Freedom - The Wolves Within

Omega

studio album Released February 2021

 1. Alpha - Anteludium
 2. Abyss Of Time - Countdown To Singularity
 3. The Skeleton Key
 4. Seal Of Solomon
 5. Gaia
 6. Code Of Life
 7. Freedom - The Wolves Within
 8. Kingdom Of Heaven - Part III - The Antediluvian Universe
 9. Rivers
 10. Synergize - Manic Manifest
 11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State
 12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres
 13. Rivers - A Capella
 14. Abyss Of Time
 15. Omegacoustic
 16. El Código Vital
Svoboda – vlci uvnitř
Choose
Between hungry wolves
Between lies and truth
Only one of the two will be strong and rule
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi lží a pravdou
Jen jeden ze dvou bude silný a bude vládnout
Choose
Between hungry wolves
Between light and gloom
Only one of two has to starve and lose
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi světlem a tmou
Jenom jeden ze dvou musí hladovět a zemřít
Choose to take that crucial leap of faith
Abandon fear and ease all your pain
(Our fixation)
Face your chaos, feed the enemy
An appetite for your harmony
(Our vibration)
Vyber si udělat rozhodující skok víry
Opusť strach a zmírni všechnu svou bolest
(Naši utkvělou představu)
Postav se svému zmatku, nakrm nepřítele
Chuť pro tvou harmonii
(Naše vibrace)
Darkness drags you down
(Step in the light)
Widsom feeds the righteous mind
As a change is one choice away
Temnota tě stahuje dolů
(Vkroč do světla)
Moudrost krmí čestnou mysl
Změna je jen o jedno rozhodnutí dál
Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so we can rise
To greater heights
Svoboda, pravá svoboda
Vědět kde hledat
Znamená vidět, že my jsme bránou našeho tajemství
Naše svoboda
Vše, co potřebujeme se svoboda
Moudrost, kterou získáváme, zmírní všechnu bolest
Abychom mohli stoupat
Do větších výšek
We can try to cover up our flaws
In time we’ll have to deal with its cause
(Our damnation)
Clear your chaos, end the agony
Restore your balance and you’ll be free
(Our salvation)
Můžeme se pokusit zakrýt naše nedostatky
Časem se se budeme muset potýkat s jejich následky
(Naše prokletí)
Vyčisti svůj zmatek, ukonči agónii
Obnov svou rovnováhu a budeš volný
(Naše spása)
Sadness drags you down
(Retrieve your spark)
Widsom feeds the seeking mind
As a change is one choice away
Smutek tě stahuje dolů
(Oživ svou jiskru)
Moudrost krmí hledající mysl
Změna je jen o jedno rozhodnutí dál
Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so we can rise
To greater heights
Svoboda, pravá svoboda
Vědět kde hledat
Znamená vidět, že my jsme bránou našeho tajemství
Naše svoboda
Vše, co potřebujeme se svoboda
Moudrost, kterou získáváme, zmírní všechnu bolest
Abychom mohli stoupat
Do větších výšek
Choose
Beween hungry wolves
Between lies and truth
Only one of whom will stive onward
One of these two will lose
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi lží a pravdou
Jen jeden z nich se bude dál snažit
Jeden z těchto prohraje
Follow reason
Widsom leads to freedom
Následuj rozum
Moudrost vede ke svobodě
All left behind
With two sides that won’t align
In a world out of its mind
You can find the truth in you
Rise
Vše, co necháš za sebou
Se dvěma stranami, které se nesrovnají
Ve světě, který se zbláznil
Můžeš najít pravdu v sobě
Stoupej
The battle will unfold before our eyes
This war defines who we are
Be sure to not become what we despise
Bitva se odhalí před tvýma očima
Tato válka definuje to, kým jsme
Buď jistý, aby ses nestal tím, čím opovrhujeme
Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so
we can rise
To greater heights
Svoboda, pravá svoboda
Vědět kde hledat
Znamená vidět, že my jsme bránou našeho tajemství
Naše svoboda
Vše, co potřebujeme se svoboda
Moudrost, kterou získáváme, zmírní všechnu bolest
Abychom mohli stoupat
Do větších výšek
Choose
Beween hungry wolves
Between lies and truth
Only one of whom will stive onward
One of these two will lose
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi lží a pravdou
Jen jeden z nich se bude dál snažit
Jeden z těchto prohraje
Follow reason
Widsom leads to freedom
Následuj rozum
Moudrost vede ke svobodě
All left behind
With two sides that won’t align
In a world out of its mind
You can find the truth in you
Rise
Vše, co necháš za sebou
Se dvěma stranami, které se nesrovnají
Ve světě, který se zbláznil
Můžeš najít pravdu v sobě
Stoupej
The battle will unfold before our eyes
This war defines who we are
Be sure to not become what we despise
Bitva se odhalí před tvýma očima
Tato válka definuje to, kým jsme
Buď jistý, aby ses nestal tím, čím opovrhujeme
Freedom, true freedom
To know where to seek
Is to see we’re the gateway to our mystery
Our freedom
All we ever need is freedom
The widsom we gain will abate all the pain so
Svoboda, pravá svoboda
Vědět kde hledat
Znamená vidět, že my jsme bránou našeho tajemství
Naše svoboda
Vše, co potřebujeme se svoboda
Moudrost, kterou získáváme, zmírní všechnu bolest
we can rise
To greater heights
Abychom mohli stoupat
Do větších výšek
Fight
The righteous mind survives
Choose
Between hungry wolves
Between light and gloom
Only one of two will be strong and rule
Rule
Lose
Wolves
Choose
Bojuj
Čestná mysl přežívá
Vyber si
Mezi hladovými vlky
Mezi světlem a tmou
Jen jeden ze dvou bude silný a bude vládnout
Vládni
Prohraj
Vlci
Vyber si