Serenade Of Self-Destruction

Serenáda sebezničení
Never could we see
What lies deeper
Seeming that our view
Can't be changed
Deciding where to go
And believe in your disaster
Deleting a future untold
Nikdy bychom neviděli
Co se nachází v hloubi
Zdání, že náš pohled
Se nemůže změnit
Rozhoduj se, kam jít
A věř ve svou zkázu
Vymaž nevyřčenou budoucnost
This is the final deceiver
This is the devil in me
Expecting deeds in the making
Will show no final relief
Tohle je nejhorší podvodník
Tohle je ten démon uvnitř mne
Očekávání blížících se činů
Nakonec neprojeví žádnou úlevu
Ever would we dance
With the reaper
Seething in a monstrous cage
Ideas meant to placate
When meeting your disaster
Are only for a desperate fool
Navždy bychom tančili
Se smrtkou
A vřeli v obludné kleci
Myšlenky, které mají uklidnit
Když se setkáš se svou zkázou
Jsou pouze pro zoufalé blázny
Destructive thoughts to mislead us
Can come from deep underground
Believing sources unbroken
Will tear the legion apart
Ničivé myšlenky, které nás mají oklamat
Mohou pocházet z hlubokého podsvětí
Víra v neporušené zdroje
Rozeštve legii
Will we be forever free as we unchain our souls
From life forever
(You are just a slave to the dust)
Another time, where you and me will be freed
With one more last endeavour
(You cannot escape your fate now)
Budeme navždy svobodní, když svoji duši zbavíme
Řetězů života jednou provždy
(Jsi jenom otrokem prachu)
Někdy jindy, až ty a já budeme osvobozeni
Pomocí ještě jednoho, posledního úsilí
(Teď už nemůžeš utéct svému osudu)
No
Ne
Try me, don't deny me
Please embrace me in your peace
I want to fly into the bright
Would you please guide my last
goodbye
Why won't you lie with me, my light's ending
On a night when I find, I'll take my final flight
Vyzkoušej si mě, nezavrhuj mě
Prosím, přijmi mě ve svém míru
Chci vletět do záře
Provedl bys mě, prosím, mým posledním
rozloučením
Proč si ke mně nelehneš, mé světlo vyhasíná
Té noci, až to zjistím, naposledy uprchnu
Now come and see divinity where night turns
day
So far away from heaven
(You will never earn my trust)
Provoke the need, give word to deed,
And dive into another god-like atmosphere
(You will never find your way out)
Teď se pojď podívat na božství, když se noc mění v den
Tak daleko od nebe
(Nikdy si nevysloužíš moji důvěru)
Vyvolej potřebu, dej slovo činům
A ponoř se do dalšího, jakoby božského prostředí
(Nikdy nezjistíš, jak z toho ven)
No
Ne
Try me, don't deny me
Please embrace me in your peace
I want to fly into the bright
Would you please guide my last
goodbye
Why won't you lie with me, my light's ending
On a night when I find, I'll take my final flight
Vyzkoušej si mě, nezavrhuj mě
Prosím, přijmi mě ve svém míru
Chci vletět do záře
Provedl bys mě, prosím, mým posledním
rozloučením
Proč si ke mně nelehneš, mé světlo vyhasíná
Té noci, až to zjistím, naposledy uprchnu
I'd rather die
Than breathe in my shame
They'll know my name
All hell in flames
Radši bych zemřela
Než abych dýchala a styděla se
Budou znát mé jméno
Celé peklo v plamenech
For our faith
We proudly die
(For it we would die)
For our sovereign
All hell will arise
(Hell will surely rise)
Pro naši víru
S hrdostí zemřeme
(Pro ni bychom zemřeli)
Pro našeho panovníka
Celé peklo povstane
(Peklo jistě povstane)
We'll serve our cause
In earning reward
(Earning our reward)
Collision of skies
The ocean wept dry
(Every ocean dry)
Budeme sloužit své věci
Abychom si zasloužili odměnu
(Zasloužili svou odměnu)
Srážka nebes
Oceán pláčem vyschnul
(Každý oceán vyschnul)
Another's desperation flying through the emptiness
As my degradation throws me out of line
Zoufalství jiného poletuje prázdnotou
Když mě můj úpadek vyhazuje z trasy
Try me, don't deny me
Please embrace me in your peace
I want to fly into the bright
Would you please guide my last
goodbye
Why won't you lie with me, my light's ending
On a night when I find, I'll take the final flight
(Take the final flight
Into the serenade forever lost in time)
Vyzkoušej si mě, nezavrhuj mě
Prosím, přijmi mě ve svém míru
Chci vletět do záře
Provedl bys mě, prosím, mým posledním
rozloučením
Proč si ke mně nelehneš, mé světlo vyhasíná
Té noci, až to zjistím, naposledy uprchnu
(Naposledy uprchnu
Do serenády navždy ztracené v čase)