The Cosmic Algorithm

Vesmírný algoritmus
We cannot be free until we see
All that we are
Cosmic math
Nemůžeme být svobodní, dokud nepochopíme
Že vše, co jsme
Je vesmírná matematika
Don't fear death
Since we can't die
Nebojte se smrti
Protože nemůžeme zemřít
Make use of a computation
Tap into the digits to write
A set of rules to form the universe
Využijte výpočtů
Klikněte do čísel a pište
Sadu pravidel, která vytvoří vesmír
Find me the reason
Why are we here?
Find the answers in these digitalized times
How do we reason?
In data we trust
Let us focus on the biggest sums of life
Najdi mi důvod
Proč jsme tady?
Najdi odpovědi v digitalizované době
Z čeho usuzujeme?
Věříme v data
Zaměřme se na větší počty v životě
It's now a matter of life and math
Je to otázka života a matematiky
Find the true reason
What do we fear?
Find the answer why we're deaf while we can hear
How do we reason?
What do we miss?
Find the reason why we're blind while we can see
Najdi mi skutečný důvod
Čeho se bojíme?
Najdi odpověď, proč jsme hluší, když umíme slyšet
Z čeho usuzujeme?
O co přicházíme?
Najdi odpověď, proč jsme slepí, když umíme vidět
We're cosmic math
Make use of a computation
Tap into the digits to write
A set of rules to form the universe
Jsme vesmírná matematika
Využijte výpočtů
Klikněte do čísel a pište
Sadu pravidel, která vytvoří vesmír
Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up our quest
Our quest for life
Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej naše pátrání
Pátrání po životě
Ask yourself
Why are we here?
Find new answers in the quantum gravity
Unravel the meaning
For in math we trust
Let us dream of how to crack the cosmic code
Zeptej se sám sebe
Proč jsme tady?
Najdi nové odpovědi v kvantové gravitaci
Objasni ten smysl
Jelikož v matematiku věříme
Nech nás snít o tom, jak prolomit vesmírný kód
We're cosmic math
Make use of a computation
Tap into the digits to write
A set of rules to form the universe
Jsme vesmírná matematika
Využijte výpočtů
Klikněte do čísel a pište
Sadu pravidel, která vytvoří vesmír
Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up our quest
Our quest for life
Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej naše pátrání
Pátrání po životě
We don't fear death
Since we can't die
Nebojte se smrti
Protože nemůžeme zemřít
Arouse our curiosity
Deep down the rabbit hole
Podněcuj naši zvědavost
Hluboko dole v králičí noře
Center your inside
Due to new insights
Everything seems possible
Clear the confusion
Lift the veil of illusion
Don't give up our quest
Zaměř své nitro
Díky novým poznatkům
Cokoliv se zdá možné
Očisti zmatek
Zvedni závoj iluzí
Nevzdávej naše pátrání
Follow your instinct
Or we'll become extinct
Everything seems logical
Our only salvation
Lies within computation
Don't give up your quest
Our quest for life
Následuj svůj instinkt
Nebo vyhyneme
Všechno se zdá logické
Naše jediná spása
Se nachází ve výpočtech
Nevzdávej naše pátrání
Pátrání po životě