Unchain Utopia

Odpoutaná Utopie
We're in a time where all enterprises
fall
We should beware of the wolves that
haunt us
They are not all the same, cannot take the blame
Await the time to unchain utopia
Nacházíme se v čase, kdy se všechny podniky
rozpadají
Měli bychom si dát pozor na vlky, kteří nás pronásledují
Všichni nejsou stejní, nemohou na sebe vzít vinu
Počkejte na čas, kdy se utopie odpoutá
Am I the only one who sees the troubled lines?
Reading illusive writings on the mirror
Is there a way that we can all erase mistakes and start anew?
Don't mislead us and stop stabbing with blunt knives
(Liberty unchained)
Jsem jediná, kdo vidí neklidné hranice?
Na zrcadle čtu klamné nápisy
Existuje způsob, jak bychom všichni mohli vymazat chyby a začít znovu?
Neklamejte nás a přestaňte bodat tupými noži
(Odpoutaná svoboda)
We're in a time where all enterprises
fall
We should beware of the wolves that
haunt us
They are not all the same, cannot take the blame
Await the time to unchain utopia
Nacházíme se v čase, kdy se všechny podniky
rozpadají
Měli bychom si dát pozor na vlky, kteří nás pronásledují
Všichni nejsou stejní, nemohou na sebe vzít vinu
Počkejte na čas, kdy se utopie odpoutá
What is a reason to wreck hopes and all our dreams?
You're leaving endless riddles for the masses
Does it make sense to mend the cracks that you hide behind our backs?
It's afflicted by a virus of the brain
(Liberty unchained
Recite the insane)
Co má za důvod mařit všechny naše naděje a sny?
Necháváte za sebou nekonečné hádanky pro davy
Má smysl opravovat trhliny, které nám schováváte za zády?
Sužuje to mozkový virus
(Odpoutaná svoboda
Vyjmenujte šílence)
We're in a time where all enterprises
fall
We should beware of the wolves that
haunt us
They are not all the same, cannot take the blame
We should beware of the lives that are
at stake
Before it's all too late
Nacházíme se v čase, kdy se všechny podniky
rozpadají
Měli bychom si dát pozor na vlky, kteří nás pronásledují
Všichni nejsou stejní, nemohou na sebe vzít vinu
Měli bychom si dát pozor na životy, které jsou v sázce
Než bude příliš pozdě
Can we believe it all?
Should we all take the fall?
Our backs against the wall
United we stand tall
(Můžeme tomu všemu uvěřit?
Měli bychom všichni přijmout ten pád?
Jsme přitlačeni ke zdi
Společně se tomu hrdě postavíme)
Why should we all believe you?
Carry your own burden
We won't succumb to
Your delusion now
Proč bychom vám my všichni měli věřit?
Neste si svá břemena
My teď nepodlehneme
Vašemu klamání
We're in a time where all enterprises
fall
We should beware of the wolves that
haunt us
They are not all the same, cannot take the blame
Await the time to unchain utopia
Nacházíme se v čase, kdy se všechny podniky
rozpadají
Měli bychom si dát pozor na vlky, kteří nás pronásledují
Všichni nejsou stejní, nemohou na sebe vzít vinu
Počkejte na čas, kdy se utopie odpoutá
(We're in a time where all enterprises
fall)
Why should we all believe you?
(We should beware of the wolves that
haunt us)
Carry your own burden
(They are not all the same, cannot take the blame)
We won't succumb to
(Await the time to unchain utopia)
Your deceiving games
Conquer the insane (unchain utopia)
(United we stand tall)
Time to free ourselves once more from the ball and chain
(Nacházíme se v čase, kdy se všechny podniky rozpadají)
Proč bychom vám my všichni měli věřit?
(Měli bychom si dát pozor na vlky, kteří nás pronásledují)
Neste si svá břemena
(Všichni nejsou stejní, nemohou na sebe vzít vinu)
My teď nepodlehneme
(Počkejte na čas, kdy se utopie odpoutá)
Vašim podlým hrám
Přemožte šílence (odpoutejte utopii)
(Společně se tomu hrdě postavíme)
Je čas opět se osvobodit od koule
na řetězu