Deter The Tyrant

Zastraš tyrana
Shield the monocrat and
Better fulfill his needs and wield his sordid
means
Thank you for all, torture and maul
Which only keep it running
Ochraňuj samovládce a
Raději uspokoj jeho potřeby a oháněj se jeho odpornými prostředky
Děkujeme ti za všechno to mučení a bití
Které to jenom podporovaly
We condemn disruption
We should fight for liberation now
(Liberate us now)
Odsuzujeme rozpad
Teď bychom měli bojovat za osvobození
(Osvoboďte nás hned)
Breed the egoist and
Give him then all he needs and feed his vicious greed
Thank you we call for chaos
And leave us all alone, resigned
Pěstuj sobce a
Poskytni mu vše, co potřebuje, a přikrmuj jeho krutou chamtivost
Děkujeme, dožadujeme se chaosu
A abys nás nechal na pokoji, jsme smíření
We condemn corruption
We should fight for abdication now
(Abdicate us now)
Odsuzujeme korupci
Teď bychom měli bojovat za abdikaci
(Abdikujte nás hned)
When an action bids retraction to begin
You will feel what it's like to suffer for your sins
We will commence
Když se nějaká akce snaží vyvolat reakci
Poznáš, jaké to je, trpět za své vlastní hříchy
Započneme
Yield the ruffian then
Give him the gall that he needs and field his children now
For they'll recall, once and for all
This farce is everlasting
Potom vyploď násilníka
Poskytni mu potřebnou trýzeň a teď postav jeho děti do pole
Protože si to budou pamatovat, jednou provždy
Tato fraška nemá konce
We condemn suppression
We should fight this aberration now
(Fight suppression now)
Odsuzujeme potlačování
Teď bychom měli bojovat s touto úchylkou
(Teď bojujte s potlačováním)
When an action bids retraction to begin
You will feel what it's like to suffer for your sins
Temptation has destroyed so many brilliant minds
Fate pays the deviant with agony in kind
Když se nějaká akce snaží vyvolat reakci
Poznáš, jaké to je, trpět za své vlastní hříchy
Pokušení zničilo tolik geniálních myslí
Osud to tomu deviantovi oplatí podobnou bolestí
The lies you've spread
For blood you've shed
You'll have to justify
Enslaved to reign
Heartless, insane
You'll have to pay the price
Lži, které jsi roznášel
A krev, kterou jsi prolil
Budeš muset odůvodnit
Zotročený vládou
Bezcitný, šílený
Budeš za to muset zaplatit
Words fail now
This war will come to an end
Teď slova selhávají
Tato válka skončí
Vile secrets were kept in the dark
Avoiding social unrest
Odporná tajemství se skrývala v temnotách
Aby se předešlo společenským nepokojům
"And we will march in our millions,
to purify Libya inch by inch,
house by house, home by home,
street by street, person by person,
until the country is clean of the dirt and
impurities."

[Muammar Gaddafi] *
"A miliony z nás budou pochodovat,
abychom očistili Libyi kousek po kousku,
budovu po budově, domov po domovu,
ulici po ulici, osobu po osobě,
dokud nebude naše země očištěná od špíny a nečistot."

[Muammar Kaddáfí] *)
Words fail now
The truth is hard to comprehend
Teď slova selhávají
Tato pravda se nedá lehko pochopit
Wild efforts to gag dissidents
Will ever fail in the end
Bouřlivé snahy umlčet disidenty
Nakonec vždy selhají
"It’s time to work! It’s time to march!
It’s time to triumph! No going back!
To the front! To the front! To the front!
Revolution! Revolution!"

[Muammar Gaddafi] *
"Je čas pracovat! Je čas pochodovat!
Je čas zvítězit! Žádné zpátečnictví!
Vpřed! Vpřed! Vpřed!
Revoluce! Revoluce!"

[Muammar Kaddáfí] *
We condemn aggression
We could find our destination now
(Find it here somehow)
Odsuzujeme násilí
Teď bychom mohli najít svůj cíl
(Nějak ho tu najděte)
When an action bids retraction to begin
You will feel what it's like to suffer for your sins
Temptation has destroyed so many brilliant minds
Fate pays the deviant with agony in kind
Když se nějaká akce snaží vyvolat reakci
Poznáš, jaké to je, trpět za své vlastní hříchy
Pokušení zničilo tolik geniálních myslí
Osud to tomu deviantovi oplatí podobnou bolestí
We will commence
Your chance is now
.
Započneme
Teď máte šanci

* úryvky z projevu Muammara Kaddáfího ze dne 22. února 2011. Muammar Kaddáfí byl libyjský vůdce. Na počátku roku 2011 vypuklo v Libyi povstání (občanská válka), kdy Libyjci protestovali hlavně proti Kaddáfímu. Spekulovalo se o tom, že Kaddáfí zemi opustil, ten však 22. února 2011 vystoupil v televizi a prohlásil, že zůstane "vůdcem revoluce", kterou vede již déle jak 40 let. Vzhledem k nedohledatelnosti arabského přepisu Kaddáfího projevu jsem v anglickém textu písně použila anglický překlad, z něhož jsem vycházela při překladu do češtiny. celý projev v angličtině zde: http://www.youtube.com/watch?v=69wBG6ULNzQ zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Muammar_Kaddáfí http://cs.wikipedia.org/wiki/Povstání_v_Libyi_2011

- Za podnět k hledání původu mluveného slova v této skladbě děkuji Honzovi "Raven Winter" :)