Universal Death Squad

Univerzální komando smrti
We embrace
Judgement day
Osvojíme si
Soudný den
We embrace new inventions
Find your grace in defeat
We embrace new intentions
Forced on us by decree
Osvojíme si nové vynálezy
Najdi svou důstojnost v porážce
Osvojíme si nové záměry
Které nám byly nařízeny
We are the ones to change the world now
Still in control of all machinery
We claim the right to pull the trigger and damage
Your image of honor
My jsme ti, kteří teď mění svět
Neustále ovládáme všechny stroje
Nárokujeme si právo stisknout spoušť a zničit
Vaši představu cti
Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological remedy
Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologická řešení
Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
All new inventions have to pay
To pay the price
They have to fight their way
To judgement day
Technological tragedy is near
Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
Zaplatit cenu
Musí se probojovat
K soudnému dni
Technologická tragédie se blíží
We are the ones that rule the world now
You are entrapped by blind inanity
There is no way that you'll revoke your decision
Now look for distraction
My jsme ti, kteří teď vládnou světu
Jste polapeni v přihlouplé slepotě
Neexistuje způsob, jak vzít zpět svá rozhodnutí
Nyní hledejte rozptýlení
Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological elegy
Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologický žalozpěv
Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
All new inventions have to pay
To pay the price
They have to fight their way
To judgement day
Technological force
Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
Zaplatit cenu
Musí se probojovat
K soudnému dni
Technologická síla
We are the enhanced
Natural leaders
Turning righteous men
Into deceivers
My jsme ti vylepšení
Přirození vůdci
Měníme počestné lidi
V podvodníky
Schemes of the mind
Absence of soul
Symbol of the triumph over human race
Cold-blooded kind
Minds are controlled
Doomsday has arrived, there is no escape
Intriky mysli
Absence duše
Symbol vítězství nad lidskou rasou
Chladnokrevný druh
Ovládání myslí
Konec světa je tady, není úniku
I am forever the snake devouring its tail
In search of eternity
Navždycky budu hadem, který si požírá ocas
Při hledání věčnosti
We embrace new inventions
Find your grace in defeat
We embrace new intentions
No one stands in our way
Osvojíme si nové vynálezy
Najdi svou důstojnost v porážce
Osvojíme si nové záměry
Nikdo nám nestojí v cestě
Inventing
Improving
Creating
Existence
Embrace the technological misery
Vynalézat
Vylepšovat
Vytvářet
Existenci
Osvojit si technologické utrpení
Robotic legions stand in line to carry out
The retribution and effects of this advanced technology
All new inventions have to pay
To pay the price
They have to fight their way
To judgement day
Technological times shall flourish
Legie robotů stojí v řadě a vykonávají
Odplatu a důsledky pokročilé technologie
Všechny nové vynálezy musí zaplatit
Zaplatit cenu
Musí se probojovat
K soudnému dni
Technologická doba bude vzkvétat
Fight your
We are your leaders
Way out
Never displease us
Show no remorse
Probojuj si
Jsme vaši vůdci
Cestu ven
Nikdy nás nepopouzej
Neměj výčitky svědomí