Sjednoť se se svou představivostí,
Už dost pohádek (už dost pohádek)
Naše duše splynou v jednu
Nazdvihneme závoj
Become one with imagination
No more fairytales (No more fairytales)
Our souls will unite together
Tvůj dotek se proměnil v kámen
Už žádný oheň ve tvých kostech
Je čas nechat minulost minulostí
Cesta nikdy nekončí
Všechny sny začnou vystupovat
Zpoza hranic mysli
We will lift the veil
Your touch has turned to stone
No fire in your bones
It's time to leave the past behind
The road is neverending
All dreams will start ascending
Beyond the boundaries of the mind
Uvolni se ze řetězů
Povstaň nad vlny
Když bojuješ ve tmě
Tančíš ve světle
Uteč ze svojí klece
Otoč další stránku
Když se topíš v řece
Plav proti proudu života
Break loose from the chains
Rise above the waves
Fighting in the darkness
Dancing in the light
Break out of your cage
Turn another page
Drowning in the river
Swim against the tide of life
Když se pevně držíš hesla „šťastně až na věky“
Žiješ pro znamení (Žiješ pro znamení)
Abychom společně přežili zuřící bouřky
V oku času
Holding tight to the ever after
Living for a sign (Living for a sign)
To survive raging storms together
Through the eye of time
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi lží a pravdou
Jen jeden ze dvou bude silný a bude vládnout
Choose
Between hungry wolves
Between lies and truth
Only one of the two will be strong and rule
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi světlem a tmou
Jenom jeden ze dvou musí hladovět a zemřít
Choose
Between hungry wolves
Between light and gloom
Only one of two has to starve and lose
Vyber si udělat rozhodující skok víry
Opusť strach a zmírni všechnu svou bolest
(Naši utkvělou představu)
Postav se svému zmatku, nakrm nepřítele
Chuť pro tvou harmonii
(Naše vibrace)
Choose to take that crucial leap of faith
Abandon fear and ease all your pain
(Our fixation)
Face your chaos, feed the enemy
An appetite for your harmony
(Our vibration)
Temnota tě stahuje dolů
(Vkroč do světla)
Moudrost krmí čestnou mysl
Změna je jen o jedno rozhodnutí dál
Darkness drags you down
(Step in the light)
Widsom feeds the righteous mind
As a change is one choice away
Zaplň prázdnotu ve mně
Koukni se na život za závojem
Nahraď všechny myšlenky z prázdnoty
Kosmickou energií
Fill the void in me
See life beyond the veil
Replace all thoughts from the abyss
With cosmic energy
Zažehni v sobě plamen
Vyplň strom svého života
Jsme hluboce zakořeněni v temnotě a stále rosteme směrem ke světlu
Ignite the flame in thee
Fill out the tree of your life
We are rooted deep in the darkness and keep growing towards the light
Buď beze svých strachů
Po tisíc let
Hledej klid hluboko uvnitř
Be without your fears
For a thousand years
Search for stillness deep inside
Jedna myšlenka, která roste v prázdnotě času
Zaplní ohromný prostor hmotou a životem
Prosta temnoty, která spoutá duši
Najdi u zdroje konec svého cíle
One thought that grows in the abyss of time
Fills up the vast space with matter and life
Free of the darkness that fetters the soul
Find at the source the end of your goal