Dreamscape (akustická verze)

Snová krajina
Try and define eternity
No beginning and no end
A world upside down
Countless clouds on the ground
I'm a figment of my imagination
Zkus definovat věčnost
Bez začátku a bez konce
Svět vzhůru nohama
Nesčetné mraky na zemi
Jsem výplod své vlastní fantazie
Hunt for tricks of light
Thoughts painting colorful dimensions
(New dimensions)
Pátrej po optických klamech
Myšlenky vykreslují pestrobarevné dimenze
(Nové dimenze)
If we could roam through fantasies
No more dusk and no more dawn
Every little grain of sand
Shapes the endless land
Mirrors showing limitless reflections
Kdybychom se mohli toulat ve fantaziích
Žádný úsvit a žádný soumrak
Každé malé zrnko písku
Formuje nekonečnou zemi
Zrcadla odráží neomezené odlesky
Hunt for tricks of light
Thoughts painting new dimensions
You can make our time stand still
Come and breathe the sky
(Breathe the sky and fly)
Fly with the wings of true emotions
(Emotions)
Pátrej po optických klamech
Myšlenky vykreslují nové dimenze
Ty umíš náš čas zastavit
Pojď a vdechuj oblohu
(Vdechuj oblohu a leť)
Leť na křídlech opravdových emocí
(Emocí)
And this time again it won't be the same
Silent symphonies playing eternally
Every step I take, every bone
I break
Every memory shatters sympathy
(And this time again it won't be the same
Silent symphonies playing eternally
Every step I take, every bone
I break
Every memory shatters sympathy)
A tentokrát to opět nebude stejné
Tiché symfonie hrají navždy
Každý krok, který udělám, každá kost, kterou
zlomím
Každá vzpomínka rozbíjí soucit
(A tentokrát to opět nebude stejné
Tiché symfonie hrají navždy
Každý krok, který udělám, každá kost, kterou
zlomím
Každá vzpomínka rozbíjí soucit)
Hunt for tricks of light
Thoughts painting new dimensions
You can make our time stand still
Come and breathe the sky
(Breathe the sky and fly)
Fly with the wings of true emotions
(Emotions)
Pátrej po optických klamech
Myšlenky vykreslují nové dimenze
Ty umíš náš čas zastavit
Pojď a vdechuj oblohu
(Vdechuj oblohu a leť)
Leť na křídlech opravdových emocí
(Emocí)