Deep Water Horizon

Hlubina na obzoru
We have to wait
For a dying day
Full of black decay
We'll find a way
To become aware
Breathing tainted air
We change the lanes
In every second of our lives
Musíme čekat
Na den smrti
Zčernalý zkažeností
Najdeme způsob
Jak si uvědomit
Že dýcháme znečištěný vzduch
Měníme směr
Každou vteřinou našeho života
Lost in our minds
We'll taste the water's brine
All for the silver shine
Can't stay the same
Should end this bloody game
Bare in the venom rain
To fuel the greed to feed the hungered has
its price
Ztraceni v našich myslích
Ochutnáme slanost vody
Jen kvůli stříbrnému lesku
Nemůžeme zůstat stejní
Měli bychom skončit tuto krvavou hru
Nazí v jedovatém dešti
Podněcování chamtivosti a krmení hladových má svou cenu
There's the feeling once again
The day where black and white began
Await the ending of our everlasting violence
We've all been healing from the pain
From all the misery and constraint
We're inhaling fumes again
So don't deny it
Ještě jednou je tu ten pocit
Den, kdy temnota a světlo začaly
Očekávejte konec našeho nekonečného násilí
Všichni se léčíme z bolesti
Ze všeho trápení a omezování
Znovu vdechujeme výpary
Tak to nepopírejte
Lies will unwind
The verity you'll find
Upon the moor resigned
Primary gain
Comes with a thousand slain
All for the greater vain
Without the horror causing hazard, we'll survive
Lži se uvolní
Pravdu nalezneš
Na smířené pláni
Prvotní zisk
Přichází s tisícovkou zavražděných
Jen kvůli větší marnivosti
Přežijeme jen bez hrůzy způsobující ohrožení
There's the feeling once again
The day where black and white began
Await the ending of our everlasting violence
We've all been healing from the pain
From all the misery and constraint
We're inhaling fumes again
So don't deny it
Ještě jednou je tu ten pocit
Den, kdy temnota a světlo začaly
Očekávejte konec našeho nekonečného násilí
Všichni se léčíme z bolesti
Ze všeho trápení a omezování
Znovu vdechujeme výpary
Tak to nepopírejte
Whatever lies ahead
We will face tomorrow
When every all delusions end
Ať už nás čeká cokoliv
Budeme čelit zítřku
Kdy všechny mylné představy skončí
All of this was foreseen
Give in
Have to break the chain of grief
Tohle všechno bylo předpovězeno
Podvol se
Musíš prolomit řetěz zármutku
You
Born to be free
You decide
All are free
Time to change
Ty
Narodil ses, abys byl svobodný
Ty rozhoduješ
Všichni jsou svobodní
Čas na změnu
Nothing, nothing or all
The clock is racing on
(The pace is very strong)
Our borrowed time is gone
The dawn of sharing all our powers has arrived
Všechno, všechno nebo nic
Čas dál uhání
(Tempo je moc rychlé)
Náš vypůjčený čas skončil
Přichází počátek sdílení všech našich sil
There's the feeling once again
The day where black and white began
Await the ending of our everlasting violence
We've all been healing from the pain
From all the misery and constraint
We're inhaling fumes again
Do not deny it
Ještě jednou je tu ten pocit
Den, kdy temnota a světlo začaly
Očekávejte konec našeho nekonečného násilí
Všichni se léčíme z bolesti
Ze všeho trápení a omezování
Znovu vdechujeme výpary
Nepopírejte to
We're all inhaling fumes again
And there the black and white will end
.
Znovu všichni vdechujeme výpary
A zde temnota a světlo skončí
.

* odkaz na plovoucí ropnou plošinu Deepwater Horizon, která se dne 22. dubna 2010 potopila při vrtání v Mexickém zálivu – z vrtu začalo unikat velké množství ropy a tato havárie tak způsobila největší zamoření pobřežních vod ropnou skvrnou v historii USA. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon