The Divine Conspiracy

Božské spiknutí
Quaestio nostra est aeterna
Ultima requies fons vitae
Sed eam ut novam ducemus
Naše hledání je nekončící
Konečný odpočinek, zdroj života
Ale ceníme si jej jako nový
We will never know all possibilities to predict what is to come
And so we have illusions to think freely
Nikdy nebudeme znát všechny možnosti, abychom mohli předvídat, co se stane
A tak žijeme v iluzi, že přemýšlíme svobodně
Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn't achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed
Kdysi jsme byli
Uvnitř bohatí
Nesnažili jsme se dosáhnout toho
Čeho nemůžeme docílit
Protože kdysi jsme byli
Schopni překonat
Potřebu uspět
We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be blind enough to live the life we live right now
Musíme být nevinní, abychom mohli žít život, který jsme žili tak dlouho
Musíme být dost slepí, abychom mohli žít život, který žijeme právě teď
Who possesses your time also possesses your mind
Kdo vlastní tvůj čas, vlastní také tvou
mysl
Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn't achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed
Kdysi jsme byli
Uvnitř bohatí
Nesnažili jsme se dosáhnout toho
Čeho nemůžeme docílit
Protože kdysi jsme byli
Schopni překonat
Potřebu uspět
We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be deaf enough to live the life we live right now
Musíme být nevinní, abychom mohli žít život, který jsme žili tak dlouho
Musíme být dost hluší, abychom mohli žít život, který žijeme právě teď
Reach out, touch infinity
Life is just a memory
Time is not the entity
Like it used to be
The divine conspiracy
Opens up reality
Time is not the entity
Like it claims to be
Natáhni se, dotkni se nekonečna
Život je jen vzpomínka
Čas není entitou
Jak to kdysi bývávalo
Božské spiknutí
Otvírá skutečnost
Čas není entitou
Jak se to tvrdí
Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn't achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed
Kdysi jsme byli
Uvnitř bohatí
Nesnažili jsme se dosáhnout toho
Čeho nemůžeme docílit
Protože kdysi jsme byli
Schopni překonat
Potřebu uspět
We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be insensitive to live and so ignore
it all
Musíme být nevinní, abychom mohli žít život, který jsme žili tak dlouho
Musíme být lhostejní, abychom mohli žít a všechno to ignorovat
Who possesses your time also possesses your mind
Kdo vlastní tvůj čas, vlastní také tvou mysl
Who possesses your time
- Mislead us all, we are not in control
Also possesses your mind
- There is no trace that will lead to this place
Kdo vlastní tvůj čas
- Všechny nás oklamej, nemáme to pod kontrolou
Vlastní také tvou mysl
- Neexistuje žádná stopa, která povede sem
Reach out, touch infinity
Life is just a memory
Time is not the entity
Like it used to be
The divine conspiracy
Opens up reality
Time is not the entity
Like it claims to be
Natáhni se, dotkni se nekonečna
Život je jen vzpomínka
Čas není entitou
Jak to kdysi bývávalo
Božské spiknutí
Otvírá skutečnost
Čas není entitou
Jak se to tvrdí
Desperately we all
Clutch at the last straw
We stumble and fall
Countdown to die out
To heal it all
Všichni se zoufale
Chytáme posledního stébla
Zakopáváme a padáme
Odpočítáváme vymření
Které vše vyléčí
We will never reach
Our capacities, no more
We cannot expand
Our boundaries
Nikdy nedosáhneme
Našich kapacit, už ne
Nemůžeme rozšířit
Naše hranice
Once we had been
Rich from within
Did not try to reach
What we couldn't achieve
Because once we had been
Able to win
From the need to succeed
Kdysi jsme byli
Uvnitř bohatí
Nesnažili jsme se dosáhnout toho
Čeho nemůžeme docílit
Protože kdysi jsme byli
Schopni překonat
Potřebu uspět
We need to be innocent to live the life we've lived for so long
We need to be insensitive to breathe so we can take it all for granted
Musíme být nevinní, abychom mohli žít život, který jsme žili tak dlouho
Musíme být lhostejní, abychom mohli dýchat a tak vše bereme jako samozřejmost
Reach out, touch infinity
Life is just a memory
Time is not the entity
Like it used to be
The divine conspiracy
Opens up reality
Time is not the entity
Like it claims to be
Natáhni se, dotkni se nekonečna
Život je jen vzpomínka
Čas není entitou
Jak to kdysi bývávalo
Božské spiknutí
Otvírá skutečnost
Čas není entitou
Jak se to tvrdí