Illusive Consensus (Demo)

Zdánlivá shoda (Demo)
So sweet caress, never hope to last
You showed me love and gave meaning to my life
Tak sladké pohlazení, nikdy nedoufej, aby trvalo
Ukázal jsi mi lásku a dal mému životu smysl
So sweet caress, never hope to last
You left me behind alone and aghast
Captured in an austere Elysium *)
Tak sladké pohlazení, nikdy nedoufej, aby trvalo
Opustil jsi mě a zanechal samotnou a zděšenou
Zachycenou ve strohém Elysiu *)
Imperfect feelings, futile grief
Love a device against solitude
As it all went on, the love
A field in a dream that once was real
Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska
Pozadí ve snu, který se jednou vyplnil
So sweet caress, never hope to last
Destroy this illusion, we need a change of fate
Your frantic thoughts, a condemned cry
Tak sladké pohlazení, nikdy nedoufej, aby trvalo
Znič tuhle iluzi, potřebujeme změnu osudu
Tvé šílené myšlenky, pláč odsouzeného
Imperfect feelings, futile grief
Love a device against solitude
As it all went on, the love
A field in a dream that once was real
Nedokonalé pocity, zbytečný zármutek
Láska byla nástroj proti samotě
A jak to všechno pokračovalo, láska
Pozadí ve snu, který se jednou vyplnil
[Latin texts unknown]
[neznámý latinský text]
I secretly longed for something
Which had never existed
Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo
First I thought it was a dream
But then it smashed into reality
Beautiful on the outside, but dead deeply within
Nejdřív jsem myslela, že to je sen
Ale pak se roztříštil v realitu
Navenek krásný, ale uvnitř dávno mrtvý
I secretly longed for something
Which had never existed
Tajně jsem toužila po něčem
Co nikdy neexistovalo
Devoted to a body without a soul
Obětovala jsem se tělu bez duše
[Latin texts unknown]
.
[neznámý latinský text]
.

* Elysium neboli Elysion bylo součástí podsvětí. Podle představ lidí antického světa se právě tam odebíraly duše počestných lidí. Elysium proto též přeneseně chápeme jako útočiště. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elysium