Seif Al Din "The Embrace That Smothers - Part VI"

The Phantom Agony

studio album Released June 2003

  1. Adyta "The Neverending Embrace"
  2. Sensorium
  3. Cry For The Moon "The Embrace That Smothers - Part IV"
  4. Feint
  5. Illusive Consensus
  6. Façade Of Reality "The Embrace That Smothers - Part V"
  7. Run For A Fall
  8. Seif Al Din "The Embrace That Smothers - Part VI"
  9. The Phantom Agony
Seif Al Din (Objetí, které dusí, část VI.) *
The origin of a dogma
Placed in a new millennium
Vilified demons have been embraced
And given a warm welcome
Původ dogmatu
Umístěný v novém tisíciletí
Objali jsme hanobené démony
A vřele je přivítali
The Seif al Din hasn't got *
The ghost of a chance to rust
Because it has always been kept in shape
In serving the one Almighty
Seif al Din nemá *
Ani nejmenší šanci zrezavět
Protože byl vždy držen ve formě
Ve službách Všemohoucího
"The rudiments have always been misinterpreted during history,
Despite the good intentions of many disciples
Whose faithful belief was strong and unswayed.
Most leaders interpret the old words to their advantage
In the attempt of gaining leadership and power
Over those unfortunate enough to fall under their maliciousness
And manipulative ways.
This misuse of trust will forever stain the pages of history,
Echoing the exploitation and the frailty of decent men
Carried away by nurtured rancour."
"Základy vědění byly odjakživa špatně interpretovány,
Navzdory dobrým úmyslům mnoha učedníků,
Jejichž věrné přesvědčení bylo silné a neovlivněné.
Většina vůdců si stará slova překrucuje k obrazu svému
A zkouší tak získat vedení a moc
Nad těmi, kteří jsou takoví smolaři, že spadají pod jejich zlomyslnost
A manipulovačnost.
Toto zneužití důvěry navždy poskvrní stránky našich dějin,
Bude poukazovat na vykořisťování a slabost slušných lidí,
Které strhla živená zloba."
Perpetual distrust fed by a belief
In the malevolence of the others
Nekonečná nedůvěra přiživovaná vírou
Ve zlomyslnost ostatních
When the beautiful unreality holds out its hand
It's better not to lose yourself in blind faith
Když krásná iluze podává svoji ruku
Je lepší se neztratit ve slepé víře
La Illah Illallah, Mohammad rasul Allah
.
Není jiného Boha než Allaha, Mohammed je Allahův prorok
.

* Seif Al Din je arabské mužské jméno, doslova znamená „meč víry“. zdroj: http://www.behindthename.com/name/saif01al01din