Abyss Of Time - Countdown To Singularity

Omega

studio album Released February 2021

 1. Alpha - Anteludium
 2. Abyss Of Time - Countdown To Singularity
 3. The Skeleton Key
 4. Seal Of Solomon
 5. Gaia
 6. Code Of Life
 7. Freedom - The Wolves Within
 8. Kingdom Of Heaven - Part III - The Antediluvian Universe
 9. Rivers
 10. Synergize - Manic Manifest
 11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State
 12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres
 13. Rivers - A Capella
 14. Abyss Of Time
 15. Omegacoustic
 16. El Código Vital
Propast času – odpočet do singularity
Fill the void in me
See life beyond the veil
Replace all thoughts from the abyss
With cosmic energy
Zaplň prázdnotu ve mně
Koukni se na život za závojem
Nahraď všechny myšlenky z prázdnoty
Kosmickou energií
Ignite the flame in thee
Fill out the tree of your life
We are rooted deep in the darkness and keep growing towards the light
Zažehni v sobě plamen
Vyplň strom svého života
Jsme hluboce zakořeněni v temnotě a stále rosteme směrem ke světlu
Be without your fears
For a thousand years
Search for stillness deep inside
Buď beze svých strachů
Po tisíc let
Hledej klid hluboko uvnitř
One thought that grows in the abyss of time
Fills up the vast space with matter and life
Free of the darkness that fetters the soul
Find at the source the end of your goal
Jedna myšlenka, která roste v prázdnotě času
Zaplní ohromný prostor hmotou a životem
Prosta temnoty, která spoutá duši
Najdi u zdroje konec svého cíle
Find the spark in me
See life beyond the dream
Replace your darkest emotions
With pure divinity
Najdi ve mně jiskru
Koukni se na život za snem
Nahraď své nejtemnější pocity
Čistým božstvím
Ignite the flame in me
Unite with your inner light
We should free ourselves from the shadows and the bondage of the night
Zažehni ve mně plamen
Spoj se se svým vnitřním světlem
Měli bychom se osvobodit of stínů a otroctví noci
Be without your fears
For a thousand years
Be the master of your life
Buď beze svých strachů
Po tisíce let
Buď pánem svého života
One thought that grows in the abyss of time
Fills up the vast space with matter and life
Free of the darkness that fetters the soul
Find at the source the end of your goal
Jedna myšlenka, která roste v prázdnotě času
Zaplní ohromný prostor hmotou a životem
Prosta temnoty, která spoutá duši
Najdi u zdroje konec svého cíle
Fight back your fears forever
Be the master of your life
Learn to unlearn
Ubraň se navždy svým strachům
Buď pánem svého života
Naučit se odnaučit
In the beginning there was a timeless, space-less, nothingness
And into that nothingness came a thought, purposeful, all-pervading so ended the Void
Na začátku byla nicota bez času a prostoru
A do nicoty přišla myšlenka, účelná, všudypřítomná, a tak ukončila Prázdnotu
Surge, the Demiurge
Shaper of a false universe
Search that deadly urge
Your walls of self-protection are
Walls of self-imprisonment
Příval deumiurga*
Tvůrce falešného vermíru
Najdi smrtící nutkání
Tvoje ochranné zdi
Jsou zdi, ve kterých se sám vězníš
Be without your fears
For a thousand years
Search for stillness deep inside
Buď beze svých strachů
Po tisíc let
Hledej klid hluboko uvnitř
Strive for harmony
In duality
To revise the book of life
Usiluj o harmonii
V dualitě
Abys opravil knihu života
There was one thought that grew in the abyss of time
It filled ut the vast space with matter and life
Freed from the darkness that fettered the soul
We found at the end our reason, our goal
Byla jedna myšlenka, která rostla v prázdnotě času
Zaplnila ohromný prostor hmotou a životem
Prosti temnoty, která spoutala duši
Našli jsme nakonec svůj důvod, svůj cíl
We march on
We’re counting down
To singularity
While we drown
We’re moving on
To master wisdom
To be free
Pochodujeme dál
Odpočítáváme dobu
Do singularity
Zatímco se topíme
Posouváme se
Abychom ovládli moudrost
Abychom byli svobodní

* Demiurg je v Platónově dialogu Timaios jakýsi architekt, který buduje Vesmír podle vzoru světa idejí. V novoplatonismu se jedná o metafyzická postavu, syna Moudrosti, prostředníka mezi dokonalým Bohem a hmotným světem. (pozn. překl.)