Omen - The Ghoulish Malady -

Znamení (Zvrácená choroba)
(This omen
Deceives us
Misfortune unites us all)
(Tohle znamení
Nás klame
Neštěstí nás všechny spojuje)
When it seems like the world is shattering
Remember that you set your course
When it feels like no one is answering
Revert to your deep inner force
As the bell begins to chime
Když se zdá, že se svět hroutí
Pamatuj, že svůj směr určuješ ty
Když ti připadá, že nikdo neodpovídá
Vrať se ke své hluboké vnitřní síle
Když zvon začíná odbíjet
Together we'll be strong
To defy all that can't bring us
down
United standing strong
You will not fight alone
Společně budeme silní
Abychom se postavili všemu, co nás nemůže porazit
Společně pevně stojíme
Nebudeš bojovat sám
(This omen
Deceives us
Misfortune unites us all)
(Tohle znamení
Nás klame
Neštěstí nás všechny spojuje)
When it seems like you're always giving in
Make sure that you take back control
When you can't stand the world we're living in
Remember that you're not alone
As your words are carved in stone
Když se zdá, že se vždycky vzdáš
Ujisti se, že znovu nabydeš kontrolu
Když už nemůžeš vystát ten svět, v němž žijeme
Pamatuj, že nejsi sám
Jelikož tvá slova jsou vytesaná do skály
Together we'll be strong
To defy all that can't bring us
down
United standing strong
You will not fight alone
Don't drown in a sea full of sorrow and pain
United standing strong, here is where you belong
Společně budeme silní
Abychom se postavili všemu, co nás nemůže
porazit
Společně pevně stojíme
Nebudeš bojovat sám
Neutop se v moři plném smutku a bolesti
Společně pevně stojíme, sem patříš
Your angels will whisper
Nothing is what it seems to be
Search with your heart and you'll find the key
You'll see
Tví andělé budou šeptat
Nic není tak, jak se zdá
Hledej srdcem a najdeš klíč
Uvidíš
Together we'll be strong
To defy all that can't bring us
down
United standing strong
You will not fight alone
Don't drown in a sea full of sorrow and pain
United standing strong, here is where you belong
Společně budeme silní
Abychom se postavili všemu, co nás nemůže
porazit
Společně pevně stojíme
Nebudeš bojovat sám
Neutop se v moři plném smutku a bolesti
Společně pevně stojíme, sem patříš
This omen
Deceives us
Misfortune unites us all
Disaster
(Nothing can bring us down)
Can't beat us
(Together we stand strong)
Misfortune
(You will not fight alone)
Can't bring us down
(As one we'll overcome)
It unites us all in life
(All misery we face in life)
Tohle znamení
Nás klame
Neštěstí nás všechny spojuje
Pohroma
(Nic nás neporazí)
Nás nemůže zdolat
(Společně jsme silní)
Neštěstí
(Nebudeš bojovat sám)
Nás nemůže porazit
(Jako jeden muž překonáme)
Spojuje to životy nás všech
(Všechno trápení, se kterým se v životě setkáme)