Force Of The Shore

Síla pobřeží
Appearance is deceptive
So perfect in disguise
There's more than what you see
Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Je toho víc, než co můžeš vidět
A semblance is protective
A blinder for the eyes
A place to hide and flee
Zdání je ochrana
Klapky na oči
Místo, kam můžem utéci a skrýt se
Flee and you'll never see
What you're going to be
If you throw away the key
Uteč a nikdy neuvidíš
Čím se máš stát
Pokud zahodíš klíč
The truth from the past you can't make it last
Nemůžeš přinutit pravdu z minulosti, aby trvala
Appearance is deceptive
So perfect in disguise
There's more than what you see
Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Je toho víc, než co můžeš vidět
A semblance is protective
A blinder for the eyes
A place to hide and flee
Zdání je ochrana
Klapky na oči
Místo, kam můžem utéci a skrýt se
Flee and walk away
From what you are this day
If you are afraid to stay
Uteč a odejdi
Od toho, čím teď jsi
Pokud se bojíš zůstat
The truth from the past you can't make it last
Nemůžeš přinutit pravdu z minulosti, aby trvala
Beyond the shore the sea is filled up
With sentiment and strength
Here lie the thoughts imprisoned
A field of forces and laments
Za pobřežím je moře plné
Citu a síly
Zde leží uvězněné myšlenky
Pole sil a nářků
How can we hide here
We need to change our ways
How can we tell lies here
We turn our eyes away
Jak se tu můžeme schovávat
Musíme změnit náš směr
Jak tu můžeme lhát
Odvracíme oči
From the truth
From the past
You cannot
Make it last
Od pravdy
Od minulosti
Nemůžeš to
Přinutit trvat
Appearance is deceptive
So perfect in disguise
There's more than what you see
Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Je toho víc, než co můžeš vidět
A semblance is protective
A blinder for the eyes
A place to hide and flee
Zdání je ochrana
Klapky na oči
Místo, kam můžem utéci a skrýt se
If you do not cease to run away from truth
You will never see the shadow
Of your dying youth
Pokud nepřestaneš utíkat pryč od pravdy
Nikdy neuvidíš stín
Tvého umírajícího mládí
A façade is what we all possess
But on the inside it stays a mess
Všichni nosíme masku
Ale uvnitř sebe máme nepořádek
Superficial changes won't recall the past
Don't deny the clock is ticking
And it's racing fast
Umělé změny nám nepřipomenou minulost
Nepopřeš, že hodiny tikají
A čas rychle ubíhá
Fading tokens of our latter days
Make us think we need to change our ways
Slábnoucí upomínky našich pozdějších dnů
Nám připomínají, že musíme změnit svůj směr
Deep, the feelings hide
They're wasted from within
And my shell will never break
Uvnitř, pocity se skrývají
Plýtváme s nimi zevnitř
A moje ulita se nikdy nerozbije
The truth from the past you can't make it last
Nemůžeš přinutit pravdu z minulosti, aby trvala
Beyond the shore the sea is filled up
With sentiment and strength
Here lie the thoughts imprisoned
A field of forces and laments
Za pobřežím je moře plné
Citu a síly
Zde leží uvězněné myšlenky
Pole sil a nářků
Beyond the shore the sea is filled up
With sentiment and strength
Here lie the thoughts imprisoned
A field of forces and laments
Za pobřežím je moře plné
Citu a síly
Zde leží uvězněné myšlenky
Pole sil a nářků
Appearance is deceptive
So perfect in disguise
A place to flee and hide and run away
Lift the shadow
Vzhled může klamat
Dokonale se přestrojí
Místo, kam můžem utéci a skrýt se a utéct pryč
Pozvedni stín