Divide and Conquer

Rozděl a panuj
Divide and conquer
Show no mercy
Defile the honor
Sow discord amongst them all
Rozděl a panuj
Neměj slitování
Poskvrň čest
Šiř neshody mezi všemi
Crucify my faith
We'll set the stage for the last play
You will not hurt our pride nor break its strength
Stirring up to hate
You'll fail to practice what you preach
Wake the force as we
Won't let you crucify our ways
Ztrestej mou víru
Připravíme scénu pro derniéru
Nezraníš naši pýchu ani nezničíš její sílu
Rozpoutává se v nenávist
Selžeš při šíření svého kázání
Probuď sílu, zatímco my
Tě nenecháme zničit naše způsoby
Abomination
Will enrage them
Manipulation
Is effective after all
Ohavnost
Je rozzuří
Manipulace
Je nakonec účelná
Justify yourself
We cannot speak above our breath
I read between these vast adorned lines
Justify your acts
The credulous will be our guests
Wake the force as we
Won't let you crush our self-respect
Highfalutin weaponry
You dictate your recipe for life
Ospravedlň sám sebe
Nemůžeme mluvit nahlas
Čtu mezi těmi ohromně zkrášlenými řádky
Ospravedlň své činy
Důvěřivci budou našimi hosty
Probuď sílu, zatímco my
Tě nenecháme zničit naši důstojnost
Pompézní výzbroj
Přikazuješ svůj recept na život
Seek the mastermind
The one who's always right
We're searching now and endlessly to set us free
Seek the mastermind
There's no one you will find
We have to find a way to change our destiny
Hate and fear corroded all our hopes and dreams
That's all we have achieved
Najdi vůdce
Toho, co má vždycky pravdu
Hledáme teď a bez ustání, abychom byli volní
Najdi vůdce
Nikoho nenajdeš
Musíme najít způsob, jak změnit svůj osud
Nenávist a strach narušily naše naděje a sny
To je vše, čeho jsme dosáhli
Divide and conquer
Spread disease amongst them all
Rozděl a panuj
Šiř neduhy mezi všechny
Desecrate yourself
Yet our duty will prevail
You will not penetrate through massive shields
Desecrate yourself
We will harvest all we've sowed
Wake the force as we
Won't let you steal our own integrity
Highfalutin weaponry
You dictate your recipe with lies
Znesvěť sám sebe
Naše povinnost přesto zvítězí
Nepronikneš skrze masivní štíty
Znesvěť sám sebe
Sklidíme vše, co jsme zaseli
Probuď sílu, zatímco my
Tě nenecháme ukrást naši morálku
Pompézní výzbroj
Přikazuješ svůj recept se lží
Seek the mastermind
The one who's always right
We're searching now and endlessly to set us free
Seek the mastermind
There's no one you will find
We have to find a way to change our destiny
Hate and fear corroded all our hopes and dreams
That's all we have achieved
Najdi vůdce
Toho, co má vždycky pravdu
Hledáme teď a bez ustání, abychom byli volní
Najdi vůdce
Nikoho nenajdeš
Musíme najít způsob, jak změnit svůj osud
Nenávist a strach narušily naše naděje a sny
To je vše, čeho jsme dosáhli
Bleed from greed
Krvácej z hamižnosti
We'll succeed in our aim
Force the spirit to its knees
Dominate humanity
Dospějeme k našemu cíli
Sraz ducha na kolena
Ovládni lidskost
Hold yourself accountable
For the mess around us all
Running blindly for the fall
We are all responsible
Udrž si odpovědnost
Za nepořádek kolem nás
Utíkej slepě před pádem
Svou vinu na tom neseme všichni
Seek the mastermind
The one who's always right
We have to search him endlessly to set us free
Seek the mastermind seek the mastermind
There's no one you will find
On this quest without an end, eternally
Hate and fear prevented us to reach
What we truly are
Nothing really is as it appears
That's all we need to be
Najdi vůdce
Toho, co má vždycky pravdu
Musíme ho hledat bez ustání, aby nás osvobodil
Najdi vůdce najdi vůdce
Nikoho nenajdeš
Při tomto neustálém pátrání bez konce
Nenávist a strach nám zabránily dosáhnout
Toho, čím doopravdy jsme
Nic není takové, jak to vypadá
To je vše, čím potřebujeme být
Abomination
Will enrage them
Manipulation
Is effective
Don't be merciful
Seize them all
Ohavnost
Je rozzuří
Manipulace
Je účelná
Nebuď shovívavý
Zmocni se všech