Nesnášej mě takového, jaký jsem
Za to, co zastávám a čeho dosáhnu
Nesnášej mě takového, jaký jsem
Za všechny ty lži, kterým věříš
(Zlom to kouzlo, zvítěz nad tichem
Nesmíme se ztratit v tajnůstkářství)
Hate me as I am
For what I stand for and achieve
Hate me as I am
For all the lies that you believe
(Break the spell, defeat the silence
We can't lose ourselves in reticence)
Necítím srdce, necítím duši
Vše, co jsem udělala, bylo pod kontrolou
Je čas se osvobodit
Už nemůžu takhle vést svůj život
Vše, co jsem udělala, bylo ignorováno
Je čas se osvobodit
Can't feel my heart, can't feel my soul
All I have done has been controlled
It's time to break free
Can't live my life like this no more
All I have done has been ignored
It's time to break free
Nesnášej mě takového, jaký jsem
Za všechny ty rány, které neumím vyléčit
Předhoď mě spravedlnosti
Za pravdu, kterou jsem odhalil
(Zlom to kouzlo, zvítěz nad tichem
Nesmíme se ztratit v tajnůstkářství)
Hate me as I am
For all the wounds that I can't heal
Bring me down to justice
For the truth that I've revealed
(Break the spell, defeat the silence
We can't lose ourselves in reticence)
Necítím srdce, necítím duši
Vše, co jsem udělala, bylo pod kontrolou
Je čas se osvobodit
Už nemůžu takhle vést svůj život
Vše, co jsem udělala, bylo ignorováno
Je čas se osvobodit
Can't feel my heart, can't feel my soul
All I have done has been controlled
It's time to break free
Can't live my life like this no more
All I have done has been ignored
It's time to break free
(Až všechna naděje odpluje
Pak se náš svět rozpadne
Vize jsou přemoženy a pošlapány
Všem našim snům nastane konec
Nemůžeme předstírat)
(When all hope is gone
Our world will fall to pieces
Visions are defeated and beaten
All our dreams will come to an end
Cannot pretend)
Další šance pro tuto zemi
Růže znovuzrozená skrze nové názory
Another chance for this dominion
A rose reborn through new opinions
(Ukaž pokrok pevnými činy
Splň naše přání a potřeby)
(Show progress with firm deeds
Fulfill our wishes and needs)
Panovník povstal z popela
Spasitel, jenž povede davy
A sovereign came forth from ashes
A savior who would lead the masses
(Duše v plamenech vymýšlí zločin
Duše pochoduje novým časům naproti)
(A soul in flames inventing crime
A soul at pace against new times)
(Její brunátná tvář převládá nad zákonem
Oči se zachytly ve spárech ďábla)
(Her face in red outrules the law
The eyes got caught in devil's claws)
Nalákej mě
Očaruj mě
Ztrácím přehled nad svým vlastním rozumem
Za mnou je vzpomínka
Mé svědomí nebude mít žádné výčitky
Entice me
Beguile me
Lost track of my own sanity
Behind me a souvenir
My conscience will show no remorse
(Neustálé prohry ve vnitřních bitvách)
Budeš trpět
(Tvé pokání tě bude věznit)
Budu krmit bestii
(Prohry v bitvách
Otrávená jablka
Nalezl jsi to, co hledáš?)
(Keep on losing intrinsic battles)
You'll be suffering
(Your atonement will keep you captive)
I will feed the beast
(Losing battles
Poisoned apples
Did you find what you're looking for?)
Zkus definovat věčnost
Bez začátku a bez konce
Svět vzhůru nohama
Nesčetné mraky na zemi
Jsem výplod své vlastní fantazie
Try and define eternity
No beginning and no end
A world upside down
Countless clouds on the ground
I'm a figment of my imagination
Pátrej po optických klamech
Myšlenky vykreslují pestrobarevné dimenze
(Nové dimenze)
Hunt for tricks of light
Thoughts painting colorful dimensions
(New dimensions)
Kdybychom se mohli toulat ve fantaziích
Žádný úsvit a žádný soumrak
Každé malé zrnko písku
Formuje nekonečnou zemi
Zrcadla odráží neomezené odlesky
If we could roam through fantasies
No more dusk and no more dawn
Every little grain of sand
Shapes the endless land
Mirrors showing limitless reflections
Pátrej po optických klamech
Myšlenky vykreslují nové dimenze
Ty umíš náš čas zastavit
Pojď a vdechuj oblohu
(Vdechuj oblohu a leť)
Leť na křídlech opravdových emocí
(Emocí)
Hunt for tricks of light
Thoughts painting new dimensions
You can make our time stand still
Come and breathe the sky
(Breathe the sky and fly)
Fly with the wings of true emotions
(Emotions)
Dovol mi sepsat svá poslední slova
Už to nemůžu déle vydržet
(Už to nemůžu déle vydržet)
Podrž mě, až nadejde čas
Protože nechci být o samotě
(Nechci být o samotě)
Allow me to write my final words
I can't stand this anymore
(I can't stand this anymore)
Hold me when the time has come
Cause I don't want to be alone
(I don't want to be alone)
V mém srdci stále přetrváváš, je to pouto, které sdílíme
Cítím, že jsi poblíž, ať už jsem kdekoliv
I když jsi odešel, náš duch je silný
Ceníme si veškeré práce, kterou jsi po sobě zanechal
In my heart you're still here, it's the bond that we share
I can feel you're around, everywhere
Even though you are gone, our spirit is strong
We're honoring all the work that you've
done
Když už není šance se bránit
Budu muset pokleknout a vzdát se
(Každý úhel poskytne nový pohled)
Vše, čeho jsem se zastával
Se nakonec stalo pouhou iluzí
(Zatímco obě strany by vždy měly být vyslyšeny)
When there's no chance for a defense
I'll have to bend and give it up
(Each angle will give a new view)
All that I've been standing for
Was an illusion after all
(As both sides should always be heard)
V mém srdci stále přetrváváš, je to pouto, které sdílíme
Cítím, že jsi poblíž, ať už jsem kdekoliv
I když jsi odešel, náš duch je silný
Ceníme si veškeré práce, kterou jsi po sobě zanechal
In my heart you're still here, it's the bond that we share
I can feel you're around, everywhere
Even though you are gone, our spirit is strong
We're honoring all the work that you've
done
Měníme to, co již bylo viděné
Nic z pozorovaného
Není jisté, je to jen část
Toho, co je viděné

Kvantová záhada
Visum commutamus
Nihil certum
Qui observat, visi
Pars est

The quantum enigma
Všechny vaše zákony a domněnky
Nechte je za sebou
Právě zde, kam čas nemůže, pro ně není místo
Jestliže neumíme jít dál a pořád spoléháme na minulost
Budeme toho litovat
Nemůžeme dostat to, co si přejeme
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Kvantová záhada)
All your laws and the assumptions
Leave them all behind
There's no ground for them right here where time can't go
If we can't move on and keep all leaning on the past
We will regret
We can't get what we wish for
(New perceptions keep us inspired
The quantum enigma)
Všechny stíny a iluze
Kterým máme sklony věřit
Jsou pouhé výtvory naší vlastní klamavé mysli
Jestliže toho nemůžeme nechat a pořád se honíme za uspokojováním potřeb
Nepochopíme
Jak zapomenout na naše vědomosti
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Důmysl je potřeba)
All the shadows and illusions
We tend to believe
Are creations of our own deceiving mind
If we can't let go and keep chasing satisfying
needs
We will not get
How to forget our sapience
(New perceptions keep us inspired
Ingenuity is required)
Když se rozhlédneme a podíváme se kolem sebe
Ovlivníme energii
Když budeme jakkoliv pozorovat
Vytvoříme realitu
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
Nebudeme vědět, pokud nebudeme koukat
Nemůžeme dělat, když teď nebudeme
Čelit této naší patové situaci
To je naše kvantová záhada
When we will look around and see
We will affect the energy
When we observe by any means
We will create reality
We will not find if we don't seek
We will not know if we don't peek
We cannot do if we don't be
Facing our deadlock now
This is our quantum enigma
(Korupce přírody)
Ve zničeném ráji uplynul další den
A uplyne další noc, než budeme v bezpečí
Usilujeme o život, který nebude zpronevěřen
A když se loučíme, tak nás to ničí
(Natural corruption)
Another day passed by in ruined paradise
Another night will pass until we're sheltered
We're aiming for a life that won't be compromised
And when we say goodbye it's devastating
Teď, když už jsme si to konečně uvědomili
(Uvědomili, strachy bez sebe)
Že zisk pochází z nevinného úmrtí
(Zisk pochází z tragického úmrtí)
Now that we have finally realized
(Realized, petrified)
That profit's made from innocent demise
(Profit's made from tragic demise)
Ubíhá další den, kdy peníze nebudou stačit
Obrovský dar měl být příspěvkem
Naše svědomí jde na pomoc tomu, co skončí ve špatných rukou
A jakmile se pravda ukáže, úmysl slábne
Another day goes by where money won't suffice
A massive gift was meant as contribution
Our conscience comes to aid that ends up in wrong hands
And once the truth's revealed, intent is fading
Teď, když už jsme si to uvědomili
(Uvědomili, požehnáni)
Všechny ty tisíceré nářky podmanily naše srdce
(Všechny ty úporné nářky podmanily srdce)
Now that we have come to realize
(Realized, sanctified)
Our hearts subdued by all those thousand cries
(Hearts subdued by all those fierce cries)
Tisíc odmítnutých znamení
Které cestovaly světlem
Přelož tuhle záhadu
Která mi zakryla oči
Smiř se s blížícím se strachem
A objeví se odvaha
Smrt je jistota
Pořád se blíží
Opouštění je osudové
A thousand signs declined
That travelled through light
Translate this mystery
That covered my eyes
Accept approaching fear
And courage appears
Death is a certainty
It's growing near
Letting go is fateful
Spojuji rozbité rýmy
Které rozdělily vidiny
Maluji vzpomínky
Které mi vybarvily život
Někde v bezpečí a úkrytu
Navždy v bezpečí
Uniting broken rhymes
That visions divide
Painting my memories
That colored my life
Somewhere safe and sheltered
Saved forever
Uvězněná v denním světle
Čekám na odpovědi
Semínko, z nějž vyrostly větve
Obrátila se další stránka, dopis skončil
Přijď domů a vrať se na plátno života
Stuck in the light of day
Waiting for answers
A seed that grew into branches
Another page has turned, ended a letter
Come on home and return to the canvas of life
Obrysy a hranice (obrysy a hranice)
Nezmizí (nezmizí)
Rozpleť to trápení
A vstup do nových sfér
Čelím dobrému i špatnému (čelím dobrému i špatnému)
Zatímco čekám na život (čekám na život)
Tenhle osud nemůžu změnit
Už brzy spadne opona
Když tvé listí opadalo
Země se začíná rozprostírat
Shapes and boundaries (shapes and boundaries)
Will not disappear (not disappear)
Detangle the misery
And enter new spheres
Facing right and wrong (facing right and wrong)
While waiting for life (waiting for life)
Can't change this destiny
The curtain's close by
While your leaves descended
Earth starts to unfold
(Tohle znamení
Nás klame
Neštěstí nás všechny spojuje)
(This omen
Deceives us
Misfortune unites us all)
Když se zdá, že se svět hroutí
Pamatuj, že svůj směr určuješ ty
Když ti připadá, že nikdo neodpovídá
Vrať se ke své hluboké vnitřní síle
Když zvon začíná odbíjet
When it seems like the world is shattering
Remember that you set your course
When it feels like no one is answering
Revert to your deep inner force
As the bell begins to chime
Společně budeme silní
Abychom se postavili všemu, co nás nemůže porazit
Společně pevně stojíme
Nebudeš bojovat sám
Together we'll be strong
To defy all that can't bring us
down
United standing strong
You will not fight alone
(Tohle znamení
Nás klame
Neštěstí nás všechny spojuje)
(This omen
Deceives us
Misfortune unites us all)
Nadměrně aktivní mysl, v níž proplouvají tisíce myšlenek
Časem nebude moci zpomalit
Neboj se toho, žij dneškem, užívej si jednoduchosti
Vyhni se podnětům, které tě oslepí
An overactive mind where a thousand thoughts come floating by
Will not be able to slow down at times
Don't be afraid, live in the now, enjoy simplicity
Avoid incentives that will make you blind
Nenech se tím spálit
Žij srdcem
Prožívej přítomnost
Don't let it burn you down
Live in the heart
Experience the now
Chceš-li se opravdu poznat, ignoruj svou mysl a znovu se najdi
Život má neustálé výzvy
Chceš-li se opravdu najít, nesmíš být slepý vůči signálům, které dostáváš a získáváš
Myšlenky se tu pomalu mění
To really know yourself, ignore your mind and find yourself again
Life is always challenging
To really find yourself, you can't be blind to signals you obtain and gain
Thoughts are slowly changing here
Tady a teď, když se vcítíš do vlastního srdce
Změní to tvé názory a budeš se cítit jako doma
Tvé myšlenky, to nejsi ty, všimni si, jak mohou být dvojaké
Neřiď se těmi, které tě unáší pryč
Here in the now if you identify with your own heart
Will change your views and make you feel at home
You're not your thoughts, observe how they can be duplicity
Don't follow those that make you drift away