Requiem For The Indifferent

Rekviem pro nevšímavce
When silence betrays
Když ticho zrazuje
We've tried to find a reason
To go on and cross the line
(Tell me)
How can we justify the act
We've tried to look around and
Search for ways to shift the blame
(The escape)
From moral sense we drift away
When we can't have it all
We want it all
Snažili jsme se najít důvod
Proč pokračovat a překročit hranici
(Řekni mi)
Jak můžeme ospravedlnit ten čin
Snažili jsme se porozhlédnout
A najít způsob, jak hodit vinu na jiného
(Únik)
Odchylujeme se od morálního svědomí
A když nemůžeme mít všechno
Chceme všechno
With money segregating
The centers are degrading
The devastation
We feared we'd befall
But soon we'll realize that
We can get reunited
This could apply to us all, after all
We'll never find our peace of mind
If we won't leave the past behind
Make up your mind
Když se peníze oddělí
Centra se znehodnotí
To je ta zkáza
Které jsme se báli, že nás potká
Ale brzy si uvědomíme
Že se můžeme znovu sjednotit
Koneckonců, může se to týkat nás všech
Nikdy nenalezneme klid v duši
Pokud nehodíme minulost za hlavu
Uvědomte si to
When silence betrays
Když ticho zrazuje
We spilled the tears for wretches
And for human sacrifice
(Look at them)
We've pushed them through the tiny holes
Yet still we know we're all
Responsible
Prolévali jsme slzy za ubožáky
A za lidské oběti
(Podívej se na ně)
Protlačili jsme je skrze maličké otvůrky
Ale pořád víme, že jsme všichni
Zodpovědní
With money segregating
The centers are degrading
The devastation
We feared we'd befall
But soon we'll realize that
We can get reunited
This could apply to us all, after all
We'll never find our peace of mind
If we won't leave the past behind
Make up your mind
Když se peníze oddělí
Centra se znehodnotí
To je ta zkáza
Které jsme se báli, že nás potká
Ale brzy si uvědomíme
Že se můžeme znovu sjednotit
Koneckonců, může se to týkat nás všech
Nikdy nenalezneme klid v duši
Pokud nehodíme minulost za hlavu
Uvědomte si to
Counting down
Odpočítávání
The road to perdition
Driving fast and without vision
Cesta ke zkáze
Ubíhá rychle a poslepu
Parva notes circum te
Incorrupta nitidaque
Vide, gusta, senti, bibe
Formam ex eis captes
Všímej si drobností kolem sebe
Nezkažených a skvělých
Koukej, ochutnávej, vnímej, pij
Tvar si z nich ber
We're falling, we're ailing
Collapse is now drawing nearer
Derailing, the end is nigh
Padáme, skomíráme
Zhroucení se pořád blíží
Zmar a konec je nedaleko
Unravelled, dishevelled
The answer's never been clearer
Unlevelled we're standing by
Rozpadnutí, zmatení
Odpověď nikdy nebyla jasnější
Jsme nevyrovnaní a jen přihlížíme
When we finally find the reason to exist
We will be able to appreciate the fundamental gifts
Až konečně najdeme důvod k existenci
Budeme moci ocenit ty nejzákladnější dary
Drown, bury, erase
All that is dividing us
Down, parry, negate
All that's keeping us from growth
Free the energy enclosed within us
Utopte, pohřběte, vymažte
Vše, co nás rozděluje
Skolte, odražte, popřete
Vše, co nás zdržuje ve vývoji
Osvoboďte energii, která se v nás skrývá
Try to keep on searching for the meaning of our lives
Find the only values that can help us
in our strife
Keep on searching and be ready when the tides are high
Snažte se stále hledat smysl našich
životů
Najděte ty jediné hodnoty, které nám mohou pomoci v tomto sporu
Nepřestávejte hledat a buďte připraveni, až nadejde změna
Try to find the philosopher deep within you
Trigger and motivate all that matters along your way
Seek and find the answers
Zkuste v sobě najít skrytého filozofa
Vyvolejte a podněcujte vše, na čem vám
záleží
Hledejte a najděte odpovědi
With money segregating
The centers are degrading
The devastation
We feared we'd befall
But soon we'll realize that
We can get reunited
This could apply to us all, after all
We'll never find our peace of mind
If we won't leave the past behind
Wake up your troubled mind
Když se peníze oddělí
Centra se znehodnotí
To je ta zkáza
Které jsme se báli, že nás potká
Ale brzy si uvědomíme
Že se můžeme znovu sjednotit
Koneckonců, může se to týkat nás všech
Nikdy nenalezneme klid v duši
Pokud nehodíme minulost za hlavu
Probuďte svou ustaranou mysl