The Quantum Enigma - Kingdom Of Heaven Part II -

Kvantová záhada (Království nebeské: část 2)
Visum commutamus
Nihil certum
Qui observat, visi
Pars est

The quantum enigma
Měníme to, co již bylo viděné
Nic z pozorovaného
Není jisté, je to jen část
Toho, co je viděné

Kvantová záhada
All your laws and the assumptions
Leave them all behind
There's no ground for them right here where time can't go
If we can't move on and keep all leaning on the past
We will regret
We can't get what we wish for
(New perceptions keep us inspired
The quantum enigma)
Všechny vaše zákony a domněnky
Nechte je za sebou
Právě zde, kam čas nemůže, pro ně není místo
Jestliže neumíme jít dál a pořád spoléháme na minulost
Budeme toho litovat
Nemůžeme dostat to, co si přejeme
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Kvantová záhada)
All the shadows and illusions
We tend to believe
Are creations of our own deceiving mind
If we can't let go and keep chasing satisfying
needs
We will not get
How to forget our sapience
(New perceptions keep us inspired
Ingenuity is required)
Všechny stíny a iluze
Kterým máme sklony věřit
Jsou pouhé výtvory naší vlastní klamavé mysli
Jestliže toho nemůžeme nechat a pořád se honíme za uspokojováním potřeb
Nepochopíme
Jak zapomenout na naše vědomosti
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Důmysl je potřeba)
When we will look around and see
We will affect the energy
When we observe by any means
We will create reality
We will not find if we don't seek
We will not know if we don't peek
We cannot do if we don't be
Facing our deadlock now
This is our quantum enigma
Když se rozhlédneme a podíváme se kolem sebe
Ovlivníme energii
Když budeme jakkoliv pozorovat
Vytvoříme realitu
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
Nebudeme vědět, pokud nebudeme koukat
Nemůžeme dělat, když teď nebudeme
Čelit této naší patové situaci
To je naše kvantová záhada
We'll ignite the fire
That burns under the rain
All that we desire
Is to find our source again
The meaning of life
Zažehneme oheň
Který hoří i v dešti
Vše, po čem toužíme
Je znovu najít náš zdroj
Smysl života
All the dreamscapes and inventions
We tend to believe
Are creations of our own deceiving mind
If we can't let go and keep chasing satisfying
needs
We will forget
How to retrieve true wisdom
(New perceptions keep us inspired
Ingenuity is required
The quantum enigma)
Všechny snové výjevy a smyšlenky
Kterým máme sklony věřit
Jsou pouhé výtvory naší vlastní klamavé mysli
Jestliže toho nemůžeme nechat a pořád se honíme za uspokojováním potřeb
Zapomeneme
Jak znovu získat opravdovou moudrost
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Důmysl je potřeba
Kvantová záhada)
When we will look around and see
We will affect the energy
When we observe by any means
We will create reality
We will not find if we don't seek
We will not know if we don't peek
We cannot do if we don't be
Facing our deadlock now
This is our quantum enigma
Když se rozhlédneme a podíváme se kolem sebe
Ovlivníme energii
Když budeme jakkoliv pozorovat
Vytvoříme realitu
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
Nebudeme vědět, pokud nebudeme koukat
Nemůžeme dělat, když teď nebudeme
Čelit této naší patové situaci
To je naše kvantová záhada
Without a voice the soul is invisible in time and space
Duše bez hlasu je neviditelná v čase
a prostoru
Omne est vigor
Sentimus eum
Všechno je energie
Cítíme to
Sicit concretum
Vigor concrescit
Observatione
Vita est mare
Energie roste
Neustále houstne
Pozorováním
Život je moře
Infinitarum facultatum
Si quae emergant opperiens
Quod inspicimus
Adipiscemur
Nekonečné možnosti
Pokud budeme čekat, než se objeví
Dosáhneme toho
Co zkoumáme
Each new discovery
That we acclaim
Brings us much closer
To reach our aim
So we will finally see
All of the universe
Exists by being observed
Expanding every day
As we reach further
Každý nový objev
Který uznáme
Nás přivádí mnohem blíže
K dosažení našeho cíle
Takže konečně uvidíme
Že veškerý vesmír
Existuje tím, že ho pozorujeme
Každým dnem se rozpíná
Jak postupujeme dále
Let's take this chance to carry on
(We will unravel mysteries)
And take the challenge as it comes
(We will exceed our boundaries)
Pojďme to risknout a pokračovat dál
(Objasníme záhady)
A přijmout výzvy tak, jak přichází
(Překročíme své hranice)
Let's use this chance to end this strife
(Obliterate anomalies)
Reveal the myths surrounding life
(We will decipher secrecies)
Využijme tuto šanci a ukončeme ten svár
(Vyhlaďme odchylky)
Odhalme mýty, které obklopují život
(Dešifrujeme tajemství)
(New perceptions keep us inspired
Ingenuity is required
The quantum enigma)
(Nové vjemy nás neustále podněcují
Důmysl je potřeba
Kvantová záhada)
When we will look around and see
We will affect the energy
When we observe by any means
We will create reality
We will not find if we don't seek
We will not know if we don't peek
We cannot do if we don't be
Facing our deadlock now
This is our quantum enigma
We cannot find if we do not seek
With our confined capacity
Reveal all mysteries
Když se rozhlédneme a podíváme se kolem sebe
Ovlivníme energii
Když budeme jakkoliv pozorovat
Vytvoříme realitu
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
Nebudeme vědět, pokud nebudeme koukat
Nemůžeme dělat, když teď nebudeme
Čelit této naší patové situaci
To je naše kvantová záhada
Nenalezneme nic, pokud nebudeme hledat
S naší omezenou kapacitou
Odhalme všechna tajemství
(Quantum enigma)
(Kvantová záhada)