Universal Love Squad

Univerzální komando lásky
We are the ones to change the world now
Still in control of all machinery
We claim the right to pull the trigger and damage
Your image of honor
My jsme ti, kteří teď mění svět
Neustále ovládáme všechny stroje
Nárokujeme si právo stisknout spoušť a zničit
Vaši představu cti
Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological remedy
Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologická řešení
Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
New inventions have to pay
To fight their way
To judgement day
To judgement day
Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
Musí se probojovat
K soudnému dni
K soudnému dni
We are the ones that rule the world now
You are entrapped by blind inanity
There is no way that you'll revoke your decision
Now look for distraction
My jsme ti, kteří teď vládnou světu
Jste polapeni v přihlouplé slepotě
Neexistuje způsob, jak vzít zpět svá rozhodnutí
Nyní hledejte rozptýlení
Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological elegy
Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologický žalozpěv
Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
New inventions have to pay
To fight their way
To judgement day
To judgement day
Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
Musí se probojovat
K soudnému dni
K soudnému dni
I am forever the snake devouring its tail
In search of eternity
Navždycky budu hadem, který si požírá ocas
Při hledání věčnosti
Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
New inventions have to pay
To fight their way
To judgement day
To judgement day
Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
Musí se probojovat
K soudnému dni
K soudnému dni