Monopoly On Truth

Monopol na pravdu
Nos docti, pensantes
Sed non semper veridici
My, učení, jsme rozvážní
Ale ne vždy pravdomluvní
At the zenith of wisdom
No defying myself
(Defying myself)
To the point of reaction
You propose and I dispose
Na vrcholu moudrosti
Nikdo mi nebude vzdorovat
(Vzdorovat mi)
Až do okamžiku vzepření
Vy navrhujete, já vykonávám
I see what you mean
It's clear, what you say
The truth isn't just a derivative of your views
(Truth is a fiction of your views)
Chápu, co tím myslíš
Je jasné, co říkáš
Pravda se však neodvozuje od tvých názorů
(Pravda je výmyslem tvých názorů)
These are my thoughts
No discussion
My righteous plan
Tohle je mé mínění
Bez diskuzí
Můj oprávněný záměr
Just think it over now
Another point of view
It's time we realize our errs
Where is it leading to if nobody sees it
There's never an absolute
Tak si to rozmyslete
Jiné stanovisko
Je čas, abychom si uvědomili své chyby
Kam to povede, když to nikdo nepochopí
Nikdy neexistuje absolutně platná pravda
Nos docti
Sed non semper veridici
My, učení
Ale ne vždy pravdomluvní
I can be so enchanting
With words beset in gold
(Beset in gold)
Your senseless demanding
You propose and I dispose
Umím být tak okouzlující
Se slovy posázenými zlatem
(Posázenými zlatem)
Vaše nesmyslné požadavky
Vy navrhujete, já vykonávám
I see what you mean
It's clear, what you say
The truth isn't just a derivative of your views
(Truth is a fiction of your views)
Chápu, co tím myslíš
Je jasné, co říkáš
Pravda se však neodvozuje od tvých názorů
(Pravda je výmyslem tvých názorů)
This is the way
No discussion
In my life
Tohle je správný způsob
Bez diskuzí
V mém životě
Just think it over now
Another point of view
It's time we realize our errs
Where is it leading to if nobody sees it
There's never an absolute
Tak si to rozmyslete
Jiné stanovisko
Je čas, abychom si uvědomili své chyby
Kam to povede, když to nikdo nepochopí
Nikdy neexistuje absolutně platná pravda
You're in denial
Nechcete si to připustit
Can we trust all the facts and believe
That the fancied wise are just and
needed?
Do we want to rely on the views
Of the righteous ones who are succeeding?
If you look all around and you see
All the things that are not meant to be
Then you know it's time to let them go
Můžeme věřit všem faktům a důvěřovat
Že ti, kteří se považují za moudré, jsou náležití a potřební?
Chceme se spoléhat na názory
Těch oprávněných, kteří jsou úspěšní?
Když se podíváš okolo a uvidíš
Všechny věci, které by neměly být
Pak si uvědomíš, že je čas je nechat jít
Your fury can no longer stand
This hauteur will come to an end
Looking for leftover friends is in vain
You'll be alone again
Tvá zuřivost už déle nevydrží
Tato arogance skončí
Hledat zbylé přátele je marné
Budeš zase sám
No more refusal
Face it, slow down
Už žádné odmítání
Postav se tomu, zpomal
It is time for renewal
And expect no miracles
(Expect no miracles
When you're in an endless fall)
No regrets if you're leaving
You're a true deceiver
(Accept the here and now
Or regret will end up)
Je čas na obnovu
Ale nečekej zázraky
(Nečekej zázraky
Když bez přestání padáš)
Nelituj ničeho, když odcházíš
Jsi skutečný podvodník
(Přijmi to tady a teď
Nebo lítost skončí)
Mask of justice, shield of menacing strength
Will not bend, only break
Maska spravedlnosti, štít ohrožující síly
Neohne se, pouze se zlomí
Can't we respect, can't we neglect
(No respecting so neglecting)
Those who are suffering in need of help?
(Those who suffer, needing our help)
You are the one I wouldn't like to become
(You are not one I would like to become
Not at all in the end)
Nemůžeme respektovat, nemůžeme zanedbávat
(Žádný respekt, tolik zanedbávání)
Ty, kteří trpí a potřebují pomoc?
(Ty, kteří trpí, potřebují naši pomoc)
Ty jsi tím, kým bych se nechtěla stát
(Ty nejsi tím, kým bych se chtěla stát
Kdepak, ani nakonec)
(Hear our calling)
Carry me slowly
In the depths of your life
(Fear the thunder)
Free me from barren fields
And grey thunder lies
(Semblance falling)
Under that great façade
The truth loves to hide
(Slyš naše volání)
Pomalu mě přenes
Do hloubky svého života
(Boj se hřmění)
Osvoboď mě od vyprahlých polí
A šedivých hřmotných lží
(Zdání se hroutí)
Pravda se ráda schovává
Pod tou ohromnou maskou
Can we trust all the facts and believe
That the fancied wise are just and
needed?
Do we want to rely on the views
Of the righteous ones who are succeeding?
If you look all around and you see
All the things that are not meant to be
Then you know it's time to let them go
Můžeme věřit všem faktům a důvěřovat
Že ti, kteří se považují za moudré, jsou náležití a potřební?
Chceme se spoléhat na názory
Těch oprávněných, kteří jsou úspěšní?
Když se podíváš okolo a uvidíš
Všechny věci, které by neměly být
Pak si uvědomíš, že je čas je nechat jít
Can we trust all the facts and believe
That the fancied wise are just and
needed?
Do we want to rely on the views
Of the righteous ones who are succeeding?
If you look all around and you see
All the things that are not meant to be
Then you know it's time to let them go
To let them go
Můžeme věřit všem faktům a důvěřovat
Že ti, kteří se považují za moudré, jsou náležití a potřební?
Chceme se spoléhat na názory
Těch oprávněných, kteří jsou úspěšní?
Když se podíváš okolo a uvidíš
Všechny věci, které by neměly být
Pak si uvědomíš, že je čas je nechat jít
Nechat je jít
Nos docti
Sed plus scimus
Non spernentes
Quod dicunt alii
My, učení
Ale více vážeme
Nepohrdajíce
Tím, co říkají jiní