The Holographic Principle - A Profound Understanding Of Reality

Holografický princip (Hlubokomyslné pochopení reality)
Discemus gubernaculum esse movendum
Quod verum putaver am esse particulam
Pro viribus agendum est
Vim totam adhibebimus
Ad haec nos paremus
Naučme se kormidlovat
Protože pravda se zdá být částicí
Pomocí sil poháněnou
Použijme celou sílu
Na toto jsme připraveni
Our brave soul is crying
Our soul is lost
Our brave soul…
We don't know how we can
Decode this anagram
…is dying
We have lost our true selves
Within this hologram
Nothing is what it seems
Our soul is lost
Naše statečná duše pláče
Naše duše je ztracená
Naše statečná duše…
Nevíme, jak bychom mohli
Rozluštit tuto přesmyčku
…umírá
Ztratili jsme své skutečné já
V tomto hologramu
Nic není takové, jak se zdá
Naše duše je ztracená
We challenge illusions
Created by us all
Zpochybňujeme iluze
Které jsme všichni stvořili
Cube the sphere
Wipe all the dust from your eyes
Burn your lies
Dare to trash your own paradise
Doubt your eyes
Umocni sféru na třetí
Vytři si prach z očí
Spal své lži
Troufni si zničit svůj vlastní ráj
Nevěř svým očím
We challenge illusions
Created by us all
Zpochybňujeme iluze
Které jsme všichni stvořili
Learn to trust your senses deep within
And see with all the beauty of your soul
Shine down all your precious light on me
I'll wake you in reality again
Nauč se věřit svým smyslům hluboko uvnitř
A dívej se vší krásou své duše
Posviť svým vzácným světlem na mě
Opět tě probudím do reality
Be free of fear
Open up your heart, make a whole new start
Free from the past
Your future is convertible
Now embrace the Holographic Principle
Osvoboď se od strachu
Otevři své srdce, začni odznovu
Osvoboď se od minulosti
Tvá budoucnost se dá změnit
Osvoj si Holografický princip
Only you is what you'll be
All you are is what you see
On the other side it's me
If you turn around
You'll see I am here
Only you is what you'll be
Now break out and we'll be free
Leave dubiety behind and dive into eternal light
Budeš vždy jen sám sebou
Vidíš jen to, co jsi
Na druhé straně jsem já
Pokud se otočíš
Uvidíš, že tu jsem
Budeš vždy jen sám sebou
Uprchni a budeme svobodní
Nech pochybnosti za sebou a ponoř se do věčného světla
Merge with all the energy around
Immerse yourself in seas of utile wishes
Do not try to judge your universe
Let purity reverse your sacred curse
Splyň se vší energií kolem tebe
Ponoř se do oceánu prospěšných přání
Zkus nesoudit svůj vesmír
Nechť čistota zvrátí tvé posvátné prokletí
Be free of fear
Open up your heart, make a whole new start
Free from the past
Your demons seem invincible
Now embrace the Holographic Principle
Osvoboď se od strachu
Otevři své srdce, začni odznovu
Osvoboď se od minulosti
Tví démoni se zdají být neporazitelní
Osvoj si Holografický princip
Only you is what you'll be
All you are is what you see
On the other side it's me
If you turn around
You'll see I am here
Only you is what you'll be
Now break out and we'll be free
Leave dubiety behind and dive in eternal light
Budeš vždy jen sám sebou
Vidíš jen to, co jsi
Na druhé straně jsem já
Pokud se otočíš
Uvidíš, že tu jsem
Budeš vždy jen sám sebou
Uprchni a budeme svobodní
Nech pochybnosti za sebou a ponoř se do věčného světla
You become what you focus on
Don't shift the blame to the world
It will raise vexation
It can cause your death and our defeat
Staneš se tím, na co se soustředíš
Nepřesouvej vinu na celý svět
Způsobí to jen roztrpčenost
Může to zavinit tvou smrt a naši porážku
Run from illusions
Reality, it is a choice
Be sure to choose well
Run from delusions
Go to the root, find out who you are
Utíkej před iluzemi
Realita, to je volba
Proto vybírej pečlivě
Utíkej před klamy
Běž k základům, zjisti, kdo opravdu jsi

You become what you're aiming at
Don't shift the blame to the world
It will raise resentment
Check your ego, lose your hologram
Staneš se tím, k čemu míříš
Nepřesouvej vinu na celý svět
Způsobí to jen rozhořčení
Zastav své ego, ztrať svůj hologram
Your illusion
Feeds your eyes
This deception
Writes your life
Your truth's a lie
Tvoje iluze
Krmí tvé oči
Tento klam
Píše tvůj život
Tvá pravda je lež
Watch for illusions
Rapacity, an empty shell
That suits no one well
Watch for delusions
Let life just rain all its sparks on you
Sleduj iluze
Chamtivost, prázdná schránka
Která nikomu nesedí
Sleduj klamy
Nech život, aby tě zasypal jiskrami
Venenum invasit sanguinem et venas
Iniectum damnosis cogitatis tuis
Non morbum transferunt in te res humanae
Sed pavor, internus te infirmat prorsus
Jed proniknul do krve a žil
Zadržený tvými destruktivními myšlenkami
Úzkost do tebe nevnášejí lidské věci
Ale oslabuje tě přímo vnitřní strach
Your illusion
Lies in ruins
This deception
Won't survive
Take back control
Tvá iluze
Leží v troskách
Tento klam
Nepřežije
Znovu získej kontrolu
Discemus gubernaculum esse movendum
Ad haec nos paremus tota vi
Discemus gubernaculum esse movendum
Quod verum putaveram esse particulam
Pro viribus agendum est
Vim totam adhibebimus
Naučme se kormidlovat
Na toto jsme se vší silou připravili
Naučme se kormidlovat
Protože pravda se zdá být částicí
Pomocí sil poháněnou
Na toto jsme připraveni