Incentive

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Podnět
How can we conduct
Symphonies of our destruction
Without having a clue
How to interpret the darkest notes?
Jak můžeme dirigovat
Symfonii naší zkázy
Když nevíme
Jak ztvárnit nejhlubší tóny?
There is no need to feel so depraved
A spotless disease is what I am
All those fools that I have enslaved
Were so long ago already damned
Není třeba se cítit tak zkaženě
Neposkvrněná nemoc - to jsem já
Všichni ti hlupáci, které jsem zotročil
Byli už stejně dávno zatracení
There is no need to be so engaged
The master of the stash is what I am
All this distress is what I have engraved
Is forming the path that I defend
Není třeba se o to tak zajímat
Pán skrýše - to jsem já
Všechna ta bolest, kterou jsem vryl
Utváří cestu, kterou bráním
Come with me, acquire the key
To unlock forbidden doors
Come with me, be finally free
The incentive, your decree
Pojď se mnou, získej klíč
K zámkům zakázaných dveří
Pojď se mnou, buď konečně volný
Ten podnět, to je tvůj rozsudek
How can we conduct
Symphonies of our destruction
Without having a clue
How to interpret the darkest notes?
Jak můžeme dirigovat
Symfonii naší zkázy
Když nevíme
Jak ztvárnit nejhlubší tóny?
There is no need to feel so alone
When your white guide knocks at the door
Don't you disappoint her, no don't you dare
She'll destroy you to the quick, to the bone
Není třeba se cítit tak osaměle
Kdy na dveře buší tví bílí průvodci
Ne abys ji zklamal, neopovažuj se
Zničí tě až do živého, až na kost
Come with me, acquire the key
To unlock forbidden doors
Come with me, be finally free
The incentive, your decree
Pojď se mnou, získej klíč
K zámkům zakázaných dveří
Pojď se mnou, buď konečně volný
Ten podnět, to je tvůj rozsudek
Come with me, acquire the key
To unlock forbidden doors
Come with me, be finally free
The incentive, your decree
Pojď se mnou, získej klíč
K zámkům zakázaných dveří
Pojď se mnou, buď konečně volný
Ten podnět, to je tvůj rozsudek
Come with me, on your knees
The celebration ends
Come with me, never flee
Save me from this
Pojď se mnou, na kolena
Oslava končí
Pojď se mnou, nikdy neprchej
Zachraň mě před tím