Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči
How can we let this happen and
Just keep our eyes closed 'till the end
Jediná věc, která něco znamená, je bohatství dneška
Pro nás je nejdůležitější, abychom zaplatili všechny účty
The only thing that counts is the prosperity of
today
Most important to us is that our bills get
paid
Naše dobré úmysly byly vždycky odkládány
Our good intentions have always been delayed
Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči
Až budeme stát před nebeskou bránou
Už bude příliš pozdě!
How can we let this happen and
Just keep our eyes closed 'till the end
When we will stand in front of heaven's gate
It will be too late!
Jestliže hledáš obohacení
A ostatní jenom zraňuješ
Vyděláváš víc, než jsi schopný utratit
Překročíš hranice
If you search for enrichment
And injure others
Earning more that you can spend
You'll pass the borders
Když si myslíš, že jsi uspěl
Ale něco ti chybí
Tak to znamená, že jsi byl poražen
Chamtivostí, tvou slabostí
When you think you've succeeded
But something's missing
Means you have been defeated
By greed, your weakness
Tahle představa pro mě není dost
Chci jí, vezmu ti jí
Tvoje bída mě mírně štve
Jenom tě využívám, zneužívám tě
This fantasy is not enough for me
I want it, I'll take it away from you
Your misery that softly incites me
All I do is using, abusing you
Život je často bídný
Když hledáme štěstí
A moc je tak kýžená
Přináší ale tolik zármutku
Life is often miserable
In the search for happiness
The power's so desirable
They bring so much distress
Blednoucí vzpomínka
Její přítomnost pořád zůstává v mé mysli
Poslouchej svůj vnitřní hlas
Není útěku, nemáš na výběr
Memory, fading out
Its presence still lingers in my mind
Listen to your inner voice
There's no escape, there's no other choice
Směšný osud, který se vyplnil
Smrt nikdy neodejde jen tak
Nesnaž se očistit svou prázdnou duši
Byla by to zbytečná snaha
A foolish fate that came about
Death could not leave without
Don't try to scour your inane soul
It would be labours lost
Hluboko uvnitř se schovává lež
Kde můžeme hledat
Způsob, jak tohle ukončit
Deep inside hides a lie
Where can we try to seek
A way so this will die
Nevinnost zemřela, když mu vzali mysl
A zkusili ho opustit
Ani vodopád slz tě nezachrání
A neochrání tě před zlem
Innocence died when they took his mind
And they tried to leave him behind
Not even a cascade of tears will save you
And keep you away from harm
Vždycky mě rozrušilo
Když jsem přemýšlela nad všemi zničenými životy
Dneska jsem o krok dál
Nejsem si jistá, jestli sama přežiju
It always put me on the edge
To think of all the spoilt lives
Today I'm one step further
Not sure if I've survived myself
Realita je někdy horší než představa
Ať už se děje cokoliv v mých snech
Vím, že tam to nemůže být horší
Tak radši spím
Reality is sometimes stranger than fiction
Whatever happens in my dreams
And I know it can't be worse than this
So I prefer to sleep
Hledám bez představy
Odpovědi ve špíně
Čekám na nic
Na den, kdy mě někdo uslyší
I am searching without vision
For the answers in the dirt
I am waiting just for nothing
For the day that I'll be heard
Jsi moře, ve kterém pluji
A já se v tobě ztrácím
Cítím tyto pocity
Komunikuji s tebou
You're the sea in which I'm floating
And I lose myself in you
I am feeling these sensations
I communicate with you
Viníku, jednáš dříve, než myslíš
Zachycen ve svém zaostalém hříchu
A lžeš svému vlastnímu odrazu
Myslels, že se můžeš schovat
The culprit, you act before thinking
Caught in your ignorant sin
And lying to your own reflection
You thought you could hide
Deprimovaná svou vlastní nevinností, popírám
Deprived of my own innocence, denied
Nekonečnost opakujícího se utrpení
Tvá zasloužená odplata
The infinity of recurring torment
Your comeuppance
Vidíš, slyš to vnitřní mučení
Požírající zbytky mojí hrdosti
Myslels, že se ti tohle nemůže stát
Myslels, že se můžeš schovat
See, hear the torture inside
Devouring what was left of my pride
You thought it's not going to happen to you
Thought you could hide
Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Je toho víc, než co můžeš vidět
Appearance is deceptive
So perfect in disguise
There's more than what you see
Zdání je ochrana
Klapky na oči
Místo, kam můžem utéci a skrýt se
A semblance is protective
A blinder for the eyes
A place to hide and flee
Uteč a nikdy neuvidíš
Čím se máš stát
Pokud zahodíš klíč
Flee and you'll never see
What you're going to be
If you throw away the key
Nemůžeš přinutit pravdu z minulosti, aby trvala
The truth from the past you can't make it last
Snažím se udržet nad hladinou v tomto proudu
Ale myšlenka mě táhne dolů
Táhne mě pořád dolů
Trying to keep myself afloat upon this stream
But a thought is pulling me down
Pulling me all the way down
Jdeme naproti prázdné nekonečnosti
A ničení se stane jediným způsobem
Jak snížit počet tvých hříchů
Tenhle vír už nemůže být znovu naplněn
Díra v prostoru a čase
We are wandering towards a blank infinity
And extinguishing will now be the only way
To diminish your sins
This vortex can't be filled up again
A hole in space and time
Pláčeš k nebesům
Když jsi tady omezován?
Nepřemýšlel jsi někdy nad tím
Proč tyhle olověné slzy nikdy nevyschnou?
Zbyde po nich tolik stínů v mojí mysli
Do you cry to the heavens high
When you're confined in here
Do you not ever wonder why
These leaden tears will never dry
They'll leave behind so many shadows in my mind
Vysoko na nebi plují mraky
Čekám na bouři, čekám na déšť
Čekám, až mě smáčí slzy
High in the sky, all of the clouds are passing by
Wait for the storm, wait for the rain
Wait for the tears to fall down on me
Žijíc na různých místech
Unikajíc do rozmanitých vesmírů
Rozbil se mi kompas, začínám se ztrácet
Trvalé šílenství mě svedlo z cesty
Living at different places
Evading into various spaces
My compass has broken; I'm losing the way
An ongoing madness has led me astray
Má minulost mi šlape na paty
A zdá se, že jediné, co můžu udělat
Je vrátit se zpátky na začátek, kdy všechno bylo přede mnou
Ale místo toho mě teď souží ztrácející se iluze
My past breathes down my neck
And it seems now that all I can do is
Go back to beginnings when all lay
ahead
A fading illusion now plagues me instead
Ve mně je pořád místo, které mě naplňuje
Svatost, která je mým domovem, ke které utíkám
Když zima udeří
Když to zkusím, najdu pevnou půdu?
In me there's still a place that fulfils me
A sanctity here that I call home, I run to
When winter descends
If I try can I find solid ground
Jdu po prchavých stezkách
Ach, zdá se, že byly vytesány do kamene
A dveře do nového života se tak rychle zavírají
Pálení mostů mě nepřivede zpátky
I follow elusive paths
Oh it seems they've been written in stone
And the door to a new life is closing so fast
Burning the bridges will not bring me back
Naše vina je obrovská
Musíme být trestáni
Až do konce života
Naše vina je obrovská
Musíme být trestáni
Až do konce života
Až do konce věků
Magna culpa nostra
Poena danda nobis
Usque ad finem erit dierum
Magna culpa nostra
Poena danda nobis
Usque ad finem erit dierum
Ad finem temporum
Nemůžeš si mě vynutit silou
A to taky neuděláš
Nemůžeš pořád vykopávat
Znesvěcené hroby
Už nelze prolít žádnou nevinnost
You can't force yourself upon me
And you never will
You can't keep digging in
Desecrated graves
No more innocence left to spill
Neboj se, zapoj se a
Vlož v nás všechnu svoji důvěru
Zachráníme tvoji duši
Jenom mě uctívej, a já tě propustím
Připrav se, že se přidáš
K nejposlednější křížové výpravě
Don't be afraid, participate and
Just give us all your trust
Your soul will be saved
Just honour me, I'll set you free so
Get ready to join the
Very last crusade
Až do konce věků
Ad finem temporum
Až nás temnota ovládne a oslepí
When darkness will reign and blind us all
Až nás temnota ovládne a oslepí
Oddanost nás sváže, pokud nespadneme
When darkness will reign and blind us all
Allegiance will bind us if we do not fall
Nemůžeme si říct, když přijde ráno
Jestli máme na výběr, žít další den?
Je těžké najít nový směr ve tvém nestálém životě
We cannot tell when morning comes
Is there a choice to live another day
It's hard to find a new direction in your fragile life
Drahocenný čas tvojí existence brzy nadejde
Nezahoď svůj život, až budeš zkoušet podvést čas
Sladká placeba tě jenom oblbují
The precious time of your existence is now to come
Don't throw your life away by cheating time
Sugared placebos only fool your mind