Memento

Vzpomínka
(A soul in flames inventing crime
A soul at pace against new times)
(Duše v plamenech vymýšlí zločin
Duše pochoduje novým časům naproti)
(Her face in red outrules the law
The eyes got caught in devil's claws)
(Její brunátná tvář převládá nad zákonem
Oči se zachytly ve spárech ďábla)
Entice me
Beguile me
Lost track of my own sanity
Behind me a souvenir
My conscience will show no remorse
Nalákej mě
Očaruj mě
Ztrácím přehled nad svým vlastním rozumem
Za mnou je vzpomínka
Mé svědomí nebude mít žádné výčitky
(Keep on losing intrinsic battles)
You'll be suffering
(Your atonement will keep you captive)
I will feed the beast
(Losing battles
Poisoned apples
Did you find what you're looking for?)
(Neustálé prohry ve vnitřních bitvách)
Budeš trpět
(Tvé pokání tě bude věznit)
Budu krmit bestii
(Prohry v bitvách
Otrávená jablka
Nalezl jsi to, co hledáš?)
In secret silence
Practiced violence
Name the damned
Gravitating around the fire that burns the sand
Provozované násilí
V tajném tichu
Jmenuj odsouzence
Kteří jsou přitahováni k ohni, jenž pálí písek
(A soul in flames invents the hunt)
(Duše v plamenech vymýšlí lov)
Ignite me
What's left of me
I relish your sweet innocence
Their graces enlighten me
Detaining the sins of our past
Podpal mě
To, co ze mne zbylo
Vychutnávám si tvou sladkou nevinnost
Jejich slušnost mě osvěcuje
Zadržuje hříchy z naší minulosti
(Keep on losing intrinsic battles)
I'll come back for more
(Did you find what you're aiming for?)
(Neustálé prohry ve vnitřních bitvách)
Vrátím se a vezmu si toho víc
(Nalezl jsi to, o co se snažíš?)
In secret silence
Practiced violence
Name the damned
Gravitating around the fire that burns the sand
The secret shining keeps on turning
Imprisons me
Provozované násilí
V tajném tichu
Jmenuj odsouzence
Kteří jsou přitahováni k ohni, jenž pálí písek
Tajemná zář se nepřestává otáčet
Vězní mě
(A soul in flames inventing crime
A soul at pace against new times)
(Duše v plamenech vymýšlí zločin
Duše pochoduje naproti novým časům)
See
Horrid nights
Turn down their lights
Sacrificed
(Losing battles
Poisoned apples
Did you find what you're asking for?)
Vidíš
Hrozivé noci
Zhasni jim světlo
Obětovaným
(Prohry v bitvách
Otrávená jablka
Nalezl jsi to, o co žádáš?)
In secret silence
Practiced violence
Name the damned
Gravitating around the fire that burns the sand
The secret shining keeps on turning
Imprisons me
Chasing hunger, a demon's thunder
Is wounding lambs
Provozované násilí
V tajném tichu
Jmenuj odsouzence
Kteří jsou přitahováni k ohni, jenž pálí písek
Tajemná zář se nepřestává otáčet
Vězní mě
Pronásledování hladu, démonovo burácení
Ubližuje jehňátkům