Safeguard To Paradise

Pojistka do ráje
Memories that fade away
Have not left their mark
But you live on, every single day
In many different ways
Blednoucí vzpomínky
Po sobě nezanechaly stopu
Ale ty žiješ dál, každičký den
Tolika odlišnými způsoby
It's the truth between his cunning lies
That hands him his suspicious alibis
Persuading with your force will never be the way
To our destiny
Je to pravda mezi jeho prohnanými lžemi
Která mu poskytuje podezřelá alibi
Přesvědčování násilím nikdy nepovede
K našemu údělu
Suddenly we've lost the force
To close all cursed doors
No one seems to realise
That wolves are in disguise
Najednou jsme ztratili sílu
A nemůžeme zavřít všechny prokleté dveře
Zdá se, že si to nikdo neuvědomuje
Že se vlci maskují
It's the truth between his cunning lies
That hands him his suspicious alibis
Persuading with your force will never be the way
To our destiny
Je to pravda mezi jeho prohnanými lžemi
Která mu poskytuje podezřelá alibi
Přesvědčování násilím nikdy nepovede
K našemu údělu
Your engine was so strong
But the road was just too long
Hope is not the end
So never lose the faith
Tvůj motor byl tak silný
Ale cesta byla prostě moc dlouhá
Naděje není koncem
Tak nikdy neztrácej víru
As long as we can say
They can never take away
Our freedom, the most precious thing we've ever had
The reward for all the blood we've ever shed
Tak dlouho, dokud můžeme říct
Že nám nikdy nevezmou
Naši svobodu, tu nejcennější věc, jakou jsme kdy měli
Odměnu za všechnu tu krev, kterou jsme prolili
His quest for higher truth, life of eternal youth has just begun
(In spite of being on the run)
Many virgins wait for him to come
Persuading with your force will never be the way
To our destiny
Our destiny
Jeho pátrání po vyšší pravdě a životě věčného mládí právě začalo
(Navzdory tomu, že je na útěku)
Mnohé panny čekají na jeho příchod
Přesvědčování násilím nikdy nepovede
K našemu údělu
Našemu údělu