Mother Of Light "A New Age Dawns" #2

Matka světla (Úsvit nového věku, část II.)
It always put me on the edge
To think of all the spoilt lives
Today I'm one step further
Not sure if I've survived myself
Vždycky mě rozrušilo
Když jsem přemýšlela nad všemi zničenými životy
Dneska jsem o krok dál
Nejsem si jistá, jestli sama přežiju
Reality is sometimes stranger than fiction
Whatever happens in my dreams
And I know it can't be worse than this
So I prefer to sleep
Realita je někdy horší než představa
Ať už se děje cokoliv v mých snech
Vím, že tam to nemůže být horší
Tak radši spím
I am searching without vision
For the answers in the dirt
I am waiting just for nothing
For the day that I'll be heard
Hledám bez představy
Odpovědi ve špíně
Čekám na nic
Na den, kdy mě někdo uslyší
You're the sea in which I'm floating
And I lose myself in you
I am feeling these sensations
I communicate with you
Jsi moře, ve kterém pluji
A já se v tobě ztrácím
Cítím tyto pocity
Komunikuji s tebou
I am looking without vision
For a different kind of way
I am thinking just for nothing
About that specific day
Pátrám bez představy
Po nějakém jiném způsobu
Přemýšlím zbytečně
O tom konkrétním dni
You're the night so you're the dark side
Of the day you'll never see
You're the past but everlasting
Can you share one day with me
Jsi noc, takže jsi temná stránka
Dne, který nikdy neuvidíš
Jsi minulost, která trvá věčně
Můžeš se mnou strávit jeden den?
You're the hand that I rejected
But I can't forgive myself
I am selfish and not worthy
To think of, even to die for
Jsi pomoc, kterou jsem odmítla
Ale nemůžu si to odpustit
Jsem sobecká a nezasloužím si
Aby o mně někdo přemýšlel, natož pro mě zemřel
Reality is sometimes stranger than fiction
Whatever happens in my dreams
I know it can't be worse than this
So I prefer to sleep
Realita je někdy horší než představa
Ať už se děje cokoliv v mých snech
Vím, že tam to nemůže být horší
Tak radši spím
Tomorrow, don't know where I'll be
I need some place to go now
So do you know the way I feel
Or shall I give up my belief
Nevím, kde budu zítra
Potřebuju mít kam jít
Víš, jak se teď cítím?
Nebo tomu mám přestat věřit?
You're the lock I've never opened
'Cause I threw away the key
I'm enclosed within my own thoughts
That will never set me free
Jsi zámek, který jsem nikdy neodemkla
Protože jsem zahodila klíč
Jsem sevřená mými vlastními myšlenkami
Které mě nikdy nepropustí
You're the hand that I rejected
But I can't forgive myself
I am selfish and not worthy
To think of, even to die for
Jsi pomoc, kterou jsem odmítla
Ale nemůžu si to odpustit
Jsem sobecká a nezasloužím si
Aby o mně někdo přemýšlel, natož pro mě zemřel
You're the question to the answer
And without there'll never be
Any thought in this direction
You've created this in me
Jsi otázka k odpovědi
A bez toho nikdy nebude
Žádná myšlenka na tohle téma
Tohle jsi ve mně vytvořil ty
You're the hand that I rejected
But I can't forgive myself
I am selfish and not worthy
To think of, even to die for
Jsi pomoc, kterou jsem odmítla
Ale nemůžu si to odpustit
Jsem sobecká a nezasloužím si
Aby o mně někdo přemýšlel, natož pro mě zemřel
Serenity is taking over all I am, it gives me peace
And all I see are visions of my destiny
Why should I bleed and pay for others' greed
Obklopuje mě vyrovnanost, uklidňuje mě
A já vidím jenom vize mého osudu
Proč bych měla krvácet a platit za cizí hamounství?
We consciously sign our own sentence of death
How can you go on, did you forget
What we have learnt from the past
We can't go on killing ourselves
And with us all the rest
Why can't you see, don't you regret
Vědomě si podepíšeme vlastní rozsudek smrti
Jak můžeš pokračovat, zapomněl jsi
Co jsme se naučili z minulosti?
Nemůžeme pokračovat ve vzájemném zabíjení
Nás i těch ostatních
Proč to nevidíš, nelituješ toho?
Reality is sometimes stranger than fiction
Whatever happens in my dreams
And I know it can't be worse than this
So I prefer to sleep
Realita je někdy horší než představa
Ať už se děje cokoliv v mých snech
Vím, že tam to nemůže být horší
Tak radši spím
I am alone with all my thoughts
Alone without a hope and
I lost the thing I needed most
I feel I can't survive this fall
Jsem sama se svými myšlenkami
Sama v beznaději
Ztratila jsem to, co jsem potřebovala nejvíc
Cítím, že nepřežiju tenhle pád