Chemical Insomnia

Syntetická nespavost
Everlasting nights leave all views
behind
Limits will become less clear and
A misty memory played out in a dream
This endeavor is causing fear
Nekonečné noci nechávají všechny vyhlídky
za sebou
Hranice přestanou být zřetelné
A mlhavá vzpomínka se odvíjí ve snu
Tato snaha přivádí strach
That's why I can't explain
This stabbing pain
Come undone in nightly rhyming
It's time for me to roll the dice
(Absent sanctity is shifting gravity)
Proto nemůžu vysvětlit
Tuhle bodavou bolest
Která se uvolňuje během nočního rýmování
Je čas, abych si hodila kostkou
(Chybějící svatost obrací gravitaci)
Addiction's growing faster, making you go insane
Ivory fangs are smiling, you'll have to break the habit
Imprisonment's approaching, catching the savages
The mirror's magic showing chemical insomnia
Závislost se rychle zvětšuje, až z toho šílíš
Bělostné tesáky se usmívají, budeš muset
odvykat
Uvěznění se blíží, pochytá divochy
Kouzlo zrcadla ukazuje syntetickou nespavost
Don't give in to all of this
Dive into ecstatic bliss
Tame the lion that's hiding the need to be free
Nepodléhej tomu všemu
Oddej se extatické blaženosti
Zkroť lva, který skrývá touhu po svobodě
Waking sunset finds, making restless
minds
Wistful moments need enclosure
A new hysteria is fading gravity
Which is slowly taking over
Bdící západ slunce nachází a vytváří nepokojné
mysli
Toužebné okamžiky potřebují uzavření
Novým šílenstvím je slábnoucí gravitace
Která pomalu přebírá velení
That's why I can't unwind
All thoughts aligned
Floating on rivers that are drying
I fear the beast is rising high
Proto nemůžu rozmotat
Všechny spojené myšlenky
Které plují ve vysychajících řekách
Obávám se, že ta bestie je na vzestupu
Your intuition's fading, a thumping sound impedes
The daybreak is awaking chemical insomnia
Tvá intuice slábne, bušení jí překáží
Svítání probouzí syntetickou nespavost
Don't give in to all of this
Dive into ecstatic bliss
Don't you believe what the sands of time see
Tame the lion that's hiding the need to be free
And the monsters that consume your energy
Nepodléhej tomu všemu
Oddej se extatické blaženosti
Nevěř tomu, co vidí písky času
Zkroť lva, který skrývá touhu po svobodě
A také příšery, které stravují tvojí energii
Your barbaric puppets live between the cracks of lies from hate revived
Silver secrets shining through the night
An enslaved fool in search of burning light from medicine contrived
Golden treasures turning off the lights
Tvé kruté loutky žijí mezi prasklinami lží z oživené nenávisti
Stříbrná tajemství prosvítají nocí
Zotročený blázen hledá palčivé světlo v léčivých výrobkách
Zlaté poklady zhasínají světla
Forbidden fruit tastes better when it can numb the brain
The outcome of the future is looking quite inane
White bricks and darkened stones are building the fundament
The silence's calling out for chemical insomnia
Zakázané ovoce chutná lépe, když otupí
mozek
Budoucí výsledky vypadají dost hloupě
Bílé cihly a tmavé kameny budují
základy
Ticho volá po syntetické nespavosti
Don't give in to all of this
Dive into ecstatic bliss
Tame the lion that's hiding the need to be free
And you should not believe what the sands of time see
Free the lion that's hiding your identity
Fight the monsters that consume your entity
Nepodléhej tomu všemu
Oddej se extatické blaženosti
Zkroť lva, který skrývá touhu po svobodě
A neměl bys věřit tomu, co vidí písky času
Osvoboď lva, který skrývá tvou identitu
Bojuj s příšerami, které stravují tvou bytost