Natural Corruption

Korupce přírody
(Natural corruption)
Another day passed by in ruined paradise
Another night will pass until we're sheltered
We're aiming for a life that won't be compromised
And when we say goodbye it's devastating
(Korupce přírody)
Ve zničeném ráji uplynul další den
A uplyne další noc, než budeme v bezpečí
Usilujeme o život, který nebude zpronevěřen
A když se loučíme, tak nás to ničí
Now that we have finally realized
(Realized, petrified)
That profit's made from innocent demise
(Profit's made from tragic demise)
Teď, když už jsme si to konečně uvědomili
(Uvědomili, strachy bez sebe)
Že zisk pochází z nevinného úmrtí
(Zisk pochází z tragického úmrtí)
Another day goes by where money won't suffice
A massive gift was meant as contribution
Our conscience comes to aid that ends up in wrong hands
And once the truth's revealed, intent is fading
Ubíhá další den, kdy peníze nebudou stačit
Obrovský dar měl být příspěvkem
Naše svědomí jde na pomoc tomu, co skončí ve špatných rukou
A jakmile se pravda ukáže, úmysl slábne
Now that we have come to realize
(Realized, sanctified)
Our hearts subdued by all those thousand cries
(Hearts subdued by all those fierce cries)
Teď, když už jsme si to uvědomili
(Uvědomili, požehnáni)
Všechny ty tisíceré nářky podmanily naše srdce
(Všechny ty úporné nářky podmanily srdce)
In moments of deadly gloom
Young lives ended way too soon
The facts that are all untrue
Spread lies that were not thought through
Fight off the catastrophes
Find true inner sanctity
In modern society
Welfare is stained, time to come clean
again
Ve chvílích smrtelné ponurosti
Mladé životy skončily příliš brzy
Skutečnosti, které jsou všechny nepravdivé
Šíří lži, které nebyly promyšlené
Překonejte katastrofy
Najděte pravou vnitřní posvátnost
V moderní společnosti
Blahobyt je poskvrněn, je čas opět kápnout božskou
Feast on sheer agony
Lean on generosity
Pay in full, it all will vanish without care
Grant us higher proceeds
We'll ease your mind, guaranteed
We should all be reaching out to
the despaired
Hodujte na naprosté bolesti
Spoléhejte na velkorysost
Plně zaplatíte, všechno to bez starostí zmizí
Udělte nám vyšší zisky
Ulevíme vaší mysli, zaručeně
Všichni bychom měli natáhnout pomocnou ruku těm v nouzi
(Natural corruption
Charity)
(Korupce přírody
Dobročinnost)
Can you believe it
How nature's left its trace
Could we foresee it
What skies erased
We all are trying
We all are dying in nature's arms...
Věřili byste tomu
Jaké stopy za sebou nechává příroda
Můžeme předvídat
To, co nebesa vymazala
Všichni se snažíme
Všichni umíráme v rukách přírody…
In moments of deadly gloom
Young lives ended way too soon
The facts that are all untrue
Spread lies that were not thought through
Fight off the catastrophes
Find true inner sanctity
In modern society
Nothing to hide, lives to obtain
Welfare is stained, time to come clean
again
Ve chvílích smrtelné ponurosti
Mladé životy skončily příliš brzy
Skutečnosti, které jsou všechny nepravdivé
Šíří lži, které nebyly promyšlené
Překonejte katastrofy
Najděte pravou vnitřní posvátnost
V moderní společnosti
Není co skrývat, životy nelze získat
Blahobyt je poskvrněn, je čas opět kápnout božskou