[I. Bezvýchodnost myšlenek]
[I. Impasse of Thoughts]
Nevidím tě, neslyším tě
Existuješ ještě?
Necítím tě, nemohu se tě dotknout
Existuješ?
I can't see you, I can't hear you
Do you still exist?
I can't feel you, I can't touch you
Do you exist?
Skrytá bolest
The phantom agony
Nemohu tě ochutnat, nemohu na tebe myslet
Existujeme vůbec?
I can't taste you, I can't think of you
Do we exist at all?
Původ dogmatu
Umístěný v novém tisíciletí
Objali jsme hanobené démony
A vřele je přivítali
The origin of a dogma
Placed in a new millennium
Vilified demons have been embraced
And given a warm welcome
Seif al Din nemá *
Ani nejmenší šanci zrezavět
Protože byl vždy držen ve formě
Ve službách Všemohoucího
The Seif al Din hasn't got *
The ghost of a chance to rust
Because it has always been kept in shape
In serving the one Almighty
"Základy vědění byly odjakživa špatně interpretovány,
Navzdory dobrým úmyslům mnoha učedníků,
Jejichž věrné přesvědčení bylo silné a neovlivněné.
Většina vůdců si stará slova překrucuje k obrazu svému
A zkouší tak získat vedení a moc
Nad těmi, kteří jsou takoví smolaři, že spadají pod jejich zlomyslnost
A manipulovačnost.
Toto zneužití důvěry navždy poskvrní stránky našich dějin,
Bude poukazovat na vykořisťování a slabost slušných lidí,
Které strhla živená zloba."
"The rudiments have always been misinterpreted during history,
Despite the good intentions of many disciples
Whose faithful belief was strong and unswayed.
Most leaders interpret the old words to their advantage
In the attempt of gaining leadership and power
Over those unfortunate enough to fall under their maliciousness
And manipulative ways.
This misuse of trust will forever stain the pages of history,
Echoing the exploitation and the frailty of decent men
Carried away by nurtured rancour."
Nekonečná nedůvěra přiživovaná vírou
Ve zlomyslnost ostatních
Perpetual distrust fed by a belief
In the malevolence of the others
Neber minulost jako alibi
Pro všechny svoje nedostatky, které jsi vždy měl
Postav se své nedbalosti, neoblbuj se
Nedokonalosti se brzy objeví
Protože slabost se sama ukáže
Do not use the past as an alibi
For all of your deficiencies always standing by
Face your negligence, do not fool yourself
Shortcomings will soon appear
For weakness shows itself
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Nevykřikuj sebelítostí, když se vtíráš
Protože tvoje urážky mě už nezraní
Don't cry out of self pity in forcing your way through
For I will not be vulnerable to slander made by you
Oslepena z tvého úspěchu a všech výstřelků
Ohlušena tvojí chválou
Blind from your success and all of the excess
Deaf from the praise you had
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Vnikl jsi do mé duše a dal mému životu naději
So sweet caress, never long to last
You entered my soul and gave hope to my life
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Opustil jsi mě a zanechal tak samotnou a zděšenou
Zachycenou v tak strohém Elysiu *
So sweet caress, never long to last
You left me behind all alone and aghast
Captured inside such an austere Elysium *
Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti vší samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska se stala
Pozadím ve snu, který se kdysi jednou vyplnil
Imperfect feelings, futile grief
Love a device against all solitude
As it all went on, the love became
A field in a dream that once had been real
Tak sladké pohlazení, nikdy netouži, aby trvalo
Znič tuhle iluzi, potřebujeme změnu osudu
Tvé šílené myšlenky jsou jenom pláč odsouzeného
So sweet caress, never long to last
Destroy this illusion we need a change of fate
Your frantic thoughts are only a condemned cry
Ta nejjasnější svíčka ze všech byla
uhašena
Udusili ji ti, kteří nesnesli čelit
realitě
The very brightest candle of all has been extinguished
Smothered by those who could not bear to face reality
Každý úder tvého srdce roztrhal lži na kousíčky
Rozechvěl základy
Každá vlnka v jezeře způsobila, že se porcelán rozbil
A já se třesu
Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver
Zbylý vosk prostě neobsahuje
Všechny správné odpovědi
Pod mořem prachu leží nesmírné bohatství moudrosti
The leftover tallow just doesn't contain
All the right answers
Under a sea of dust lies a vast wealth of
wisdom
(Jak nedotčený sníh rudne
Nevinnost umírá)
(As untouched snow turns red
Innocence dies)