Stay The Course

Drž kurz
Stay the course
Unregarded what the others think
(Follow through your goals)
Stay the course
Be impassive what all the others want
(Go your own way)
Drž kurz
A neohlížej se na to, co si myslí ostatní
(Následuj své cíle)
Drž kurz
A nezajímej se, co chtějí všichni ostatní
(Jdi svou vlastní cestou)
Stand focused, stay strong
Soustřeď se, zůstaň silný
Stay the course
And regardless what the critics say
(Seek your golden road)
Stay the course
Be hard and fast
Reach out, achieve your goals
(Chase your own dreams)
Drž kurz
A nedbej na to, co říkají kritici
(Hledej svou zlatou cestu)
Drž kurz
Buď nelítostný a rychlý
Natáhni ruku, dosáhni svých cílů
(Pusť se za svými sny)
Stay faithful, prolong
Zůstaň věrný, prodlužuj
Veils that cover the sacred treasures
That no one dares imbibe
Those proclaiming different views
Were long ago proscribed
I should warn you, it's deadly to abide
Oh, instead I taught you to bow and toe
the line
Roušky překrývající posvátné poklady
Které se nikdo neodváží pohltit
Ti, kteří prohlašovali odlišné názory
Byli již dávno zakázáni
Měla jsem tě varovat, podřídit se znamená smrt
Ach, místo toho jsem tě naučila se klanět a přizpůsobovat se pravidlům
Fear is what you breathe
Disagree
Guidance what you need
For all the chances you will never see
Trust in me
Vdechuješ jenom strach
Měj svůj názor
Potřebuješ vedení
Jinak neuvidíš všechny možnosti
Věř mi
Notice the anomalies
Erase them from your memory
Povšimni se odlišností
A vymaž si je z paměti
Fight dismay
Deny the disarray
Just keep them far away from you and fight
With all your might
Bojuj se zděšením
Zavrhni zmatek
Drž si je daleko od těla a bojuj
Vší silou
Stay the course
Show no remorse
Terminate all that deters
Drž kurz
Ničeho nelituj
Skonči se vším, co zastrašuje
Veils that cover the sacred treasures
That no one dares imbibe
Those proclaiming different views
Were long ago proscribed
I should warn you, it's deadly to abide
Oh, instead I taught you to bow and toe
the line
I should warn you to never
compromise
Oh, instead I want you believing the disguise
Roušky překrývající posvátné poklady
Které se nikdo neodváží pohltit
Ti, kteří prohlašovali odlišné názory
Byli již dávno zakázáni
Měla jsem tě varovat, podřídit se znamená smrt
Ach, místo toho jsem tě naučila se klanět a přizpůsobovat se pravidlům
Měla jsem tě varovat, abys nikdy nehledal
kompromis
Ach, místo toho chci, abys uvěřil přetvářce