massive disregard
Shows what to expect
Scars on top of scars
Racing toward a future we don't have
Strach mě ovládá, nic nevidím
Fear is taking over me, there is nothing I can see
Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to
Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last
Vážně věříš, takže můžu říct
Že tě vlastním
You do believe, so I can say
That you are owned by me
Jdi na to
Pokloň se autoritám
Konečně jdi na to
Go for it
Bow to the supremacy
Go for it at last
Vážně věříš, tak nás nech se modlit
Za všechny ty blázny, kteří existují
You do believe, so let us pray
For all those fools that be
Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mne
A v mou skutečnost
Jsem božský muž
Don't believe what you see
Believe in me
In my reality
I am a man of God
Bože, copak neslyšíš, jak tě prosím?
God, can't you hear that I'm begging you
Nevěř tomu, co slyšíš
Věř ve mne
A já se znovu objevím
Konečně spása
Don't believe what you hear
Believe in me
And I will reappear
Salvation here at last
Konečně někdo, kdo odpoví na všechny mé modlitby
At last someone to answer all my prayers
(instrumentální)
.
(instrumental)
.