Naočkované mysli
Často obsahují choré myšlenky
A páchají zlo, proti kterému kážou
Indoctrinated minds
Often contain sick thoughts
And commit the evil they preach against
Nesnaž se mě přesvědčit Božími zprávami
Obviňuješ nás z hříchu, které jsi spáchal sám
Je snadné odsuzovat bez pohledu do zrcadla
V zákulisí
V zákulisí se objevuje realita
Don't try to convince me with messages from God
You accuse us of sins committed by yourselves
It's easy to condemn without looking in the mirror
Behind the scenes
Behind the scenes opens reality
Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout
Eternal silence cries out for justice
Forgiveness's not for sale
Nor the will to forget
Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme
odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky
a navždy
Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth we can
disclose
The soul of this sick bulwark forever
and ever