Banish Your Illusion

Zažehnej své iluze
(When all hope is gone
Our world will fall to pieces
Visions are defeated and beaten
All our dreams will come to an end
Cannot pretend)
(Až všechna naděje odpluje
Pak se náš svět rozpadne
Vize jsou přemoženy a pošlapány
Všem našim snům nastane konec
Nemůžeme předstírat)
Another chance for this dominion
A rose reborn through new opinions
Další šance pro tuto zemi
Růže znovuzrozená skrze nové názory
(Show progress with firm deeds
Fulfill our wishes and needs)
(Ukaž pokrok pevnými činy
Splň naše přání a potřeby)
A sovereign came forth from ashes
A savior who would lead the masses
Panovník povstal z popela
Spasitel, jenž povede davy
(Entrance us with wise words
And shine your light upon us
Show progress with firm deeds
Grant us our wishes)
(Okouzli nás moudrými slovy
Rozsviť své světlo nad námi
Ukaž pokrok pevnými činy
Splň nám naše přání)
Can you save us now our world will end
Crave us now cause no one's daring
Liberate the promised land
The tables will be turning
The time has come to free ourselves
(Can't you banish your illusion now?)
Dokážeš nás teď zachránit, náš svět skončí
Dychti po nás, protože se nikdo neopovažuje
Osvobodit naši zaslíbenou zemi
Všechno se to obrátí
Přišel čas se osvobodit
(Můžeš nyní zažehnat své iluze?)
Another chance, a prophecy told
A bliss arose, the sound of new hope
Další šance, vyslovené proroctví
Blaženost stoupá, zvuk nové naděje
(Entrance us with wise words
And shine your light upon us
Show progress with firm deeds
Grant us our wishes)
(Okouzli nás moudrými slovy
Rozsviť své světlo nad námi
Ukaž pokrok pevnými činy
Splň nám naše přání)
Can you save us now our world will end
Crave us now cause no one's daring
Liberate the promised land
The tables will be turning
The time has come to free ourselves
(Won't you banish your illusion now?)
Dokážeš nás teď zachránit, náš svět skončí
Dychti po nás, protože se nikdo neopovažuje
Osvobodit naši zaslíbenou zemi
Všechno se to obrátí
Přišel čas se osvobodit
(Nezažehnáš nyní své iluze?)
(When all hope is gone
Our world will fall to pieces
Visions are defeated and beaten
All our dreams will come to an end
Cannot pretend)
(Až všechna naděje odpluje
Pak se náš svět rozpadne
Vize jsou přemoženy a pošlapány
Všem našim snům nastane konec
Nemůžeme předstírat)
Dropped in a field of enemies
Fear won't get another chance
Can you sense how provoked sly snake conspire?
Beware of the stab
Your back will be the target
This fierce retribution won't expire
Be prepared!
Vysazeni na nepřátelském území
Strach nedostane druhou šanci
Cítíš, jak se spikli ti rozdráždění slizcí hadi?
Dej si pozor na bodnutí
Tvá záda budou terčem
Tato krutá odplata nezanikne
Buď připraven!
Can you save us now our world will end
Crave us now cause no one's daring
Liberate our promised land
The tables will be turning
Save us now there won't be peace
Waive your hope cause no one's caring
Sail away across the seas
The promise will be burning
The time has come to face the facts
We're on the edge of a relapse
(Will you banish your illusion now?)
Dokážeš nás teď zachránit, náš svět skončí
Dychti po nás, protože se nikdo neopovažuje
Osvobodit naši zaslíbenou zemi
Všechno se to obrátí
Teď nás zachraň, nebude tu mír
Vzdej se své naděje, nikoho to nezajímá
Odpluj pryč přes moře
Slib tě bude pálit
Nadešel čas postavit se pravdě
Jsme na prahu dalšího zhoršení
(Zažehnáš nyní své iluze?)
(When all hope is gone
Our world will fall to pieces
Visions are defeated and beaten
All our dreams will come to an end
Emancipate all of this reprobate land)
(Až všechna naděje odpluje
Pak se náš svět rozpadne
Vize jsou přemoženy a pošlapány
Všem našim snům nastane konec
Osvoboď celou tuto zatracenou zemi)