Avalanche

Lavina
Feels like living in a dream
From which I cannot wake
Voices leading me astray
Cannot hide
Připadám si jako ve snu
Z něhož nemohu procitnout
Hlasy mě svádějí na scestí
Nemohu se ukrýt
Feels like I am growing weaker
I can't deny
Whatever's hurting me
Won't leave me
Here at ease
And I can see your secrecy
Has gone away
Připadá mi, že slábnu
Nemohu to popřít
Cokoliv mě zraňuje
Mě však neopustí
Vyrovnanou
A vidím, že tvé tajnosti
Už jsou pryč
In another time
You left me
For someone else
Who'd serve your every need
And set your
World apart
The strain is now
Unbearable
Turned me to stone
Někdy jindy
Jsi mě opustil
Kvůli někomu jinému
Kdo splní všechny tvé potřeby
A vyčlení
Tvůj svět
Ten nápor je už
Neúnosný
Proměnil mě v kámen
For all the hardship in my way
Hold on, move on
Kvůli všem strastem, které mě ještě čekají
Vytrvej, jdi dál
Hear me!
Now hide your face while
You carry on 'till the grief
comes
Save your soul from the downfall
Slyš mě!
Teď ukryj svou tvář
Až budeš pokračovat, dokud nedospěješ k zármutku
Zachraň svou duši před pádem
To give and take was not an option
You have to run and sweep it all away
Leave not a heart to mend
That day I cast so far behind, I'm moving on
Dávat nebo brát, nebylo na výběr
Musíš pobíhat a všechno rušit
Nenecháš ani srdce, aby se zacelilo
Ten den házím daleko za hlavu, jdu dál
For all the stones thrown in my face
Hold on, move on
Kvůli všem kamenům, které jsi mi vmetl do tváře
Vytrvej, jdi dál
See me!
Now hide your face while
You carry on 'till the grief
comes
Save your soul from the downfall
Zři mě!
Teď ukryj svou tvář
Až budeš pokračovat, dokud nedospěješ k zármutku

Zachraň svou duši před pádem
Feels like living in a dream
From which I cannot wake
(I don't wanna hide)
They are tearing me apart
(You cannot pray for laughter)
You cannot wake
Připadám si jako ve snu
Z něhož nemohu procitnout
(Nechci se schovávat)
Rvou mi srdce
(Nemůžeš se modlit za smích)
Nemůžeš procitnout
Degenerate the love and hate
We should always ever keep in mind
Our tragedy's not far behind
Kneeling in disaster
Pokaž lásku a nenávist
Měli bychom vždy mít na mysli
Že naše tragédie nás už stíhá
Po kolena v katastrofě
Through all the doubt I can't allay
Hold on, move on
Now
Přes všechny ty pochyby, které nemůžu vyvrátit
Vytrvej, jdi dál
Teď
As it was meant to be
Suffering's a travesty
Tak, jak to mělo být
Utrpení je fraškou
Obliterate our past mistakes
We should never lose sight or we'll find
A travesty renewed in time
Chasing ever faster
Vymaž naše chyby z minulosti
Měli bychom je mít stále na očích, jinak najdeme
Znovuobnovenou frašku
Která nás pronásleduje stále rychleji
Feels like living in a dream
From which I cannot wake
(I don't wanna hide)
They are tearing me apart
(You cannot pray for laughter)
(I cannot decide)
I cannot wake
I cannot pray
Připadám si jako ve snu
Z něhož nemohu procitnout
(Nechci se schovávat)
Rvou mi srdce
(Nemůžeš se modlit za smích)
(Nemohu se rozhodnout)
Nemohu procitnout
Nemohu se modlit
Feels like living in a dream
From which I cannot wake
Voices leading me astray
Cannot pray
Připadám si jako ve snu
Z něhož nemohu procitnout
Hlasy mě svádějí na scestí
Nemohu se modlit