Veniality

Odpustitelnost
Searching for what she can't find
For her own peace of mind
Hledá to, co nemůže najít
Svůj vlastní klid v duši
She can't forgive, nor forget the past
These ineffable feelings and hurt that last evermore
Nemůže odpustit, ani zapomenout na minulost
Tyto nepopsatelné pocity a bolest, které trvají věčně
Bewail the truth, the face of fate, and conquer all the past
Naříkej nad pravdou, tváří osudu, a zvítěz nad vší minulostí
Don't enthrall yourself, let the penance begin
You've got to open your heart
To see the confinement
Nenech se okouzlit, nechť pokání započne
Musíš otevřít své srdce
Abys viděla to omezení
Bewail the truth, the face of fate, and conquer all the past
Bewail the truth, the face of fate, and conquer all the past
Naříkej nad pravdou, tváří osudu, a zvítěz nad vší minulostí
Naříkej nad pravdou, tváří osudu, a zvítěz nad vší minulostí
It seems so futile, forgiveness, your freedom
The present state of veniality
Zdá se to tak zbytečné, odpuštění, tvá svoboda
Současný stav odpustitelnosti
Bewail the truth, the face of fate, and conquer all the past
Bewail the truth, the face of fate, and conquer all the past
Bewail the truth, the face of fate, and conquer all the past
Search for the light, and then you'll find your own peace of mind
Naříkej nad pravdou, tváří osudu, a zvítěz nad vší minulostí
Naříkej nad pravdou, tváří osudu, a zvítěz nad vší minulostí
Naříkej nad pravdou, tváří osudu, a zvítěz nad vší minulostí
Pátrej po světle, potom nalezneš svůj vlastní klid v duši