Beyond Belief

K nevíře
Wisdom, knowledge, science
Develops always, better, faster
This is the final end
Moudrost, znalosti, věda
Vyvíjí se pořád, lépe, rychleji
Tohle je úplný konec
A voice in the wilderness
Fights a futile war
Because the strong are deaf
More so than before
Jeden hlas v divočině
Vede marnou válku
Protože ti silní jsou hluší
Hlušší víc než dřív
Massive disregard
Shows what to expect
Scars on top of scars
Racing toward a future we don't have
Obrovská nevšímavost
Ukazuje, co můžeme očekávat
Šrámy na šrámech
Řítíme se vstříc budoucnosti, kterou nemáme
Fear is taking over me, there is nothing I can see
Strach mě ovládá, nic nevidím
The future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death
Budoucnost je tak jistá
Jako že život jednou skončí
Když se čas zdá jako přítěž
Snažíme se vyrovnat s naší jistou smrtí
Wisdom, knowledge, science
Develops always, better, faster
Moudrost, znalosti, věda
Vyvíjí se pořád, lépe, rychleji
We have to guide ourselves
For we cannot stand
One more false pretence getting out of hand
Musíme se navzájem vést
Protože už nemůžeme vydržet
Další proradnou záminku, která se vymkla kontrole
Now fear is the driving force
Taking over us
And finding out the source
May turn out to be too much to bear
Strach je teď hnací silou
Která nás ovládá
A naleznout příčinu
By se mohlo ukázat jako něco, co se už nedá snést
Fear is taking over me, there is nothing I can see
How could this have come to be
Strach mě ovládá, nic nevidím
Jak se tohle mohlo stát?
The future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death
Budoucnost je tak jistá
Jako že život jednou skončí
Když se čas zdá jako přítěž
Snažíme se vyrovnat s naší jistou smrtí
Wisdom, knowledge, science
Develops always, better, faster
Defeats us
Science, knowledge, wisdom
Destroys us always, ever, faster
This is the final end
Moudrost, znalosti, věda
Vyvíjí se pořád, lépe, rychleji
Přemáhá nás
Věda, znalosti, moudrost
Ničí nás pořád, vždycky, rychleji
Tohle je úplný konec
Thirteen moons
The path to walk
Thirteen moons
The path to talk
Restore all that belongs to us
Třináct měsíců
Cesta, kterou jít
Třináct měsíců
Cesta, o které mluvit
Obnov vše, co nám patří
Thirteen moons
The way to speak
Thirteen moons
Is what we seek
Restore all that was left behind
Třináct měsíců
Způsob, jak mluvit
Třináct měsíců
To je to, co hledáme
Obnov vše, co bylo opuštěno
The future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death
Budoucnost je tak jistá
Jako že život jednou skončí
Když se čas zdá jako přítěž
Snažíme se vyrovnat s naší jistou smrtí
The future is as certain
As life will come to an end
When time feels like a burden
We struggle with our certain death
Budoucnost je tak jistá
Jako že život jednou skončí
Když se čas zdá jako přítěž
Snažíme se vyrovnat s naší jistou smrtí
Wisdom, knowledge, science
Develops always, better, faster
Defeats us
Science, knowledge, wisdom
Destroys us always, ever, faster
This is the final end
Moudrost, znalosti, věda
Vyvíjí se pořád, lépe, rychleji
Přemáhá nás
Věda, znalosti, moudrost
Ničí nás pořád, vždycky, rychleji
Tohle je úplný konec