Consign To Oblivion "A New Age Dawns" #3

Uložit do zapomnění (Úsvit nového věku, část III.)
How can we let this happen and
Just keep our eyes closed 'till the end
Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči
The only thing that counts is the prosperity of
today
Most important to us is that our bills get
paid
Jediná věc, která něco znamená, je bohatství dneška
Pro nás je nejdůležitější, abychom zaplatili všechny účty
Our good intentions have always been delayed
Naše dobré úmysly byly vždycky odkládány
How can we let this happen and
Just keep our eyes closed 'till the end
When we will stand in front of heaven's gate
It will be too late!
Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči
Až budeme stát před nebeskou bránou
Už bude příliš pozdě!
Try to unlearn all that you've learnt
Try to listen to your heart
No, we can't understand the universe
By just using our minds
We are so afraid of all the things unknown
Zkus se odnaučit všechno, co ses naučil
Zkus naslouchat svému srdci
Ne, nemůžeme pochopit celý svět
Jenom pomocí našich myslí
Tolik se bojíme neznámého
A must we appease is the lust to get laid
Nothing really matters, just devouring our
prey
Potřeba, kterou uspokojujeme, je touha po souloži
Na ničem vlastně nezáleží, jenom požíráme svojí kořist
Our good intentions have always been delayed so
Our generous acts have always come too late
Naše dobré úmysly byly vždycky odkládány, a tak
Naše velkorysé činy vždycky přišly příliš pozdě
How can we let this happen and
Just keep our eyes closed 'till the end
When we will stand in front of heaven's gate
It will be too late!
Jak jenom můžeme dovolit, aby se tohle stalo a
Až do konce před tím zavírat oči
Až budeme stát před nebeskou bránou
Už bude příliš pozdě!
Try to unlearn all that you've learnt
Try to listen to your heart
No, we can't understand the universe
By just using our minds
We are so afraid of all the things unknown
We just flee into a dream that never comes true
Zkus se odnaučit všechno, co ses naučil
Zkus naslouchat svému srdci
Ne, nemůžeme pochopit celý svět
Jenom pomocí našich myslí
Tolik se bojíme neznámého
Jenom utíkáme do snu, který se nikdy nesplní
Low, low, low to the ground we feel safe
Low, low, low to the ground we feel brave
Nízko, nízko, nízko u země se cítíme bezpečně
Nízko, nízko, nízko u země se cítíme odvážně
Oblivisci tempta quod didicisti
Snaž se zapomenout všechno, co ses naučil
Open your eyes; we're not in paradise
How can't you see, this stress is killing me
Fulfil your dreams; life is not what it seems
We have captured time
So time made us all hostages without mercy
Otevři oči, nejsme v ráji
Jaktože nevidíš, že tenhle stres mě zabíjí
Naplň svoje sny; život není takový, jaký se zdá
Zmocnili jsme se času
A čas z nás všech nemilosrdně udělal rukojmí
Seemingly generous fooling ourselves
Selfishly venomous time tells
Zdánlivě velkorysí, sami se oblbujeme
Sobecky jedovatý čas ukáže
Too much thinking goes at the cost of all our intuition
Our thoughts create reality
But we neglect to be
So we're already slaves of our artificial world
We shouldn't try to control life
But listen to the laws of nature
Přílišné přemýšlení nestojí za všechnu naší
intuici
Naše myšlenky vytváří realitu
Ale my to opomíjíme
Takže už jsme otroky našeho umělého světa
Neměli bychom se snažit ovládnout život
Ale naslouchat zákonům přírody
Open your eyes; we're not in paradise
How can't you see, this stress is killing me
Fulfil your dreams; life is not what it seems
We have captured time
So time made us all hostages without mercy
Otevři oči, nejsme v ráji
Jaktože nevidíš, že tenhle stres mě zabíjí
Naplň svoje sny; život není takový, jaký se zdá
Zmocnili jsme se času
A čas z nás všech nemilosrdně udělal rukojmí
Low, low, low to the ground we feel safe
Low, low, low to the ground we feel brave
Nízko, nízko, nízko u země se cítíme bezpečně
Nízko, nízko, nízko u země se cítíme odvážně
We all think we're generous
But we only fool ourselves
The only thing that matters is
Our way and our vision
Všichni si myslíme, že jsme velkorysí
Ale jenom se oblbujeme
Jediné, na čem záleží je
Náš způsob a naše vize
Selfishly we're venomous
But you know the time tells us
There is more to life than our
Higher positions, race for perfection
Better, faster
We must return to the laws of the nature
Free ourselves from madness
Jsme sobečtí a záštiplní
Ale víš, že čas nám ukazuje
Že v životě jde o víc, než jen o naše
Vyšší pozice, honička za dokonalostí
Lépe, rychleji
Musíme se vrátit k zákonům přírody
Osvobodit se z šílenství