Cry for the Moon

Cry for the Moon (Demo)

song Released May 2021

Chtít nemožné (Demo)
Indoctrinated minds
Often contain sick thoughts
And commit the evil they preach against
Naočkované mysli
Často obsahují choré myšlenky
A páchají zlo, proti kterému kážou
Don't try to convince me with messages from God
You accuse us of sins committed by yourselves
It's easy to condemn without looking in the mirror
Behind the scenes
Behind the scenes opens reality
Nesnaž se mě přesvědčit Božími zprávami
Obviňuješ nás z hříchu, které jsi spáchal sám
Je snadné odsuzovat bez pohledu do zrcadla
V zákulisí
V zákulisí se objevuje realita
Eternal silence cries out for justice
Forgiveness's not for sale
Nor the will to forget
Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout
Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth we can
disclose
The soul of this sick bulwark forever
and ever
Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme
odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky
a navždy
Virginity has been stolen at very young ages
The extinguisher loses its immunity
Morbid misuse of power in the garden of Eden
Where the apple
Where the apple gets a youthful
A youthful face
Nevinnost byla ukradena ve velice mladém věku
A ničitel ztrácí svojí imunitu
Morbidní zneužití moci v rajské zahradě
Kde jablko
Kde jablko má mladistvou
Mladistvou tvář
Eternal silence cries out for justice
Forgiveness's not for sale
Nor the will to forget
Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout
Follow your common sense
You cannot hide yourself
Behind a fairytale forever and ever
Only by revealing the whole truth we can
disclose
The soul of this sick bulwark forever
and ever
Forever and ever
Řiď se svým zdravým rozumem
Nemůžeš se schovávat
V pohádkách, navěky a navždy
Pouze když odhalíme úplnou pravdu, můžeme
odkrýt
Duši tohoto zvráceného opevnění, navěky
a navždy
Navěky a navždy
Eternal silence cries out for justice
Forgiveness's not for sale
Nor the will to forget
Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout
You can't hide yourself
Behind a fairytale forever
And keep washing your hands in innocence
Nemůžeš se schovávat
Pořád za pohádkou
A stále si umývat ruce v nevinnosti