The Phantom Agony

The Phantom Agony

studio album Released June 2003

  1. Adyta "The Neverending Embrace"
  2. Sensorium
  3. Cry For The Moon "The Embrace That Smothers - Part IV"
  4. Feint
  5. Illusive Consensus
  6. Façade Of Reality "The Embrace That Smothers - Part V"
  7. Run For A Fall
  8. Seif Al Din "The Embrace That Smothers - Part VI"
  9. The Phantom Agony
Skrytá bolest
[I. Impasse of Thoughts]
[I. Bezvýchodnost myšlenek]
I can't see you, I can't hear you
Do you still exist?
I can't feel you, I can't touch you
Do you exist?
Nevidím tě, neslyším tě
Existuješ ještě?
Necítím tě, nemohu se tě dotknout
Existuješ?
The phantom agony
Skrytá bolest
I can't taste you, I can't think of you
Do we exist at all?
Nemohu tě ochutnat, nemohu na tebe myslet
Existujeme vůbec?
[II. Between Hope and Despair]
[II. Mezi nadějí a zoufalstvím]
The future doesn't pass
And the past won't overtake the present
All that remains is an obsolete illusion
Budoucnost nepomine
A minulost nedostihne přítomnost
Zbývá jenom zastaralá iluze
We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony
Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest
Do we dream at night
Or do we share the same old fantasy?
I am a silhouette of the person wandering in my dreams
Sníme v noci
Nebo jenom sdílíme stejné staré přeludy?
Jsem jenom stín postavy bloudící v mých
snech
We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony
Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest
Tears of unprecedented beauty
Reveal the truth of existence
We're all sadists
Slzy nevídané krásy
Odhalují pravdu existence
Všichni jsme sadisti
The age-old development of consciousness
Drives us away from the essence of life
We meditate too much
So that our instincts will fade away
They fade away
Letité rozvíjení vědomí
Nás odvádí od podstaty života
Příliš přemýšlíme
A tak naše instinkty mizí
Navždy zmizí
What's the point of life
And what's the meaning if we all die in the
end?
Does it make sense to learn or do we forget everything?
Co je smyslem života
A jaký má vůbec význam, když nakonec stejně všichni zemřeme?
Má smysl se učit, nebo pak stejně všechno zapomene?
We are afraid of all the things that could not be
A phantom agony
Bojíme se všech věcí, které se nemohou stát
Skrytá bolest
Tears of unprecedented beauty
Reveal the truth of existence
We're all pessimists
Slzy nevídané krásy
Odhalují pravdu existence
Všichni jsme pesimisti
The age-old development of consciousness
Drives us away from the essence of life
We meditate too much
So that our instincts will fade away
They fade away
Letité rozvíjení vědomí
Nás odvádí od podstaty života
Příliš přemýšlíme
A tak naše instinkty mizí
Navždy zmizí
Teach me how to see and free the disbelief in me
What we get is what we see, the phantom agony
A te spiritus noster devoratur et nostra anima capitur
Nauč mě zřít a oprostit se od pochybností
Dostáváme jen to, co vidíme, skrytou bolest
Náš duch je strávený a naší duše ses
zmocnil
[III. Nevermore]
[III. Nikdy víc]
The lucidity of my mind has been revealed in new dreams
I am able to travel where my heart goes
In search of self-realisation
Jasnozřivost své mysli jsem odhalila v nových snech
Mohu jít tam, kam mě srdce vede
Při hledání seberealizace
This is the way to escape from our agitation
And develop ourselves
Use your illusion and enter my dream
Tohle je způsob, jak utéct před neklidem
A zdokonalit se
Použij svou představivost a vstup do mého snu