Internal Warfare

Vnitřní konflikt
Would anybody dare to know the answer?
Would anybody dare to face the truth?
We bide the time awaiting our answers
To our kind
Troufal by si někdo znát odpověď?
Troufal by si někdo čelit pravdě?
Čekáme na svou příležitost, čekáme na odpovědi
Pro náš druh
We're all in this apocalypse together
The horror we so feared can't be
undone
We all remove allegiance to disaster
Tragic crime
V této apokalypse jsme všichni společně
Hrůza, které jsme se tak báli, už nemůže
být odčiněna
Všichni přestáváme být oddaní katastrofě
A tragickému zločinu
Life we used to know
Ends where silence comes to us forever
Night will soon bestow
Justice on a day that never ends
Život, jak jsme ho znávali
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
Noc brzy nastolí
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí
The piercing eyes of bullets' shine run faster
Than peace and understanding can conceive
To use and to deceive to teach a lesson
Cross the line
Bodavé oči lesklých kulek se řítí rychleji
Než si mír a pochopení dokážou představit
Využít a oklamat, udělit lekci
Překročit hranici
Life we used to know
Ends where silence comes to us forever
Night will soon bestow
Justice on a day that never ends
(Never)
Život, jak jsme ho znávali
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
Noc brzy nastolí
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí
(Nikdy)
I'm a true believer
A soldier with a gun
I shall swipe the earth clean
Won't take long
Jsem skutečný věřící
Voják se zbraní
Musím vyčistit Zemi
Nepotrvá to dlouho
Te deplangemus
Haud resistentes
A te vexati
Manebimus
Tebe budeme oplakávat
Nijak nevzdorujíce
Tebou soužení
Vytrváme
I must trust my instinct
And act on his behalf
My ship is full with water
But won't go down
Musím věřit svému instinktu
A jednat jeho jménem
Má loď je plná vody
Ale nepůjde ke dnu
Life we used to know
Ends where silence comes to us forever
Night will soon bestow
Justice on a day that never ends
Život, jak jsme ho znávali
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
Noc brzy nastolí
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí
(Life we used to know)
Ends where silence comes to us forever
(Night will soon bestow)
Justice on a day that never ends
Never ends
(Život, jak jsme ho znávali)
Končí tam, kde k nám přichází věčné ticho
(Noc brzy nastolí)
Spravedlnost v den, který nikdy neskončí
Nikdy neskončí
Dedicated to the victims of Anders Breivik
Věnováno obětem Anderse Breivika