Unleashed

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Odpoutaná
Declining, all color fading
Defining, time coming for me
Rescinding, my inspiration
Receding consciousness
(Set me free!)
Klesám, všechny barvy blednou
Vymezuji svůj čas
Odvolávám svou inspiraci
Ztrácím vědomí
(Propusť mě!)
Back in the day, I can recall that
My thoughts were unclouded and sage
There was no black staining the walls of my memories
Now there's a haze pushing me sideways
And leaving me nothing to gain
Taking me back, locking me cold in disparity
Onoho dne, vzpomínám si
Mé myšlenky byly nezkalené a moudré
Nic nešpinilo stěny mých vzpomínek
Ale teď je tam opar, který mě odstrkuje
A nenechává mi žádný užitek
Vrací mě, uzamyká mě v chladné nesourodosti
Where was I meant to be?
I feel I'm lost in a dream
Long for the day I can be myself
Kde jsem měla být?
Připadá mi, že jsem se ztratila ve snu
Toužím po dni, až budu moct být sama sebou
When I'm free
When my sun has set
Released my soul forever
I'll have no regret
To be free
I'll exist again
No more lost endeavors
Nothing to contend
When I'm free
Až budu volná
Až mé slunce zapadne
A navždy vysvobodí mou duši
Nebudu litovat
Až budu volná
Budu znovu žít
Už žádná marná snaha
Nebude proti čemu bojovat
Až budu volná
Color declines, all that defines me
Is falling away, far behind
Nothing to keep me with the time, the here and now
Barvy blednou; vše, co mě určuje,
Mizí, mizí v dáli
Nic už mě nedrží s dobou, s tím, co je teď a tady
Where am I meant to be?
I feel I'm lost in a dream
Yearning again only to be myself
Kde mám být?
Připadá mi, že jsem se ztratila ve snu
Zase prahnu, až budu moct být sama sebou
When I'm free
When my sun has set
Released my soul forever
I'll have no regret
To be free
I'll exist again
No more lost endeavors
Nothing to contend
When I'm free
Až budu volná
Až mé slunce zapadne
A navždy vysvobodí mou duši
Nebudu litovat
Až budu volná
Budu znovu žít
Už žádná marná snaha
Nebude proti čemu bojovat
Až budu volná
(Cure me, free me, help me, see me)
(No more worry, no more losing)
(Save me, near me, help me, hear me)
(No more heartache, no misery)
(Cure me, free me, help me, see me)
(No more worry, no agony)
(Save me, near me, help me, hear me)
(No more heartache, no despairing)
(We despair)
(Cure me, free me, help me, see me)
(No more worry, no repairing)
(No repair)
(Uzdrav mě, propusť mě, pomoz mi, zři mě)
(Žádné trápení, žádné prohry)
(Zachraň mě, přibliž se ke mně, pomoz mi, slyš mě)
(Žádný zármutek, žádné utrpení)
(Uzdrav mě, propusť mě, pomoz mi, zři mě)
(Žádné trápení, žádná bolest)
(Zachraň mě, přibliž se ke mně, pomoz mi, slyš mě)
(Žádný zármutek, žádné zoufalství)
(Jsme zoufalí)
(Uzdrav mě, propusť mě, pomoz mi, zři mě)
(Žádné trápení, není nápravy)
(Není nápravy)
Time is just a concept
And always the first thing to fade
Agony and weakness
Nothing we can never evade
Years are cruel, they break us
Bringing on decay and despair
Awareness and perception
Something we can never repair
Čas je jenom pojem
A vždy se vytratí jako první
Bolest a slabost
Nic, čemu bychom se nemohli vyhnout
Roky jsou kruté, ničí nás
Přináší jen úpadek a zoufalství
Vědomí a vnímání
To, co nemůžeme nikdy napravit
Freedom for me is all I'm really wanting, needing
Give me power to break out
I can't hold on for any longer
My time has come to end it all
Svou svobodu vážně chci, potřebuji
Dej mi sílu se odpoutat
Už to nemůžu dál vydržet
Je řada na mě, abych to všechno ukončila
No one to blame, fate's only random
It's nothing we'll ever explain
So it remains
Nikdo není vinen, osud je jen náhodný
Nikdy to nemůžeme vysvětlit
A proto tak setrvává
Where was I meant to be?
I feel I'm lost in a dream
Long for the day I can be myself
Free
Kde jsem měla být?
Připadá mi, že jsem se ztratila ve snu
Toužím po dni, až budu moct být sama sebou
Volná
When will I be unleashed?
It's not the way it should be
Yearning again only to be myself
When I'm free
Kdy budu odpoutaná?
Takhle by to nemělo být
Zase prahnu, až budu moct být sama sebou
Až budu volná
(Unleash my consciousness)
(Odpoutej mé vědomí)
When my sun has set
Released my soul forever
I'll have no regret
To be free
I'll exist again
No more lost endeavors
Nothing to contend
When I'm free
Až mé slunce zapadne
A navždy vysvobodí mou duši
Nebudu litovat
Až budu volná
Budu znovu žít
Už žádná marná snaha
Nebude proti čemu bojovat
Až budu volná