Sjednoť se se svou představivostí,
Už dost pohádek (už dost pohádek)
Naše duše splynou v jednu
Nazdvihneme závoj
Become one with imagination
No more fairytales (No more fairytales)
Our souls will unite together
Tvůj dotek se proměnil v kámen
Už žádný oheň ve tvých kostech
Je čas nechat minulost minulostí
Cesta nikdy nekončí
Všechny sny začnou vystupovat
Zpoza hranic mysli
We will lift the veil
Your touch has turned to stone
No fire in your bones
It's time to leave the past behind
The road is neverending
All dreams will start ascending
Beyond the boundaries of the mind
Uvolni se ze řetězů
Povstaň nad vlny
Když bojuješ ve tmě
Tančíš ve světle
Uteč ze svojí klece
Otoč další stránku
Když se topíš v řece
Plav proti proudu života
Break loose from the chains
Rise above the waves
Fighting in the darkness
Dancing in the light
Break out of your cage
Turn another page
Drowning in the river
Swim against the tide of life
Když se pevně držíš hesla „šťastně až na věky“
Žiješ pro znamení (Žiješ pro znamení)
Abychom společně přežili zuřící bouřky
V oku času
Holding tight to the ever after
Living for a sign (Living for a sign)
To survive raging storms together
Through the eye of time
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi lží a pravdou
Jen jeden ze dvou bude silný a bude vládnout
Choose
Between hungry wolves
Between lies and truth
Only one of the two will be strong and rule
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi světlem a tmou
Jenom jeden ze dvou musí hladovět a zemřít
Choose
Between hungry wolves
Between light and gloom
Only one of two has to starve and lose
Vyber si udělat rozhodující skok víry
Opusť strach a zmírni všechnu svou bolest
(Naši utkvělou představu)
Postav se svému zmatku, nakrm nepřítele
Chuť pro tvou harmonii
(Naše vibrace)
Choose to take that crucial leap of faith
Abandon fear and ease all your pain
(Our fixation)
Face your chaos, feed the enemy
An appetite for your harmony
(Our vibration)
Temnota tě stahuje dolů
(Vkroč do světla)
Moudrost krmí čestnou mysl
Změna je jen o jedno rozhodnutí dál
Darkness drags you down
(Step in the light)
Widsom feeds the righteous mind
As a change is one choice away
Zaplň prázdnotu ve mně
Koukni se na život za závojem
Nahraď všechny myšlenky z prázdnoty
Kosmickou energií
Fill the void in me
See life beyond the veil
Replace all thoughts from the abyss
With cosmic energy
Zažehni v sobě plamen
Vyplň strom svého života
Jsme hluboce zakořeněni v temnotě a stále rosteme směrem ke světlu
Ignite the flame in thee
Fill out the tree of your life
We are rooted deep in the darkness and keep growing towards the light
Buď beze svých strachů
Po tisíc let
Hledej klid hluboko uvnitř
Be without your fears
For a thousand years
Search for stillness deep inside
Jedna myšlenka, která roste v prázdnotě času
Zaplní ohromný prostor hmotou a životem
Prosta temnoty, která spoutá duši
Najdi u zdroje konec svého cíle
One thought that grows in the abyss of time
Fills up the vast space with matter and life
Free of the darkness that fetters the soul
Find at the source the end of your goal
My jsme ti, kteří teď mění svět
Neustále ovládáme všechny stroje
Nárokujeme si právo stisknout spoušť a zničit
Vaši představu cti
We are the ones to change the world now
Still in control of all machinery
We claim the right to pull the trigger and damage
Your image of honor
Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologická řešení
Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological remedy
Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
Musí se probojovat
K soudnému dni
K soudnému dni
Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
New inventions have to pay
To fight their way
To judgement day
To judgement day
My jsme ti, kteří teď vládnou světu
Jste polapeni v přihlouplé slepotě
Neexistuje způsob, jak vzít zpět svá rozhodnutí
Nyní hledejte rozptýlení
We are the ones that rule the world now
You are entrapped by blind inanity
There is no way that you'll revoke your decision
Now look for distraction
Najdi mi důvod
Proč jsme tady?
Abychom byli funky a cítili se naživu
Z čeho usuzujeme?
Věříme v hudbu
Budeme funky na nejjemnějších strunách života
Find me the reason
Why are we here?
To get funky and to feel that you're alive
How do we reason?
In music we trust
Let's get funky on the smoothest chords of life
Nezáleží na tom, tanči do rytmu
It doesn't matter, dance to the groove
Najdi mi skutečný důvod
Čeho se bojíme?
Ať tenhle funky song rozjasní tvou nejtmavší noc
Z čeho usuzujeme?
O co přicházíme?
Je to ten funky rytmus, při kterém kroutím prdelkou
Find the true reason
What do we fear?
Let this funky song light up your darkest night
How do we reason?
What do we miss?
It's the funky groove that makes my booty move
Nezáleží na tom, tanči do rytmu
It doesn't matter, dance to the groove
Bloumej, není návratu
Pokračuj dál, zatímco ráj hoří
Zanechej svou stopu v písku
Ochraň mou duši před posledním úpadkem
Wander, there's no return
Keep moving on as the paradise burns
Leaving your trace in the sand
Harbor my soul for the final descent
Cítíme se naživu, jsme svobodní v tichu
Prožili jsme své životy, naděje v tvých očích není k vidění
Feeling alive, we are free in the silence
We have lived our lives, no hope in your eyes to find
Přidej se ke mně, pojď
Budeme tančit v melancholii
Přidej se ke mně, proč se ke mně nepřidáš
Vstup do této kapitoly, navždycky
Join me, come join me
Dancing in melancholy
Join me, won't you join me
Enter this chapter, infinitely
Zvolili jsme si podlehnout osudu
Držíme spolu, zatímco se přiděluje smrt
Smutek se vypařuje
Nyní je naším poutem nekonečné objetí
Choosing to give in to fate
Standing together as death allocates
Sorrow evaporates
Now our ties are an endless embrace
Jsme nuceni žít v tichu
Jíme písek a dýcháme násilí
Necháváme si všechno utrpení pro sebe
Dovol mi být tím, kdo tě podrží
Usilovně se snaží a nepřestává doufat
Ujišťuje se, že tvé srdce bude bez hříchu
We are forced to live in silence
Eating dust and breathing violence
Keeping all the suffering within
Let me be the one to hold you
Trying hard, remaining hopeful
Making sure your heart is free of sin
V matčině opovržení
Se zrodila krev
Kam patříme
Náš národ je rozpolcený
Průchod zmizel
Válka, která je pro nás všechny neznámá
In mother's scorn
Blood was born
Where we belong
Our nation's torn
Passage gone
A war unknown to us all
Vidíš paprsky světla tančit v hurikánech
Podstata našich životů je spoutána krutými řetězy
Přijď a zři nevyřešenou minulost dne
Zrcadla v očích odrážejí strach
Nemůžeme skrýt kruté příkazy
Uvidíme jejich poslední vzepětí
Ze srdce, kam patříme
Jsme slepí k pustině za námi
See the rays of light dance in hurricanes
The essence of our life held within cruel chains
Come and see the day's unsolved history
The mirrors in the eyes are reflecting the fear
We can't hide cruel commands
We will see their last stand
From the heart where we belong
We are blind to the wasteland beyond
Čekáme na tvé přesvědčení
Hrdě polykáme neblahé předtuchy
Lpíme na naději, která pomalu skomírá
Stojíme v ruinách přírody
Které způsobily síly zrozené z nebezpečí
Myjeme si ruce tam, kde jsou cti na tenkém ledě
Waiting to see your conviction
Swallowing proud premonitions
Clinging onto hope that slowly dies
Standing in the ruins of nature
Caused by forces born from danger
Cleaning hands where virtues live on ice
Žij okamžikem, jako by nebyla žádná minulost
Vše, na čem záleží, je být sám sebou
Buď v tomto okamžiku, úsudky nepřetrvají
Znovu se pobídni, abys získal zpět svůj život
Live in this moment like there is no past
All that matters is to be who you are
Be in this moment, judgements will not last
Urge yourself again to claim back your life
Vyskoč do tmy
Troufni si skočit střemhlav a padat
Na uzdě nás drží bod, odkud není návratu
Take a leap into the dark
Dare to dive and fall
The point of no return restrains us
Zař skrze oblohu
Zpoza matrixu
Pociť, jaké to je
Docílit božství
Zaměř se k obloze, otevři svou mysl
Pak teprve budeš vyrovnaný a volný
Buď pánem své vlastní energie
Shine through the sky
Beyond the matrix
Feel what it's like
To reach divinity
Aim at the sky, open your mind
Then you will be balanced and free
Be the master over your own energy
Setřes slepená pera
Nech minulost za sebou
Použij svou vnitřní sílu, abys nalezl své pravé já
Když není budoucnost, nemůžeš se zaobírat
Nedůležitými malichernostmi a pozůstatky z minulosti
Shake off oiled feathers
Leave your past behind
Use your inner force to reach your true self
When there's no future you can't be occupied
By non-essential waste and ruins of the past
Naučme se kormidlovat
Protože pravda se zdá být částicí
Pomocí sil poháněnou
Použijme celou sílu
Na toto jsme připraveni
Discemus gubernaculum esse movendum
Quod verum putaver am esse particulam
Pro viribus agendum est
Vim totam adhibebimus
Ad haec nos paremus
Naše statečná duše pláče
Naše duše je ztracená
Naše statečná duše…
Nevíme, jak bychom mohli
Rozluštit tuto přesmyčku
…umírá
Ztratili jsme své skutečné já
V tomto hologramu
Nic není takové, jak se zdá
Naše duše je ztracená
Our brave soul is crying
Our soul is lost
Our brave soul…
We don't know how we can
Decode this anagram
…is dying
We have lost our true selves
Within this hologram
Nothing is what it seems
Our soul is lost
Zpochybňujeme iluze
Které jsme všichni stvořili
We challenge illusions
Created by us all
Umocni sféru na třetí
Vytři si prach z očí
Spal své lži
Troufni si zničit svůj vlastní ráj
Nevěř svým očím
Cube the sphere
Wipe all the dust from your eyes
Burn your lies
Dare to trash your own paradise
Doubt your eyes
Získej zpět svůj zrak
Oslepený přesvědčeními
Nedosáhneš své zaštítěné mysli
Znovu získej světlo
Které tě kdysi spalovalo zevnitř
Nepřiživuj stíny ve své mysli
Zboř své zdi
Retrieve your sight
Dazed by beliefs
You will not reach your shielded mind
Regain the light
That once burned inside
Don't feed the shadows of your mind
Tear down your walls
Předsudky odlož stranou
Stromy nenávisti spal až ke kořenům
Push your prejudice aside
Burn trees of hate down to the ground
Zboř je
Kéž by bylo možné dohodnout se s vránou
Nečekej na zázrak, přeměň záměry na činy
Hledej, co je správné
Podívej se na ni, vyletí k věcem božským
Jsme strážci posvátných zákonů, našemu zraku nic neunikne
V mysli se budeš nacházet na dvou místech
Tear them down
Utinam temptes consentire cum cornice
Don't await a miracle, turn aims into action
Seek what's right
Eam adspecta ad res divinas evola
We're keepers of the sacred laws, for nothing escapes our sight
Duobus locis in mente aderis
Získej zpět svůj zrak
Oslepený strachem
Musíš se zbavit svého vnitřního rádce
Otevři bránu
Trestu
Vznes nad svým vnitřním strachem rozsudek smrti
Zboř své zdi
Retrieve your sight
As dazed by fear
You will dismiss your inner guide
Open the gate
For the prosecution
Sentence your inner fear to death
Tear down your walls