Guilty Demeanor

Provinilé chování
Whenever stories are prescribed
That we could never obelise
Then how could anyone supply a doubt?
Když jsou nám předloženy historky
Které bychom nikdy neoznačili za nepravé
Jak by o nich mohl někdo pochybovat?
I take you at your word
Beru tě za slovo
But the tale could have a flaw
And if you find yourself in awe
Then you'll only hunger for the truth
Ale tento příběh může mít vadu
A pokud zjistíte, že jste naplněni úžasem
Pak budete jenom dychtit po pravdě
Veritas numquam vincitur ipsa
Ne quae dicuntur imprudenter credas
Samotná pravda nikdy neprohrává
Nevěř nemoudře tomu, co se říká
When I'm crucified, taunted and denied
I'll stand strong, with my back against the wall
Když mě trestají, zavrhují a vysmívají se mi
Zůstanu silná, zády ke zdi
At times it seems so very hard
All that we learned we must discard
That everyone you'd ever trust
Has lied
Někdy se to zdá tak moc těžké
Vše, co jsme se naučili, musíme odložit
Protože všichni, komu jste kdy věřili
Lhali
Veritas numquam vincitur ipsa
Ne quae dicuntur imprudenter credas
Samotná pravda nikdy neprohrává
Nevěř nemoudře tomu, co se říká
When I'm crucified, taunted and denied
I'll stand strong, with my back against the wall
When I'm crucified, haunted and defied
I belong to the few that died for all
Když mě trestají, zavrhují a vysmívají se mi
Zůstanu silná, zády ke zdi
Když mě trestají, pronásledují a vzdorují mi
Patřím k těm málo lidem, kteří pro všechno zemřeli
You cannot question or defy
Or you'll find out the hard way why
You'd better run before you walk
alone
Nesmíte pochybovat ani vzdorovat
Nebo zjistíte až po zlém
Proč byste měli radši utíkat, dřív než půjdete o samotě
When I'm crucified, taunted and denied
I'll stand strong, with my back against the wall
When I'm crucified, haunted and defied
I belong to the few that died for all
Když mě trestají, zavrhují a vysmívají se mi
Zůstanu silná, zády ke zdi
Když mě trestají, pronásledují a vzdorují mi
Patřím k těm málo lidem, kteří pro všechno zemřeli
Veritas numquam vincitur ipsa
Ne quae dicuntur imprudenter credas
Sed tua teneas
Samotná pravda nikdy neprohrává
Nevěř nemoudře tomu, co se říká
Ale drž se svého